Nowoczesne, wysoce mobilne Siły Zbrojne gotowe do natychmiastowego podjęcia działań i zwycięstwa w wielodomenowej operacji połączonej, gotowe do wsparcia społeczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Główny organ dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, a także planowanie strategicznego i programowania ich rozwoju.
 
Do zakresu działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego należy:
 • dowodzenie Siłami Zbrojnymi, z wyłączeniem Wojsk Obrony Terytorialnej – do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do działania przez Wojska Obrony Terytorialnej;
 • planowanie strategicznego użycia Sił Zbrojnych;
 • planowanie organizacji i funkcjonowania wojennego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi;
 • planowanie i organizowanie mobilizacyjnego i strategicznego rozwinięcia Sił Zbrojnych;
 • przygotowanie i wyszkolenie Sił Zbrojnych na potrzeby obrony państwa oraz udziału w działaniach poza granicami państwa;
 • określenie celów i głównych kierunków w zakresie działalności operacyjnej i szkoleniowej Sił Zbrojnych;
 • zapewnienie utrzymania w Siłach Zbrojnych gotowości mobilizacyjnej i bojowej;
 • programowanie wieloletniego rozwoju Sił Zbrojnych;
 • programowanie rzeczowo-finansowe w Siłach Zbrojnych oraz udział w planowaniu wydatków rzeczowo-finansowych;
 • planowanie i koordynowanie systemu logistycznego Sił Zbrojnych;
 • reprezentowanie Sił Zbrojnych w najwyższych kolegialnych organach wojskowych organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem;
 • doradzanie Ministrowi Obrony Narodowej, sekretarzom stanu oraz podsekretarzom stanu w Ministerstwie w sprawach dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności Sił Zbrojnych;
 • przygotowanie i utrzymanie stanowisk kierowania w rejonach rozwinięcia zapasowych stanowisk kierowania obroną państwa dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów i centralnych organów administracji rządowej wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów;
 • ochrona obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnienie ich funkcjonowania.