Nowy etap

Rekonwersja to...

...przedsięwzięcia podejmowane wobec żołnierzy zwalnianych i zwolnionych ze służby wojskowej a także w stosunku do członków rodzin żołnierzy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i praktyk zawodowych, mających na celu przygotowanie uprawnionych do podjęcia zatrudnienia.
Uprawnieni do pomocy rekonwersyjnej
Uprawnieni do pomocy rekonwersyjnej są wszyscy żołnierze zawodowi za wyjątkiem żołnierzy zwolnionych z powodu:
 • 01
  - zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 • 02
  - prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
 • 03
  - prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 • 04
  - skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 • 05
  - prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej);
Formy pomocy rekonwersyjnej
 • Działalność informacyjno - szkoleniowa
 • Doradztwo zawodowe
 • Przekwalifikowanie zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Praktyki zawodowe
 • Targi i giełdy pracy
Na szczeblu centralnym za całokształt realizowanej w Siłach Zbrojnych RP rekonwersji kadr odpowiada Departament Spraw Socjalnych MON. Za rekonwersję odpowiedzialne są także: Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej (COAZ), Ośrodki Aktywizacji Zawodowej (OAZ) oraz Wojskowe Biura Emerytalne (WBE).
Gdzie znaleźć informacje o rekonwersji? Na mapie przedstawiono ośrodki aktywizacji zawodowej odpowiadające za rekonwersję w poszczególnych województwach. Poniżej podajemy miejscowości, telefony i adresy poczty elektronicznej.   

KONTAKT - ZAŁĄCZNIKI

OFERTA SPECJALNA - AGAY ROCHES ROUGES - Pakiet turystyczny w dniach 12-19 lutego 2022 r.

Offer in ARR , for 1 week in february 12-19 = 479€/person a week • Accomodation • FB • Visits / Excursions : day or half day in in the surroundings area. • Carnaval de Nice, etc….. • Swimming pool (hot water) in ARR • Etc….. Let yourself go and come and discover the French Riviera !! I’m waiting for your coming….

OFERTA SPECJALNA - AGAY ROCHES ROUGES

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że CENTRALNY OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ COAZ w Warszawie, przyjmuje wnioski o rekonwersję tylko w pełni ukompletowane wraz z załączonymi oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem dokumentami.

Do powyższego mają zastosowanie § 7 ust. 2 i ust. 3 4 pkt. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1622).

Wzywam Pana do uzupełnienia braków formalnych wyżej wymienionego pisma, w terminie 7 dni licząc od dnia odbioru niniejszego wezwania - poprzez przesłanie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

 • decyzji/rozkazu o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej,
 • dokumentu potwierdzającego posiadaną wysługę lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej, np. świadectwa służby,
 • zaświadczenia z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Powyższe dokumenty należy dołączyć do wniosku o rekonwersję na podstawie § 7 ust. 4 pkt. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1622).