Nowy etap

Rekonwersja to...

...przedsięwzięcia podejmowane wobec żołnierzy zwalnianych i zwolnionych ze służby wojskowej a także w stosunku do członków rodzin żołnierzy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i praktyk zawodowych, mających na celu przygotowanie uprawnionych do podjęcia zatrudnienia.
Uprawnieni do pomocy rekonwersyjnej
Uprawnieni do pomocy rekonwersyjnej są wszyscy żołnierze zawodowi za wyjątkiem żołnierzy zwolnionych z powodu:
 • 01
  - zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 • 02
  - prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
 • 03
  - prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 • 04
  - skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 • 05
  - prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej);
Formy pomocy rekonwersyjnej
 • Działalność informacyjno - szkoleniowa
 • Doradztwo zawodowe
 • Przekwalifikowanie zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Praktyki zawodowe
 • Targi i giełdy pracy
Na szczeblu centralnym za całokształt realizowanej w Siłach Zbrojnych RP rekonwersji kadr odpowiada Departament Spraw Socjalnych MON. Za rekonwersję odpowiedzialne są także: Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej (COAZ), Ośrodki Aktywizacji Zawodowej (OAZ) oraz Wojskowe Biura Emerytalne (WBE).
Gdzie znaleźć informacje o rekonwersji? Na mapie przedstawiono ośrodki aktywizacji zawodowej odpowiadające za rekonwersję w poszczególnych województwach. Poniżej podajemy miejscowości, telefony i adresy poczty elektronicznej.   

KONTAKT - ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie

UWAGA!
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAKTYK ZAWODOWYCH  !

DLA DOWÓDCÓW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH
I ŻOŁNIERZY ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE
W RAMACH REKONWERSJI KADR SZ RP
 
 
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną
z zakażeniami układu oddechowego powodowanego przez koronawirusa (SARS-CoV-2) w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego żołnierzy oraz występującymi na rynku ograniczeniami dotyczącymi możliwości funkcjonowania pracodawców
informuję:

W przypadku zawieszenia działalności przez instytucję organizującą praktykę zawodową, ograniczenia jej funkcjonowania lub wystąpienia innych okoliczności związanych
z brakiem możliwości realizowania praktyki zawodowej
żołnierz zawodowy jest bezwzględnie zobowiązany do:

powrotu do macierzystej jednostki wojskowej w celu wykonywania obowiązków służbowych
oraz
przesłania do Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON:

-      wniosku zawierającego informację dowódcy jednostki wojskowej o dacie powrotu żołnierza do wykonywania obowiązków służbowych w jednostce wojskowej;
-      zaświadczenia z instytucji organizującej praktykę zawodową z określonym terminem jej zakończenia.

OFERTA SPECJALNA - AGAY ROCHES ROUGES - Pakiet turystyczny w dniach 12-19 lutego 2022 r.

Offer in ARR , for 1 week in february 12-19 = 479€/person a week • Accomodation • FB • Visits / Excursions : day or half day in in the surroundings area. • Carnaval de Nice, etc….. • Swimming pool (hot water) in ARR • Etc….. Let yourself go and come and discover the French Riviera !! I’m waiting for your coming….

OFERTA SPECJALNA - AGAY ROCHES ROUGES