Nowy etap

Rekonwersja to...

...przedsięwzięcia podejmowane wobec żołnierzy zwalnianych i zwolnionych ze służby wojskowej a także w stosunku do członków rodzin żołnierzy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i praktyk zawodowych, mających na celu przygotowanie uprawnionych do podjęcia zatrudnienia.
Uprawnieni do pomocy rekonwersyjnej
Uprawnieni do pomocy rekonwersyjnej są wszyscy żołnierze zawodowi za wyjątkiem żołnierzy zwolnionych z powodu:
 • 01
  - zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 • 02
  - prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
 • 03
  - prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 • 04
  - skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 • 05
  - prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej);
Formy pomocy rekonwersyjnej
 • Działalność informacyjno - szkoleniowa
 • Doradztwo zawodowe
 • Przekwalifikowanie zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Praktyki zawodowe
 • Targi i giełdy pracy
Na szczeblu centralnym za całokształt realizowanej w Siłach Zbrojnych RP rekonwersji kadr odpowiada Departament Spraw Socjalnych MON. Za rekonwersję odpowiedzialne są także: Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej (COAZ), Ośrodki Aktywizacji Zawodowej (OAZ) oraz Wojskowe Biura Emerytalne (WBE).

KONTAKT - ZAŁĄCZNIKI

None
Gdzie znaleźć informacje o rekonwersji? Na mapie przedstawiono ośrodki aktywizacji zawodowej odpowiadające     za rekonwersję w poszczególnych województwach. Poniżej podajemy miejscowości, telefony i adresy poczty elektronicznej.