Weteran

Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej (…): a) nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni albo b) łącznie przez okres nie krótszy niż 90 dni.

Kompleksowy program wsparcia

  • Ministerstwo Obrony Narodowej wspiera weteranów
We współpracy z nimi opracowano program wsparcia oparty na nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz dodatkowe działania z pakietu dla poszkodowanych żołnierzy.  
 
Zwiększenie pomocy dla weteranów oraz weteranów poszkodowanych jest jednym z priorytetów MON. Celem przygotowanej nowelizacji jest stworzenie bardziej efektywnego systemu pomocy i wsparcia. Minister ON wielokrotnie spotykał się z weteranami poszkodowanymi i przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających weteranów. Efektem tych spotkań jest projekt nowelizacji ustawy o weteranach przygotowany w ścisłej współpracy z tym środowiskiem.

Uprawnienia weteranów

  • wynikają z ustawy.
    Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205 poz. 1203) weszła w życie z dniem 30 marca 2012 r.

Celem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa jest

1) zapewnienie weteranom odpowiedniego uhonorowania (podziękowania) za udział w działaniach poza granicami państwa mających na celu utrzymanie pokoju na świecie, przez nadanie im odrębnego statusu;
2) zapewnienie pomocy w przystosowaniu do życia i pracy osobom poszkodowanym;
3) związanie zakresu wsparcia z rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z doznanego uszczerbku na zdrowiu;
4) zapewnienie spójności pomiędzy istniejącymi przepisami regulującymi uprawnienia osób poszkodowanych. 

Uprawnienia przysługujące weteranom

1) ustanowiono dzień 29 maja Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa;
2) prawo do zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w związku z udziałem w uroczystościach organizowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub dowódców jednostek wojskowych - na które został zaproszony w charakterze uczestnika działań poza granicami państwa;
3) asysta honorowa podczas pogrzebu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) prawo do umieszczenia poza kolejnością w Domu Weterana;
5) zapomogi po ukończeniu 65 lat życia;
6) dodatkowy urlop wypoczynkowy;
7) prawo do bezpłatnej pomocy psychologicznej poza kolejnością.

Uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym

1) wszystkie uprawnienia przysługujące weteranom, wymienione wyżej;
2) odznaka „Za Rany i Kontuzje”;
3) prawo do jednorazowego bezpłatnego umundurowania i wyekwipowania;
4) opieka zdrowotna:
a) korzystanie poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (prawo do bezterminowego czasu trwania leczenia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej),
b) bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby,
c) bezpłatne zaopatrzenie w wyroby medyczne, 
d) nie jest wymagane skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych;
5) pomoc w finansowaniu nauki;
6) zapomogi bez względu na wiek;
7) ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej i krajowej dla pobierającego rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa;
8) dodatek weterana poszkodowanego dla pobierającego rentę inwalidzką lub emeryturę;
9) pierwszeństwo w zatrudnieniu w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
10) weteranowi poszkodowanemu, pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa, przysługują odpowiednio uprawnienia określone w ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (skierowanie na pobyt w sanatorium co najmniej raz na 3 lata niezależnie od przysługującego mu z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego, jeżeli wymaga leczenia sanatoryjnego, specjalne leczenie, przeszkolenia oraz usprawnienia w ośrodkach rehabilitacji w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo zapobieżenia pogorszeniu stanu zdrowia, korzystanie z pierwszeństwa w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub w domu pomocy społecznej, jeżeli wymaga szczególnej opieki, zwolnienie z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych).

Igrzyska Niezwyciężonych

  • Rywalizacja

Polscy weterani wzięli udział w Invictus Games w Sydney

Biorąc udział w zawodach Invictus Games, po raz kolejny pokazali, że potrafią walczyć. Postanowili przełamać swoje ograniczenia i słabości. Zawody odbyły się 18-29 października 2018 roku w Sydney. Polscy weterani zaprezentowali się po raz pierwszy, wśród startujących ekip. Team Invictus Poland tworzyło piętnastu weteranów o różnym stopniu niepełnosprawności. Wszyscy startujący mieli status weterana poszkodowanego. Nasi zawodnicy rywalizowali w kilku dyscyplinach sportowych, m.in. w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą, łucznictwie, pływaniu, wioślarstwie na ergometrach, biegach na różnych dystansach i siatkówce na siedząco.

Przygotowania do startu

Polski zespół przygotowywał się do startu od maja 2018 roku, korzystając m.in. z trzech zgrupowań sportowych zorganizowanych w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo - Kondycyjnym w Mrągowie. Dzięki współpracy Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa z Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” zawodnicy mogli liczyć na fachowe wsparcie trenerów, którzy wychowali wielu mistrzów olimpijskich, świata i Europy w sporcie osób niepełnosprawnych. Ważnym etapem przygotowań były również treningi indywidualne, które weterani odbywali w swoich miejscach zamieszkania, korzystając ze wsparcia lokalnych klubów sportowych. Patronat nad przygotowaniami i startem polskiej drużyny sprawuje Minister Obrony Narodowej, a strategicznym partnerem projektu jest Polska Grupa Zbrojeniowa.

Invictus Games

Pomysłodawcą zawodów Invictus Games jest członek brytyjskiej rodziny królewskiej, książę Harry, który powołał w tym celu specjalną fundację pełniącą rolę organizatora. Głównym przesłaniem Invictus Games nie jest zdobywanie medali, tylko traktowanie sportu jako formy rehabilitacji i tym samym pomoc weteranom w ich powrocie do zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego. Rodzina i przyjaciele towarzyszą zawodnikom przez cały czas trwania zawodów począwszy od uroczystego rozpoczęcia, aż do oficjalnego zakończenia zawodów. Polskim zawodnikom także towarzyszą członkowie ich rodzin. Zawody są areną prawdziwych zmagań z własnymi słabościami i ograniczeniami. Mimo, że wielu spośród startujących jest już poza służbą, start pozwala im raz jeszcze poczuć się żołnierzami i udowodnić swoją siłę i hart ducha.

Dzień Weterana

  • Dzień, w którym dziękujemy tym, którzy służą Polsce poza granicami naszego kraju.
    Dbali o to, żeby Polska była bezpieczna i się rozwijała. Ryzykowali własnym życiem. Ryzykowali dla nas, żebyśmy mogli żyć w państwie bezpiecznym.

W ponad 90 misjach i operacjach poza granicami państwa wzięło udział ponad 115 tys. polskich żołnierzy i pracowników wojska

Podczas działań poza granicami kraju poległo 120 polskich żołnierzy i pracowników wojska, ponad 800 zostało rannych. Szczególnie liczne straty Wojsko Polskie poniosło podczas misji w Afganistanie, gdzie zginęło 44 Polaków i w Iraku, z której to misji nie wróciło 22 polskich żołnierzy. Polscy żołnierze oraz pracownicy wojska uczestniczyli oraz uczestniczą w działaniach Komisji Międzynarodowych, operacjach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz NATO. Pełnią zadania polegające na utrzymaniu lub wymuszaniu pokoju, stabilizacji sytuacji w regionie oraz walce z międzynarodowym terroryzmem. Często włączają się także w działania humanitarne. Aktualnie żołnierze WP służą w Afganistanie, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, Łotwie, Rumunii, Republice Środkowej Afryki, Państwie Kuwejt, Republice Iraku oraz w basenie Morza Śródziemnego. Dzięki udziałowi w misjach znacznie podniósł się ich poziom wyszkolenia. W 2011 roku Sejm RP ustanowił 29 maja Dniem Weterana Działań Poza Granicami Państwa. W tym samym dniu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzień Weterana w Polsce po raz pierwszy oficjalnie obchodziliśmy 29 maja 2012 roku.

Polska o was pamięta

29 maja - w Dniu Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowym Dniu Uczestników Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych organizowane są centralne uroczystości, aby uhonorować i upamiętnić ich czyny i poświęcenie.