Uprawnienia i świadczenia żołnierzy zawodowych
Służba

Uprawnienia i świadczenia żołnierzy zawodowych

Od 1 stycznia 2020 r. przeciętne wynagrodzenie żołnierza zawodowego wynosi 6154 zł brutto.

Stawki uposażenia zasadniczego

Stawki uposażenia zostały ustalone w rozporządzeniu MON z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.
 
Pamiętaj!
Jako żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz podchorąży uczelni wojskowych otrzymasz wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 zł.
Uposażenia i dodatki żołnierzy zawodowych
 • 01
  Stawki uposażenia zasadniczego
 • 02
  Dodatek za długoletnią służbę
 • 03
  Dodatek specjalny
 • 04
  Dodatek służbowy
 • 05
  Dodatek motywacyjny
 • 06
  Dodatek kompensacyjny

Świadczenie mieszkaniowe

Żołnierzowi zawodowemu od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej przysługuje prawo do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, albo w miejscowości pobliskiej albo za jego zgodą w innej miejscowości.

Żołnierz zawodowy może wybierać pomiędzy przydziałem lokalu mieszkaniowego lub wypłatą świadczenia mieszkaniowego, która jest różna dla poszczególnych garnizonów.

Więcej o zasadach przyznawania świadczenia oraz jego kwotach na stronie Agencji Mienia Wojskowego.
 • szeregowy 4560 zł brutto
 • starszy kapral 5220 zł brutto
 • plutonowy 5260 zł brutto
 • podporucznik 6300 zł brutto

Dodatek specjalny

Dodatkowo, żołnierze zawodowi z tytułu szczególnych właściwości lub warunków pełnienia służby, otrzymają dodatki specjalne:
 
 • wykonywanie lotów w składzie załóg wojskowych statków powietrznych;
 • wykonywanie bezpośredniej obsługi wojskowych statków powietrznych;
 • pełnienie służby w składzie załóg jednostek pływających Marynarki Wojennej wychodzących na morze;
 • wykonywanie pod wodą zadań z użyciem sprzętu nurkowego; • wykonywanie skoków ze spadochronem;
 • pełnienie służby polegającej na bezpośrednim fizycznym zwalczaniu terroryzmu lub szkoleniu w tym zakresie;
 • wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych w Żandarmerii Wojskowej;
 • pełnienie służby w SKW lub SWW;
 • wykonywanie czynności polegających na rozminowywaniu terenu lub jego oczyszczaniu z przedmiotów wybuchowych albo niebezpiecznych;
 • pełnienie służby warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych ;
 • dodatek za wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięciem oraz ratowniczych.

Dodatek służbowy

Oprócz tego żołnierze zawodowi mogą również otrzymywać dodatek służbowy, który przysługuje za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych, albo w określonych jednostkach wojskowych.
 
Ponadto dodatek służbowy przysługuje żołnierzom pełniącym służbę w ataszacie obrony przy przedstawicielstwie dyplomatycznym Rzeczypospolitej Polskiej, JW. GROM, JW. FORMOZA, JW. Komandosów, Oddziale Specjalnym ŻW w Warszawie czy orkiestrze reprezentacyjnej WP oraz kompaniach reprezentacyjnych WP.
Oprócz uposażenia zasadniczego żołnierze zawodowi są uprawnieni do otrzymywania dodatków do uposażenia: za długoletnią służbę wojskową, specjalnego, służbowego, motywacyjnego, funkcyjnego i kompensacyjnego.

Dodatek motywacyjny

Szeregowi i podoficerowie mogą otrzymywać dodatek motywacyjny. Przysługuje on żołnierzom, którzy uzyskali w opinii służbowej ocenę co najmniej dobrą oraz zdali egzamin na klasę kwalifikacyjną w specjalności wojskowej zgodnej z zajmowanym stanowiskiem służbowym.

Dodatek za długoletnią służbę

Wszyscy żołnierze zawodowi są uprawnieni do otrzymywania dodatku za długoletnią służbę wojskową, który wzrasta  po 3 latach pełnienia czynnej służby wojskowej w wysokości 3 proc. kwoty należnego żołnierzowi uposażenia zasadniczego oraz rośnie:

do 15 roku służby – co 3 lata, o kolejne 3 proc.
od 15 do 35 roku służby – 15% i wzrasta o 1% za każdy dalszy rok służby wojskowej aż do 35% po 35 latach służby.

Dodatek kompensacyjny

Żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu na stanowisko służbowe w szczególnym trybie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (na stanowisko służbowe wyższe o dwa stopnie wojskowe i więcej, bez mianowania na wyższy stopień wojskowy) od dnia objęcia obowiązków na wyższym stanowisku służbowym, przyznaje się dodatek kompensacyjny o charakterze stałym. Wysokość dodatku kompensacyjnego stanowi różnicę między stawką uposażenia zasadniczego należnego żołnierzowi zawodowemu na zajmowanym stanowisku służbowym a stawką uposażenia zasadniczego otrzymywaną na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym.
Inne należności przysługujące żołnierzom zawodowym
 • 01
  Zasiłek na zagospodarowanie
 • 02
  Dodatkowe uposażenie roczne
 • 03
  Nagrody uznaniowe
 • 04
  Zapomogi
 • 05
  Nagrody jubileuszowe
 • 06
  Należności za przeniesienie służbowe
 • 07
  Należności pieniężne za podróże służbowe
 • 08
  Gratyfikacja urlopowa
 • 09
  Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie dodatkowych obowiązków
 • 10
  Należności związane ze służbą poza granicami państwa
 • 11
  Należności w związku ze zwolnieniem ze służby
 • 12
  Należności w razie śmierci żołnierza lub członka jego rodziny
 • 13
  Dodatek rozłąkowy
 • 14
  Zwrot kosztów dojazdów

Dodatkowe uposażenie roczne

Ogół żołnierzy zawodowych pełniących służbę przez okres roku kalendarzowego posiada prawo do dodatkowego uposażenia rocznego w wysokość 1/12 sumy rocznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Uposażenie jest wypłacane w pierwszym kwartale roku następującego po roku, za który to uposażenie przysługuje albo w razie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.

Nagrody jubileuszowe

Przysługują żołnierzom zawodowym w następującej wysokości:
 • po 20 latach czynnej służby wojskowej – 75 proc.
 • po 25 latach czynnej służby wojskowej – 100 proc.
 • po 30 latach czynnej służby wojskowej – 150 proc.
 • po 35 latach czynnej służby wojskowej – 200 proc.
 • po 40 latach czynnej służby wojskowej – 300 proc.
 • miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym.
Do stażu służby uprawniającego do nagrody jubileuszowej zalicza się okresy czynnej służby wojskowej i okresy zatrudnienia przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej.

Zapomogi

Zapomogi mogą być udzielane żołnierzom na ich wniosek lub z urzędu, w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka rodziny oraz z innych przyczyn powodujących istotne pogorszenie warunków materialnych.

Należności za przeniesienie służbowe

Z tytułu przeniesienia służbowego żołnierzowi zawodowemu przesiedlającemu się do nowego miejsca pełnienia służby przysługują: – diety dla żołnierza i członków jego rodziny – za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu, – ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu do nowego miejsca zamieszkania wyżej wymienionych osób, – ryczałt z tytułu przeniesienia, – zasiłek osiedleniowy, – zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego.

Należności za podróże służbowe

Ponadto, z tytułu odbywania podróży służbowych (krajowych lub zagranicznych) żołnierze otrzymują należności na podobnych zasadach, jakie dotyczą ogółu pracowników państwowej sfery budżetowej. W skład tych należności wchodzą: a) diety, b) zwrot kosztów przejazdów, c) zwrot kosztów noclegów, d) zwrot kosztów dojazdów komunikacją miejscową, e) zwrot innych wydatków np. opłaty za parking.

Należności związane ze służbą poza granicami państwa

Żołnierze zawodowi wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa, na stanowiska służbowe w polskich przedstawicielstwach wojskowych oraz w organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych, otrzymują:

– uposażenie oraz inne należności pieniężne (np. dodatkowe uposażenie roczne, nagrody uznaniowe, gratyfikacja urlopowa), płatne w złotych, wypłacane na takich samych zasadach, jak dla żołnierzy pełniących służbę w kraju oraz dodatkowo:
 • należność zagraniczną, płatną w walucie zagranicznej;
 • zasiłek adaptacyjny, płatny jednorazowo w walucie zagranicznej;
 • prawo do lokalu/równoważnika;
 • dodatek wojenny, jeżeli wykonuje zadania w strefie działań wojennych.
Żołnierze skierowani do polskich kontyngentów wojskowych w operacjach wojskowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych oraz do kwater głównych, dowództw i sztabów tych operacji otrzymują:
 • przez cały czas pełnienia służby poza granicami państwa – uposażenie i inne należności pieniężne przysługujące im z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym,
 • jednorazową należność pieniężną – w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego,
 • należność zagraniczną – w zależności od rangi zajmowanego stanowiska służbowego.
Żołnierze zawodowi skierowani do pełnienia służby w składzie jednostek wojskowych, których pobyt poza granicami państwa ma na celu udział w szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych, akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych a także uczestniczących w przedsięwzięciach reprezentacyjnych – za czas skierowania otrzymują należność zagraniczną w wysokości 25% diety dla państwa, w którym wykonują zadania.

Nagrody uznaniowe

Nagrody są przyznawane przez dowódców jednostek wojskowych w ramach funduszu tworzonego w jednostkach wojskowych (tzw. fundusz podstawowy). Podstawowym celem nagród pieniężnych jest wyróżnianie żołnierzy w szczególności za przejawianie inicjatywy w służbie, a także wykonywanie zadań wymagających dużego nakładu pracy (poza określonym czasem służby, w skróconych terminach lub warunkach szczególnie utrudnionych). Ponadto żołnierze zawodowi mogą otrzymać nagrodę uznaniową za zastępstwo za nieobcego żołnierza przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Żołnierze mogą również otrzymać nagrody z funduszu pozostawionego do dyspozycji ministra obrony narodowej (tzw. fundusz celowy).

Należności w razie śmierci żołnierza zawodowego lub członka jego rodziny

W razie śmierci lub zaginięcia żołnierza zawodowego przysługuje odprawa pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu żołnierzowi odprawa przy zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, a także pozostałe należności przysługujące z tytułu zwolnienia – z wyjątkiem uposażenia wypłacanego co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze służby.

Zasiłek na zagospodarowanie

Przysługuje żołnierzowi zawodowemu, z którym po raz pierwszy zawarto kontrakt na pełnienie służby stałej lub drugi kontrakt. Zasiłek przysługuje po objęciu stanowiska służbowego, w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego żołnierzowi na stanowisku służbowym. Zasiłek przysługuje raz podczas służby wojskowej.

Zwrot kosztów dojazdów

Żołnierzom zawodowym, którzy codziennie dojeżdżają do miejsca pełnienia służby przez czas dłuższy niż 2 godz. w obie strony przysługuje zwrot kosztów przejazdów, w wysokości 75% ceny biletu imiennego miesięcznego albo ryczałt.

Gratyfikacja urlopowa

Jest wypłacana żołnierzowi zawodowemu w związku z rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego. Przy ustalaniu wysokości gratyfikacji uwzględnia się również współmałżonka oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego.

Dodatek rozłąkowy

Żołnierzom zawodowym, którzy korzystają z zakwaterowania tymczasowego i pozostają w rozłące z rodziną przysługuje dodatek rozłąkowy w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości 18-krotności diety.

Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie dodatkowych obowiązków

Przysługuje żołnierzowi zawodowemu, któremu przez okres co najmniej dwóch miesięcy powierzono czasowe pełnienie dodatkowych obowiązków służbowych na wakującym stanowisku służbowym lub na stanowisku, na którym zajmujący je żołnierz nie wykonuje swoich zadań służbowych (np. w związku ze skierowaniem do pełnienia służby poza granicami państwa lub kurs). Żołnierz zawodowy otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie również za wykonywanie czynności powierzonych, które wykraczają poza zakres zadań wynikających z zajmowanego przez niego stanowiska służbowego.

Należności w związku ze zwolnieniem ze służby

Odprawa przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej w wysokości:
 • po roku służby – 100 proc.
 • po pięciu latach służby – 200 proc.
 • po dziesięciu latach służby – 300 proc.
– kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby.

Wysokość odprawy ulega zwiększeniu o 20 proc. uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym za każdy rok zawodowej służby wojskowej pełnionej ponad dziesięć lat, nie więcej jednak niż do wysokości 600 proc. należnego uposażenia (po 25 latach służby).

Uposażenie wypłacane co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze służby – przysługuje żołnierzom, którzy w dniu zwolnienia posiadają co najmniej 15-letni staż służby wojskowej. Podstawę wymiaru tej należności stanowi uposażenie należne żołnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Żołnierz może pobrać je za cały należny okres jednorazowo z góry. Pobieranie uposażenia, powoduje zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalnego. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za urlopy zaległe. Ekwiwalent za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego wynosi 1/22 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia zawodowej służby wojskowej. Zwrot kosztów jednorazowego przejazdu żołnierza i członków jego rodziny oraz kosztów przewozu urządzenia domowego do obranego przez żołnierza miejsca zamieszkania w kraju.