Slajd

Nasza misja i wizja

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium. Zapewniają bezpieczeństwo i nienaruszalność jego granic. Jako podstawowy element systemu obronnego państwa uczestniczą w realizacji polityki bezpieczeństwa...
 • 01
  Obrona państwa i przeciwstawienie się agresji w ramach zobowiązań sojuszniczych
  Obrona państwa i przeciwstawienie się agresji w ramach zobowiązań sojuszniczych
  Utrzymanie zdolności użycia wojsk w zakresie obrony i ochrony nienaruszalności granic RP, a także w działaniach antyterrorystycznych oraz w rozwiązywaniu lokalnego lub regionalnego konfliktu zbrojnego, jak również w operacji obronnej - w kraju jak i poza nim.
 • Udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i humanitarnych
  Utrzymanie sił i zdolności do uczestniczenia w operacjach pokojowych i reagowania kryzysowego prowadzonych przez NATO, UE, ONZ, jak również w innych operacjach wynikających z porozumień międzynarodowych oraz w operacjach humanitarnych prowadzonych przez organizacje międzynarodowe, rządowe i inne.
  02
  Udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i humanitarnych
 • 03
  Wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu
  Wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu
  Ochrona przestrzeni powietrznej oraz wsparcie ochrony granicy lądowej i wód terytorialnych, prowadzenie działalności rozpoznawczej i wywiadowczej, a także: monitorowanie skażeń promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych na terytorium kraju; oczyszczanie terenu z materiałów wybuchowych i przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, prowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych, pomoc władzom państwowym, administracji publicznej oraz społeczeństwu w reagowaniu na zagrożenia, którym przeciwdziałanie przekracza możliwości służb cywilnych.
Cele i zadania
 • Zwiększamy liczebność
 • Unowocześniamy sprzęt i uzbrojenie
 • Rozwijamy zdolności w cyberprzestrzeni
 • Współdziałamy z sojusznikami
Rodzaje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dowództwa

Dowództwa
W strukturze organizacyjnej Sił Zbrojnych RP funkcjonują dowództwa wspomagające w opracowaniu koncepcji działań zbrojnych, kierowaniu podległymi wojskami oraz utrzymaniu ich na odpowiednim poziomie gotowości bojowej.

System kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

 • Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP
  Prezydent RP jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP, zarówno w czasie pokoju, jak również w czasie wojny.
 • Minister Obrony Narodowej
  Szef MON sprawuje cywilną kontrolę nad całokształtem funckjonowania Sił Zbrojnych RP.
 • Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
  "Pierwszy żołnierz" Sił Zbrojnych  Rzeczypospolitej Polskiej. Szef Sztabu Generalnego jest najwyższym dowódcą Wojska Polskiego.