Historia i współczesność Akademii Wojsk Lądowych

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, stała się prawną spadkobierczynią dotychczas istniejącej Uczelni.
 
Tradycje Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki sięgają okresu I Rzeczypospolitej, kiedy to w 1765 roku utworzono w Warszawie Szkołę Rycerską, którą ukończyło około 600 oficerów. Byli wśród nich późniejsi słynni dowódcy i bohaterowie Narodu Polskiego: Jakub JASIŃSKI, Józef SOWIŃSKI i Tadeusz KOŚCIUSZKO. Następnie misję kształcenia oficerów Wojska Polskiego kontynuowały Korpusy Kadetów w Księstwie Warszawskim oraz Szkoła Podchorążych Piechoty w Królestwie Polskim.
 
W latach 1809-1831 istniały: Szkoła Elementarna Artylerii i Inżynierii, Szkoła Aplikacyjna Artylerii i Inżynierii, Szkoła Podchorążych Piechoty oraz Szkoła Podchorążych Piechoty i Jazdy, gdzie szlify oficerskie zdobywali przyszli bohaterowie powstań narodowych. To właśnie podchorążowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie pod dowództwem ppor. Piotra WYSOCKIEGO zainicjowali 29 listopada 1830 roku wybuch powstania. Na pamiątkę nocy listopadowej corocznie obchodzony jest Dzień Podchorążego, będący jednocześnie świętem Akademii.
 
Gmach Szkoły Aplikacyjnej Artylerii i Inżynierów / Domena publiczna
 
W latach zaborów oraz w okresie poprzedzającym I wojnę światową kadra oficerska kształciła się w wielu polskich szkołach wojskowych na emigracji. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku armia odzyskała swój narodowy charakter i nastąpił dynamiczny rozwój szkolnictwa wojskowego.
 
W latach 1918-1939 szkoły kształcące przyszłych oficerów (m.in.: Szkoła Podchorążych Piechoty w Komorowie/Ostrowi Mazowieckiej, Szkoła Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, Szkoła Podchorążych Inżynierii w Warszawie) spełniły istotną rolę w przygotowaniu kadry dowódczej armii II Rzeczypospolitej. Ich absolwenci zdali trudny egzamin we wrześniu 1939 roku oraz w późniejszych walkach toczonych na frontach II wojny światowej. W czasie istnienia Szkoły Podchorążych Piechoty jej mury opuściło łącznie 8987 oficerów. Do najwybitniejszych jej absolwentów należą m.in.: Władysław RAGINIS, Zygmund SZENDZIELARZ, Łukasz CIEPLIŃSKI i Franciszek DĄBROWSKI.
 
Akademia Wojsk Lądowych, na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 133 z dnia 15 kwietnia 2014 roku, dziedziczy tradycje Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie/Ostrowi Mazowieckiej.
 
W okresie II wojny światowej na szczególne podkreślenie zasługuje fakt zorganizowania i zrealizowania szkolenia kadr oficerskich Armii Krajowej, co było ewenementem na skalę światową, gdyż tylko AK przeprowadzała takie szkolenia w tajnych szkołach podchorążych zachowując warunki pełnej konspiracji.
 
W latach 1945-1989, po wielu wcześniejszych próbach utworzenia szkoły oficerskiej kształcącej na odpowiednim poziomie, dopiero w 1962 roku utworzono Oficerską Szkołę Wojsk Zmechanizowanych. W 1967 roku została ona przekształcona w Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych.
 
W dniu 1 października 2002 roku, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 roku, przy wykorzystaniu potencjału szkół wojskowych z Wrocławia, Poznania i Torunia, powołana została do życia Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.
 
2 października 2017 roku w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu odbyła się historyczna immatrykulacja nowego roku akademickiego Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, na którą przybyli przedstawiciele władz państwowych.
 
Akademia staje się prestiżową, prężnie rozwijająca się uczelnią wyższą z aspiracjami do bycia najlepszym wojskowym ośrodkiem akademickim w Europie kształcącym przyszłych oficerów.
 
Strategicznym obszarem działalności międzynarodowej Akademii Wojsk Lądowych jest budowanie długofalowych relacji z uczelniami wojskowymi państw członkowskich NATO oraz UE, między innymi w obszarze konsolidacji europejskiego obszaru wojskowego szkolnictwa wyższego. W celu osiągnięcia najwyższych standardów w szkoleniu i kształceniu Uczelnia rozwija współpracę również z najlepszymi światowymi wojskowymi ośrodkami akademickimi spoza NATO i UE.
 
Znaczącym przykładem rozwijającej się współpracy międzynarodowej jest uroczyste podpisanie, w dniu historycznej inauguracji nowego roku akademickiego Akademii Wojsk Lądowych, umowy o współpracy z Akademią Wojskową Stanów Zjednoczonych w West Point przez Rektora-Komendanta - gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza SKORUPKĘ z przedstawicielami tej wybitnej amerykańskiej uczelni. Akademia Wojsk Lądowych staje się liderem i wzorem w zakresie umiędzynarodowienia programów studiów oraz wymiany kadr i studentów.
 
Tożsamość Akademii Wojsk Lądowych, której kluczowym zadaniem, obok przygotowania profesjonalnego dowódcy plutonu o cechach przywódczych, jest kształtowanie patriotycznych postaw przyszłej młodej polskiej inteligencji, jest budowana w oparciu o chlubne tradycje oręża polskiego i polskiego szkolnictwa wojskowego.
 
Dewizą Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki jest VERITAS, HONOR, PATRIA.