System kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP
  • Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP
    Prezydent RP jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP, zarówno w czasie pokoju, jak również w czasie wojny.
  • Minister Obrony Narodowej
    Szef MON sprawuje cywilną kontrolę nad całokształtem funkcjonowania Sił Zbrojnych RP.
  • Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
    "Pierwszy żołnierz" Sił Zbrojnych  Rzeczypospolitej Polskiej. Szef Sztabu Generalnego jest najwyższym dowódcą Wojska Polskiego.