Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pełni szczególne funkcje w ustroju państwa, zwłaszcza w kontekście systemu obronnego. Zgodnie z ustawą zasadniczą, Konstytucją RP z 1997 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. 
 
Na czas wojny, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych, co wynika z konieczności przyjęcia na potrzeby obrony państwa zasady jednoosobowego dowodzenia i ponoszenia jednoosobowej odpowiedzialności. Ponad to Prezydent Rzeczypospolitej mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych, a na wniosek Ministra Obrony Narodowej nadaje oficerskie stopnie wojskowe.
 
Uszczegółowienie norm konstytucyjnych odnoszących się do zadań z dziedziny obronności państwa i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP znajduje odzwierciedlenie między innymi w zapisach rangi ustawowej.
 
Ponadto, Prezydent, na wniosek Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, decyduje o wysłaniu Sił Zbrojnych poza granice kraju. Odbywa się to w przypadku użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w celu udziału w:
 
  • konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych;
  • misji pokojowej;
  • akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom.
 
Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda urodził się 16 maja 1972 roku w Krakowie.  W głosowaniu 24 maja 2015 roku został wybrany na Prezydenta RP, 6 sierpnia 2015 roku objął urząd Prezydenta RP, składając przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Po uzyskaniu reelekcji, 6 sierpnia 2020 dokonał zaprzysiężenia na kolejną kadencję przed Zgromadzeniem Narodowym. 
 
 

Konstytucyjne i ustawowe zadania Prezydenta Rzeczyspospolitej Polskiej

  • - wydaje, na wniosek Premiera, w drodze postanowienia, Polityczno-Strategiczną Dyrektywę Obronną RP;
  • - zatwierdza, na wniosek Premiera, plany krajowych ćwiczeń systemu obronnego i kieruje ich przebiegiem;
  • - postanawia, na wniosek Premiera, o wprowadzeniu albo zmianie określonego stanu gotowości obronnej państwa;
  • - może zwracać się do wszystkich organów państwa, przedsiębiorców i organizacji społecznych o informacje mające znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
  • - inicjuje i patronuje przedsięwzięciom ukierunkowanym na kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych w społeczeństwie;
  • - na wniosek Ministra Obrony Narodowej, określa główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa;
  • - może uczestniczyć w odprawach kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP.