Mariusz Błaszczak

Minister Obrony Narodowej kieruje działem administracji rządowej obrona narodowa oraz jest organem, za którego pośrednictwem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, sprawuje w czasie pokoju zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadania Ministra Obrony Narodowej

  • - kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności sił zbrojnych;
  • - przygotowywanie założeń obronnych państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury sił zbrojnych;
  • - realizowanie generalnych założeń, decyzji i wytycznych Rady Ministrów w zakresie obrony państwa;
  • - sprawowanie, w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów, ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, podmioty gospodarcze itp.;
  • - sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony;
  • - zawieranie umów międzynarodowych, wynikających z decyzji Rady Ministrów, dotyczących udziału polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych oraz ćwiczeń wojskowych prowadzonych wspólnie z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi
  • - przekazanie na wniosek wojewody pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością resortu obrony i Sił Zbrojnych bezpośrednio oraz przy pomocy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, sekretarza lub sekretarzy oraz podsekretarzy stanu. Swoje statutowe zadania Minister Obrony Narodowej wykonuje przy pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej, w skład którego wchodzi Sztab Generalny WP.
 
Mariusz Błaszczak urodził się 19 września 1969 roku w Legionowie. Obecną funkcję ministra obrony narodowej sprawuje od 9 stycznia 2018 roku.