LEGIA AKADEMICKA
 
- ochotnicze szkolenie wojskowe studentów „Legia Akademicka”, realizuje się w ramach części teoretycznej i praktycznej w celu gromadzenia wyszkolonych zasobów żołnierzy rezerwy na potrzeby uzupełnień osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w korpusach: szeregowych, podoficerów i oficerów, 
 
- do programu mogą przystąpić osoby, które są studentami lub absolwentami uczelni wyższych publicznych oraz niepublicznych (studia dzienne, zaoczne I oraz II stopnia) i posiadają obywatelstwo polskie, 
 
- po zdaniu egzaminu na podoficera w module podoficerskim dla zainteresowanych studentów, którzy poddadzą się dodatkowym kwalifikacjom, organizuje się szkolenie specjalistyczne w specjalnościach wojskowych należących do korpusów osobowych: 
a) kryptologii i cyberbezpieczeństwa, 
b) Wojsk Specjalnych,
c) Żandarmerii Wojskowej,
d) w innych – stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych RP. 
 
- dla zainteresowanych żołnierzy rezerwy po zaliczeniu modułu oficerskiego i zdaniu egzaminu na oficera organizuje się dodatkowe szkolenie specjalistyczne w zakresie: 
a) cyberbezpieczeństwa, 
b) Wojsk Specjalnych, 
c) Żandarmerii Wojskowej,
d) oraz stosowanie do potrzeb w innych specjalnościach.
Zainteresowany szkoleniem w module oficerskim wysyła wniosek do szefa CWCR (z dopiskiem: WNIOSEK-LEGIA AKADEMICKA) poprzez szefa WCR. 
Zapraszamy do kontaktu z najbliższym WCR. Ich listę znajdziesz <<tutaj>>
Kształcenie w Szkołach Legii Akademickiej 
 
Szkoła Legii Akademickiej – należy przez to rozumieć realizację ochotniczego szkolenia wojskowego programu „Legia Akademicka” przez studentów i absolwentów uczelni wyższych.
 
 

- szkolenie rozpoczyna się od odbycia szkolenia podstawowego w wymiarze 27 dni. Po złożeniu przysięgi wojskowej osobę, która odbyła to szkolenie przenosi się na jej wniosek do aktywnej rezerwy, a osoby które nie złożyły takiej deklaracji pozostają w pasywnej rezerwie.

- szkolenie w Szkołach Legii Akademickiej jest realizowane przez okres do 3 lat i kończy się:

  •  w przypadku kształcenia na podoficera – egzaminem na podoficera;
  •  w przypadku kształcenia na oficera – egzaminem na oficera.

-     uczelnie wyższe realizujące program Legii Akademickiej zostały wskazane w drodze rozporządzenia przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – rozporządzenie MON z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U. poz. 878). W wykazie stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia ujęto wszystkie uczelnie wojskowe, 8 centrów szkolenia oraz 63 uczelnie cywilne. <<<WYKAZ UCZELNI>>>

 

-     Minister Obrony Narodowej określił również, w drodze rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz sposobu kształcenia w Szkołach Legii Akademickiej:

 

  •   obejmuje szkolenie podstawowe (nie realizuje go ochotnik, który odbył je przed przystąpieniem do kształcenia w Szkole LA,
  •   szkolenie teoretyczne oraz praktyczne.
 

- kształcenie jest realizowane w module podoficerskim (teoretyczne i praktyczne w ramach ćwiczeń wojskowych, trwające nie mniej niż 21 dni) oraz oficerskim (realizowane w uczelni wojskowej, w ramach ćwiczeń wojskowych trwających nie mniej niż 62 dni).