Zadania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Autor zdjęcia: st. chor. szt. Arkadiusz Dwulatek
Do zakresu działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego należy: 
 
1) dowodzenie Siłami Zbrojnymi, z wyłączeniem Wojsk Obrony  Terytorialnej – do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do działania przez Wojska Obrony Terytorialnej; 
2) planowanie strategicznego użycia Sił Zbrojnych; 
3) planowanie organizacji i funkcjonowania wojennego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi; 
4) planowanie i organizowanie mobilizacyjnego i strategicznego rozwinięcia Sił Zbrojnych; 
5) przygotowanie i wyszkolenie Sił Zbrojnych na potrzeby obrony państwa oraz udziału w działaniach poza granicami państwa; 
6) określenie celów i głównych kierunków w zakresie działalności operacyjnej i szkoleniowej Sił Zbrojnych; 
7) zapewnienie utrzymania w Siłach Zbrojnych gotowości mobilizacyjnej i bojowej; 
8) programowanie wieloletniego rozwoju Sił Zbrojnych; 
9) programowanie rzeczowo-finansowe w Siłach Zbrojnych oraz udział w planowaniu wydatków rzeczowo-finansowych; 
10) planowanie i koordynowanie systemu logistycznego Sił Zbrojnych; 
11) reprezentowanie  Sił  Zbrojnych w najwyższych kolegialnych  organach wojskowych organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem; 
12) doradzanie Ministrowi Obrony Narodowej,  sekretarzom  stanu  oraz  podsekretarzom  stanu  w Ministerstwie  w sprawach dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności Sił Zbrojnych; 
13) przygotowanie i utrzymanie stanowisk  kierowania  w  rejonach  rozwinięcia zapasowych  stanowisk kierowania  obroną państwa dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów i centralnych organów administracji rządowej wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów; 
14) ochrona obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnienie ich funkcjonowania.