Odziały Przygotowania Wojskowego

Oddziały Przygotowania Wojskowego 
 

Od stycznia 2020 r. szkoły ponadpodstawowe mają możliwość wystąpienia do ministra obrony narodowej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego. Możliwość taką dała nowelizacja ustawy Prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie której powstawać będą oddziały przygotowania wojskowego (OPW) w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych. 

 
Kto składa wniosek? 
 

O uzyskanie zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego ubiegać może się organ prowadzący szkołę. W tym celu winien złożyć do ministra obrony narodowej stosowny wniosek (niesformalizowany wzór do pobrania poniżej). Co wniosek powinien zawierać określa art. 28a ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, a co należy do niego dołączyć wskazuje art. 28a ust. 7 ww. ustawy. Niezbędne jest także dołączenie uchwały organu prowadzącego (rady gminy, powiatu, sejmiku województwa), wynikającej z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, w której organ postanawia utworzyć w danej placówce oddziały przygotowania wojskowego i wystąpić w tym celu z wnioskiem do MON o udzielenie zezwolenia. 

 

Termin składania wniosków mija 31 marca 2023 roku, wniosek można pobrać klikając <<tutaj>>

 
Program nauczania 
 

W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (do pobrania poniżej). Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie kończy50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki. 

 
Finansowanie 
 

Na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego minister obrony narodowej udziela wsparcia finansowego w postaci dotacji celowych. Zakres, w jakim udzielany ten rodzaj pomocy, określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego (do pobrania poniżej). Ponadto, na 180 godzin zajęć z zakresu przygotowania wojskowego zwiększona jest subwencja oświatowa na ucznia oddziału przygotowania wojskowego. 

 
Co dalej z Certyfikowanymi Wojskowymi Klasami Mundurowymi? 
 

Pierwsze oddziały przygotowania wojskowego uruchomione zostały w roku szkolnym 2020/2021 i sukcesywnie co roku tworzone będą kolejne. Równolegle do OPW, aż do roku 2023, realizowane będą Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, które stopniowo będą wygaszane. W roku szkolnym 2022/2023 realizowana jest ostatnia, piąta edycja CWKM.

 

Wprowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego nie koliduje z możliwością dalszego funkcjonowania klas o profilu wojskowym oraz innych specjalności mundurowych, w oparciu o innowacje pedagogiczne i eksperymenty realizowane przez szkoły. 

 

Profity dla absolwenta

 

Absolwent oddziału przygotowania wojskowego może skorzystać z możliwości odbycia 12-dniowego szkolenia podstawowego oraz otrzyma dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych.  

 

Rozwiązanie systemowe 
 

Możliwość tworzenia w szkołach oddziałów przygotowania wojskowego, jako rozwiązanie systemowe, stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym, oraz zwiększenie upowszechniania edukacji w zakresie obronności, do czego resort obrony narodowej przykłada szczególną wagę. Rezultatami, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej chce osiągnąć jest zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej ochotnikami, w dalszej perspektywie czasowej zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych, a także wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie. 

 

Więcej informacji można uzyskać za pośrednictwem e-mail: arek@mon.gov.pl lub tel. 261 877 725. 

 
Załączniki: