Strzelnica w powiecie

W celu zapewnienia obywatelom możliwości doskonalenia posługiwania się bronią palną w sposób bezpieczny oraz rozwijania przez nich umiejętności strzeleckich w społeczeństwie, co jest pożądane z punktu widzenia interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności państwa, minister obrony narodowej ma możliwość dofinansowywać powstawanie nowych strzelnic oraz rozwijanie istniejących, a także propagowanie rozwoju strzelectwa sportowego w kraju.

W tym celu powstał program wspierania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy i rozwoju infrastruktury strzeleckiej „Strzelnica w powiecie”, który określa możliwości zwiększenia infrastruktury strzeleckiej do wykorzystania w realizacji zadań przez MON poprzez dofinansowywanie zadań jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji proobronnych.

Wprowadzenie programu Strzelnica w Powiecie ma na celu:
  • zwiększenie infrastruktury strzeleckiej, co umożliwi propagowanie i rozwój sportu strzeleckiego w społeczeństwie, a przez to wzrost sprawności fizycznej obywateli zwiększenie potencjału bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej przez:
  • wzrost liczby wyszkolonych pod względem strzeleckim obywateli, stanowiących bazę zasobów rezerw osobowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zwiększenie możliwości prowadzenia szkolenia strzeleckiego przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym, organizacje proobronne, a także formacje uzbrojone niewchodzące w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Ideą tego programu, z punktu widzenia obronności państwa, jest pobudzenie zainteresowania i pasji do strzelectwa sportowego dzieci i młodzieży, w szczególności uczniów klas o profilu wojskowym (w przyszłości także Oddziałów Przygotowania Wojskowego), a także członków organizacji proobronnych, rozwijania ich umiejętności strzeleckich w kierunku możliwości zwiększenia ilości wyszkolonych i świadomych obywateli, którzy mogliby w przyszłości wstąpić do  Wojsk Obrony Terytorialnej, wojsk operacyjnych, czy też stanowić wyszkolone rezerwy.
 
Podstawę prawną programu stanowią: art. 42 ust. 2 pkt 5 c oraz ust. 11-13 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) oraz rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 rokuw sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego (Dz. U. poz. 1335).

Więcej informacji można uzyskać: ppłk Bogumił Krupiński, tel. 261 877 739 oraz płk Mirosław Fryga tel. 261 877 721.
W celu realizacji założeń programu minister obrony narodowej cyklicznie ogłasza konkursy ofert na poszczególne zadania: 
- budowę strzelnic, na które składają się: 
  • konkursy ofert na budowę strzelnic, 
  • konkursy ofert na budowę strzelnic pneumatycznych, 
  • remont strzelnic – konkursy ofert na remont i utrzymanie strzelnic. 
- rozwój strzelectwa sportowego, na które składają się: 
  • konkursy ofert na stworzenie „Wirtualnych strzelnic”, 
  • konkursy ofert na rozwój strzelectwa sportowego, 
  • konkursy ofert na organizację cyklu szkoleń strzeleckich. 
 
Ogłoszenia o konkursie można znaleźć na gov.pl.