Poznaj pojęcia związane ze służbą w Wojsku Polskim!
 • Awans liniowy
 • Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Odprawa mieszkaniowa
 • Rezerwa aktywna
 • Szkolenie podstawowe
 • Świadczenie motywacyjne
 • Wojskowe Centra Rekrutacji

Sprawdź, co to znaczy...

 • Awans liniowy
  Awans na kolejny stopień wojskowy bez konieczności zmiany stanowiska.
 • Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe
  Program Ministerstwa Obrony Narodowej skierowany do uczniów szkół średnich, którego celem jest przygotowanie ochotników do służby wojskowej. Szkoły biorące udział w programie mogą liczyć na dostęp do wojskowych obiektów i sprzętu, wsparcie wojskowych instruktorów oraz dofinansowanie z MON-u.
 • Czynna służba wojskowa
  Forma służby wojskowej obejmująca służby: zawodową, zasadniczą, terytorialną, ćwiczenia wojskowe, szkolenie wojskowe studentów, a także służbę pełnioną w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 • Ćwiczenia rotacyjne
  Ćwiczenia organizowane dla żołnierzy rezerwy. Odbywają się w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego. Mogą trwać łącznie do 30 dni.
 • Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa
  Rodzaj służby dla ochotników, którzy nie pełnili służby wojskowej. Składa się z 2 etapów: 28-dniowego szkolenia podstawowego zakończonego przysięgą wojskową oraz maksymalnie 11-miesięcznego szkolenia specjalistycznego. Ukończenie wyłącznie szkolenia podstawowego daje możliwość aplikowania w szeregi WOT-u lub po złożeniu  wniosku – służby w rezerwie aktywnej. Przejście pełnego cyklu szkolenia pozwala dodatkowo ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.
 • Gratyfikacja urlopowa
  Dodatek przysługujący co roku żołnierzowi zawodowemu, naliczany jest na żołnierza oraz każdego członka jego rodziny (żołnierz, żona/mąż, dzieci), to minimum 35% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego prawie 1600 zł na osobę.
 • Kwalifikacja wojskowa
  Stawienie się przed komisją wojskową w celu określenia zdolności do pełnienia służby wojskowej. Każdego roku obowiązek ten dotyczy głównie 19-latków. W ramach  kwalifikacji można otrzymać kategorie: A – zdolny do czynnej służby wojskowej, B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej,  D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,  z wyjątkiem niektórych stanowisk, E – trwale i całkowicie niezdolny  do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i w czasie wojny.
 • Legia Akademicka
  Program Ministerstwa Obrony Narodowej skierowany do studentów cywilnych, mający na celu przeszkolenie wojskowe ochotników, a w efekcie także wzmocnienie potencjału rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.
 • Mobilizacja
  Proces przygotowania państwa, w tym sił zbrojnych, do osiągnięcia gotowości do przeciwdziałania bezpośredniemu zewnętrznemu zagrożeniu bezpieczeństwa. Obejmuje: przejście sił
  zbrojnych państwa z organizacji czasu pokoju na organizację czasu wojny, przekształcenie gospodarki pokojowej w wojenną oraz dostosowanie administracji państwowej do potrzeb wojennych.
 • Oddziały przygotowania wojskowego
  Nowa formuła klas wojskowych, których tworzenie w każdej szkole ponadpodstawowej umożliwiła ustawa – Prawo oświatowe. Oddziały powstają w miejsce wygaszanych stopniowo certyfikowanych wojskowych klas mundurowych.
 • Odprawa mieszkaniowa
  Świadczenie przysługujące żołnierzom odchodzącym z wojska, np. tym, którzy nie wykupili wojskowego  mieszkania. Przy obliczaniu jej wysokości bierze się pod uwagę m.in. wskaźnik ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku, określony w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a także liczbę członków rodziny żołnierza.
 • Oficer
  Żołnierz służby czynnej lub żołnierz rezerwy, posiadający stopień wojskowy co najmniej podporucznika. Przynależy do korpusu oficerskiego składającego się z oficerów młodszych, oficerów starszych oraz generałów i admirałów.
 • Organizacja proobronna
  Działająca głównie na rzecz obronności państwowej i obrony cywilnej organizacja pozarządowa, z którą minister obrony narodowej zawarł partnerską umowę proobronną.
 • Pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej
  Dotyczy żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, którzy po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska, łatwiej znajdą pracę w administracji publicznej, np. na stanowiskach związanych z obronnością kraju.
 • Podoficer
  Żołnierz służby czynnej lub żołnierz rezerwy posiadający stopień wojskowy co najmniej kaprala. Przynależy do korpusu podoficerów składającego się z dwóch grup: podoficerów młodszych i podoficerów starszych.
 • Przydział mobilizacyjny
  Wyznaczenie żołnierza zawodowego lub rezerwisty na stanowisko służbowe określone etatem czasu wojennego. Przydział następuje zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi oraz predyspozycjami określonymi dla tego stanowiska.
 • Przysięga wojskowa
  Uroczyste ślubowanie, składane przez żołnierza po ukończeniu szkolenia podstawowego. Przysięga jest najwyższym zobowiązaniem żołnierza wobec państwa i narodu.
 • Rezerwa aktywna
  Tworzą ją osoby po przeszkoleniu wojskowym i przysiędze wojskowej, które nie ukończyły 55 lat bądź w przypadku osób posiadających stopień podoficerski lub oficerski – 63 lat. Służba w aktywnej rezerwie jest pełniona na podstawie powołania na czas nieokreślony.
 • Rezerwa pasywna
  Tworzą ją osoby zakwalifikowane do rezerwy bez złożonej przysięgi (np. po kwalifikacji wojskowej) oraz ci, którzy złożyli przysięgę, ale nie są zainteresowani służbą w wojsku.
 • Rezerwista
  To osoba, która ma kategorię zdolności do pełnienia służby wojskowej i otrzymała stopień szeregowego, ale nie odbyła czynnej służby wojskowej i nie składała przysięgi wojskowej.
 • Szkolenie podstawowe
  28-dniowe szkolenie dla osób, które nie miały do czynienia ze służbą wojskową. Kandydaci uczą się podstaw wojskowego rzemiosła, w tym regulaminów, musztry, zasad posługiwania się bronią i innym sprzętem wojskowym. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej.
 • Szkolenie 16-dniowe, tzw. szesnastka
  Szkolenie wstępne, które przechodzą ochotnicy do terytorialnej służby wojskowej. Obejmuje podstawowe umiejętności taktyczne i strzeleckie. Przed „szesnastką” ochotnik jest zobowiązany do zaliczenia podstaw teoretycznych.
 • Szkolenie wyrównawcze
  Odpowiednik szkolenia podstawowego dla ochotników, ale adresowany wyłącznie do żołnierzy rezerwy, którzy chcą podjąć służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej. Realizowane jest w trybie weekendowym, obejmuje 4 dwudniowe szkolenia. Ma na celu odświeżenie wiedzy i umiejętności rezerwistów z zakresu szkolenia podstawowego oraz zapoznanie ich z elementami szkolenia taktycznego właściwego dla lekkiej piechoty.
 • Świadczenie motywacyjne
  Dodatek finansowy dla żołnierzy z długim stażem. Żołnierze z wysługą od 25 lat do 28 lat i 6 miesięcy otrzymują co miesiąc 1500 zł, a ci, którzy służą dłużej niż 28 lat i 6 miesięcy, mogą liczyć na 2500 zł miesięcznie.
 • Świadczenie mieszkaniowe
  Dodatek mieszkaniowy jest jedną z form gwarancji zakwaterowania. Wypłacany jest żołnierzom zawodowym, którzy chcą np. wynająć mieszkanie na rynku cywilnym albo spłacać kredyt na kupione mieszkanie.
 • Terytorialna służba wojskowa (TSW)
  Rodzaj ochotniczej czynnej służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP (w Wojskach Obrony Terytorialnej), pełnionej w formie rotacyjnej – żołnierz pełni ją w jednostce wojskowej w czasie wyznaczonym przez dowódcę, lub dyspozycyjnej – poza jednostką, kiedy żołnierz pozostaje w gotowości do wykonywania zadań. TSW trwa od roku do 6 lat, z możliwością przedłużenia o kolejny okres.
 • Wojskowe Centra Rekrutacji
  Powstały w miejsce wojskowych komend uzupełnień. W WCR kandydaci do wojska (do korpusu szeregowych lub terytorialnej służby wojskowej) w ciągu maksymalnie 2 dni przechodzą niezbędne procedury naboru do armii.
 • Żołnierz
  Osoba pełniąca czynną służbę wojskową, służbę w aktywnej rezerwie w dniach tej służby oraz osoba, która odbywa ćwiczenia wojskowe w ramach służby w rezerwie pasywnej.