Co możesz zyskać?

FINANSE

 • wynagrodzenie zasadnicze: szeregowi – od 4960, podoficerowie – od 5560 do 6650 zł, oficerowie – od 6700  do 10 980 zł, generałowie – od 11 800 do 18 150 zł;
 • trzynastą pensję;
 • dodatki stażowe, specjalne, kompensacyjne i służbowe;
 • dodatek motywacyjny dla podoficerów i szeregowych;
 • dodatek za rozłąkę – w 2022 roku to 810 zł miesięcznie – oraz zwrot kosztów przejazdu do rodziny, jeśli służysz poza miejscem zamieszkania;
 • NOWOŚĆ! świadczenie motywacyjne – 1500 zł dla żołnierzy ze stażem od 25 do 28 lat i 6 miesięcy oraz 2500 zł dla żołnierzy ze stażem powyżej 28 lat i 6 miesięcy;
 • nagrody uznaniowe;
 • nagrody jubileuszowe przyznawane po 20 i więcej latach służby (w wysokości od 75% do 300% miesięcznego wynagrodzenia wraz ze stałymi dodatkami);
 • wynagrodzenie za czasowe pełnienie obowiązków; NOWOŚĆ! przysługuje już po miesiącu pełnienia obowiązków;
 • wynagrodzenie za służbę poza granicami państwa;
 • należności za przeniesienie służbowe:
 • ryczałt za przeniesienie w wysokości 2480 zł,
 • zasiłek osiedleniowy – od 2480 zł w przypadku żołnierza, który osiedlił się bez rodziny, do 12 400 zł w przypadku żołnierza, który przesiedlił się z rodziną,
 • ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu,
 • zwrot kosztów przewozu urządzeń domowych;
 • należności za podróże służbowe;
 • prawo do zapomogi w sytuacjach losowych;
 • zasiłek na zagospodarowanie w wysokości miesięcznego wynagrodzenia wraz ze stałymi dodatkami; UWAGA! Zasiłek na zagospodarowanie przysługuje Ci, jeśli zostałeś powołany do zawodowej służby wojskowej. Możesz go dostać tylko raz;
 • odprawę przy zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;
UWAGA! Po roku służby jest to 100% ostatniego wynagrodzenia z dodatkami stałymi, po 5 latach – 200%, a po 10 latach – 300%. Jeżeli pełnisz służbę ponad 10 lat, wysokość odprawy wzrasta o 20% z każdym kolejnym rokiem. Maksymalnie może to być 600% wynagrodzenia;
 • Jeśli studiujesz w wojskowej akademii, od II roku studiów pełnisz służbę zawodową. NOWOŚĆ! Podstawą Twojego wynagrodzenia będzie najniższa pensja żołnierza zawodowego – 4960 zł. W zależności od posiadanego stopnia i roku studiów wynosi ono od 100% do 120%. Nowe przepisy nie obejmują studentów, którzy przed 23 kwietnia 2022 r. byli na ostatnim roku nauki w uczelni wojskowej.
UWAGA! Studenci wojskowi w czasie studiów mogą awansować do stopnia sierżanta.

UWAGA! W trakcie pięciu lat studiów wojskowych masz prawo do bezpłatnych: zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania.


ZAKWATEROWANIE

 • gwarancję zakwaterowania – NOWOŚĆ! możesz wybrać mieszkanie służbowe, miejsce w internacie lub comiesięczne świadczenie mieszkaniowe w wysokości od 480 do 1 500 zł na wynajem lokalu na własną rękę;
 • korzystne zasady obliczania wysokości odprawy mieszkaniowej – sam wskazujesz dzień, według którego zostanie naliczona jej wysokość;
 • NOWOŚĆ! Maksymalna wartość odprawy wzrosła z 80% do 100% wartości przysługującego Ci lokalu mieszkalnego.
UWAGA! Małżeństwa! Jeżeli oboje jesteście żołnierzami zawodowymi, możecie – każde osobno – otrzymać odprawę mieszkaniową, ale normy na dzieci są uwzględniane tylko w odniesieniu do jednego z was.

UWAGA! Jeśli wcześniej byłeś funkcjonariuszem innych służb mundurowych, masz prawo do odprawy mieszkaniowej (warunek –
minimum 10 lat służby w wojsku).


URLOPY

 • prawo do urlopów: wypoczynkowego, zdrowotnego, okolicznościowego, nagrodowego i przysługującego honorowym dawcom krwi;
 • gratyfikację urlopową – co roku 1 736 zł na osobę w rodzinie (żołnierz, żona/mąż, dzieci). Przysługuje, jeśli żołnierz służył minimum 6 miesięcy. Jeśli oboje jesteście żołnierzamizawodowymi, gratyfikację na wspólne dzieci otrzyma tylko jedno z was;
 • dopłatę do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy”, a także bezpłatny wypoczynek dzieci na koloniach i obozach.

ZDROWIE

 • NOWOŚĆ! prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością w placówkach wojskowych;
 • badania profilaktyczne, szczepienia ochronne, świadczeniastomatologiczne;
 • dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci;
UWAGA! Jeśli zajmujesz stanowisko wymagające szczególnych predyspozycji zdrowotnych, np. jesteś pilotem lub nurkiem, masz prawo do dodatkowych badań i konsultacjispecjalistycznych w sytuacji, gdy choroba nie pozwala na wykonywanie zadań służbowych.


EMERYTURA

 • prawo do emerytury – po 15 latach służby dla żołnierzy, którzy rozpoczęli ją przed 31 grudnia 2012 roku, lub po 25 latach dla żołnierzy, którzy rozpoczęli służbę po 1 stycznia 2013 roku;
 • prawo do rekonwersji – przed odejściem z armii możesz skorzystać np. z doradztwa zawodowego oraz przekwalifikowania zawodowego.
UWAGA! Limit dofinansowania na kursy czy szkolenia wynosi obecnie 2736 zł (60% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego). Po 4 latach służby możesz liczyć na 100% limitu, po 10 latach – 200% limitu, a po 15 latach – 300% limitu. Z możliwości przekwalifikowania zawodowego możesz korzystać przez 2,5 roku po odejściu ze służby.


ROZWÓJ

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych, których ukończenie jest wymagane do objęcia wyższych stanowisk. Od
 • stopnia majora/komandora podporucznika wzwyż musisz mieć stopień naukowy doktora lub ukończone studia podyplomowe w uczelni
 • wojskowej; aby zaś zostać generałem brygady/kontradmirałem – podyplomowe studia polityki obronnej.
 • NOWOŚĆ! W przypadku studiów podyplomowych honorowane są przede wszystkim dyplomy uczelni wojskowych. UWAGA! W niektórych przypadkach, np. medyków czy prawników, na równi są traktowane świadectwa lub dyplomy krajowych oraz zagranicznych szkół i uczelni;

UWAGA! Możesz podjąć naukę we własnym zakresie na wybranym kierunku, o ile zajęcia nie będą kolidowały z Twoją służbą. Jeśli kierunek nauki jest zbieżny z wymaganiami na planowanym lub zajmowanym stanowisku, wojsko może sfinansować koszty nauki, a dowódca przyznać urlop szkoleniowy.
 • możliwość ukończenia na koszt armii kursów kwalifikacyjnych lub doskonalących, a także np. kursów prawa jazdy i nurkowych, języków obcych;
 • możliwość ukończenia kursów podoficerskich i oficerskich.

UWAGA! Pierwszeństwo mają odpowiednio szeregowi zawodowi oraz podoficerowie.
 • NOWOŚĆ! Jako szeregowy lub podoficer możesz korzystać ze wszystkich form kształcenia, aby podnieść kwalifikacje, mimo że przepisy nie wymagają od żołnierzy tych korpusów posiadania tytułu licencjata/inżyniera lub magistra.