ZASADY WSPÓŁPRACY Z WOJSKIEM

Współpraca dowództw, instytucji wojskowych oraz jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi stanowi ważny element działalnościSił Zbrojnych RP, a jej celem jest między innymi angażowanie społeczeństwa w działania na rzecz obronności państwa oraz edukacja obronna społeczeństwa – szczególnie młodzieży.

Współpraca prowadzona jest na podstawie decyzji nr 168/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, która umożliwia merytoryczne i logistyczne wspieranie przedsięwzięć partnerów społecznych przez jednostki wojskowe. Wsparcie obejmuje pomoc organizacyjną, aktywne uczestnictwo przedstawicieli resortu w przedsięwzięciach partnera społecznego, udostępnianie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pomieszczeń, poligonów, hal sportowych, strzelnic oraz innych nieruchomości, a także udział żołnierzy w tych inicjatywach. Pomoc ta ma charakter planowy, co pozwala na harmonijną realizację współpracy, bez kolidowania z podstawowymi zadaniami zaangażowanych jednostek wojskowych.

Podstawą udzielenia wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatyw partnerów społecznych jest umieszczenie ich przedsięwzięć w „Planie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”, który opracowywany jest na każdy rok kalendarzowy, na podstawie wniosków partnerów społecznych zgłoszonych do dowódców jednostek wojskowych, od których oczekiwane jest wsparcie. Udzielenie wsparcia nie jest warunkowane zawartym porozumieniem o współpracy wnioskodawcy z jednostką wojskową, co oznacza, że  partner społeczny może zgłaszać przedsięwzięcia do planów współpracy, nie mając podpisanego porozumienia.

Partnerzy społeczni zgłaszają planowane przez siebie przedsięwzięcia i potrzeby z tym związane do planów współpracy jednostek wojskowych do 10 września każdego roku, na kolejny rok kalendarzowy.Udostępnianie partnerom społecznym sprzętu wojskowego odbywa się odpłatnie lub nieodpłatnie. Zatwierdzone plany współpracy jednostek wojskowych zamieszczane są w ich serwisach internetowych.

Resort obrony narodowej może udzielić również wsparcia poza planem współpracy, ale tylko i wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych RP lub ważnymi względami społecznymi i za zgodą odpowiedniego wyższego przełożonego.     

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 261 877 721 lub adresem e-mail: mfryga@mon.gov.pl.

Do pobrania:


PROGRAMY WSPÓŁPRACY

W resorcie obrony narodowej, od 2016 roku funkcjonują programy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, które wyznaczają kierunki tej współpracy oraz jej formy. Minister obrony narodowej przyjmuje programy współpracy w drodze zarządzenia, na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, poz. 873, z późn. zm.) oraz corocznie sprawozdaje jego realizację.

Obecnie realizowany jest „Program współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2019-2022”, przyjęty zarządzeniem nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy (…)” (Dz. Urz. MON z 2019 r., poz. 189).

Programy współpracy oraz sprawozdania z ich realizacji publikowane są na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Do pobrania:
 
POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

W celu potwierdzenia woli rozwijania wzajemnej i stałej współpracy partner społeczny i jednostka wojskowa mogą zawrzeć porozumienie o współpracy, w którym mogą określić cele, obszar i formy współdziałania, zobowiązania stron, warunki i czas współpracy oraz zasady rozwiązania porozumienia. Możliwość tę daje decyzja 168/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

Porozumienie o współpracy angażuje partnera społecznego do wykonania określonych zadań z zakresu obronności przy wsparciu jednostki lub instytucji wojskowej. Porozumienia o współpracy nie mogą powodować zobowiązań finansowych i kosztów po stronie jednostki wojskowej. Ich przedmiotem nie mogą być też kwestie regulowane odrębnymi przepisami, jak np. zlecanie zadań publicznych oraz nieodpłatne przekazywanie mienia ruchomego Skarbu Państwa, będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych podległych ministrowi lub przez niego nadzorowanych.
 
Porozumienia o współpracy są zawierane niezależnie od składania wniosków do planów współpracy jednostek wojskowych. Oznacza to, że partner społeczny może zgłaszać przedsięwzięcia do planów współpracy, nie mając podpisanego porozumienia. Jednocześnie samo porozumienie nie jest podstawą do udzielania wsparcia merytorycznego i logistycznego przez jednostkę wojskową, gdyż podstawą takiej pomocy jest uwzględnienie przedsięwzięcia w planie współpracy. W treści porozumienia mogą być zawarte stosowne zapisy o planowaniu współpracy i zawieraniu umów cywilno-prawnych w przypadku udostępniania partnerom społecznym uzbrojenia, sprzętu wojskowego i nieruchomości – w trybie i na zasadach określonych w ww. decyzji 168/MON.

Wniosek o zawarcie porozumienia o współpracy składa się do dowódcy jednostki wojskowej, z którą partner społeczny chce współpracować. Partnerzy społeczni, których działalność ma zasięg ogólnopolski, mogą też wystąpić o zawarcie porozumienia o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej. Sposób i tryb zawierania porozumień o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej określa Procedura rozpatrzenia wniosku o zawarcie porozumienia o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej.

Partner społeczny, który zawarł porozumienie o współpracy z dowódcą jednostki wojskowej lub z Ministrem Obrony Narodowej, obowiązany jest, do 31 stycznia każdego roku, składać informację o realizacji postanowień porozumienia w roku poprzednim.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 261 877 721 lub adresem e-mail: mfryga@mon.gov.pl.

Do pobrania:
 
UDOSTĘPNIANIE POJAZDÓW WOJSKOWYCH

Do wsparcia realizacji przedsięwzięć partnerów społecznych możliwe jest udostępnienie pojazdów wojskowych organizacjom pozarządowymi i innym partnerom społecznym. Ten rodzaj pomocy realizowany jest na podstawie Decyzji nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej (Dz. Urz. MON Nr 13 poz. 164 z dnia 27 lipca 2010 r. z późn. zm.).

Podstawą udostępnienia pojazdów wojskowych jest ujęcie inicjatywy partnera społecznego w Planie współpracy w zakresie odpłatnego lub bezpłatnego wydzielenia środka transportu. Nieodpłatne udostępnienie pojazdów poza planem współpracy może nastąpić w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi potrzebami Sił Zbrojnych RP lub ważnymi względami społecznymi za zgodą Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionych przez niego osób.

W przypadku odpłatnego udostępnienia pojazdów wojskowych, np. poza Planem współpracy, zgodę na użycie wydaje dowódca jednostki wojskowej. Opłata naliczana jest wówczas według kosztów przebiegu samochodu, przypadających na każdy przejechany kilometr („motogodzinę”, godzinę pracy, itp.), według aktualnych wskaźników kosztów MPS, należności za pracę kierowcy oraz kosztów parkowania i korzystania z autostrad.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 261 877 721 lub adresem e-mail: mfryga@mon.gov.pl.

Do pobrania: decyzja nr 230/MON

UDOSTĘPNIANIE POMIESZCZEŃ WOJSKOWYCH I INFRASTRUKTURY

Jedną z możliwości uzyskania wsparcia od resortu obrony narodowej w realizacji przedsięwzięć partnerów społecznych jest nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń wojskowych oraz infrastruktury.

Udostępnianie ww. obiektów na potrzeby realizacji przedsięwzięć partnerów społecznych odbywa się w oparciu o Plany współpracy jednostek wojskowych z partnerami społecznymi (potrzeby w tym zakresie na kolejny rok kalendarzowy zgłasza się do dowódcy jednostki wojskowej, od której oczekuje się wsparcia) lub za zgodą dyrektora Departamentu Infrastruktury MON.

Nieruchomości oddaje się w najem, dzierżawę lub użyczenie na podstawie zawarcia stosownej umowy cywilnoprawnej. Zawarcia umowy nie wymaga doraźne korzystanie z pomieszczeń wojskowych przez partnerów społecznych, w szczególności zrzeszających kombatantów, weteranów działań poza granicami państwa i byłych żołnierzy zawodowych, a także szkoły prowadzące innowacje pedagogiczne w ramach edukacji dla bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 261 877 721 lub adresem e-mail:mfryga@mon.gov.pl.

UZGADNIANIE ZAKRESÓW DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZEŃ

Osoby pragnące założyć stowarzyszenie prowadzące działalność bezpośrednio związaną z obronnością państwa, są obowiązane do uzgodnienia z ministrem obrony narodowej zakresu działalności bezpośrednio związanej z obronnością. Obowiązek ten wynika z art. 45 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104, z późn. zm.).

W celu uzgodnienia zakresu działania, komitet założycielski powstającego stowarzyszenia przedkłada do ministra obrony narodowej projekt statutu oraz protokół wraz z uchwałami z posiedzenia komitetu założycielskiego.

Stowarzyszenia już działające, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie podlegają powyższemu obowiązkowi. Brak uzgodnionego zakresu działania nie ma wpływu na możliwość korzystania ze wsparcia jednostek wojskowych w realizacji przedsięwzięć stowarzyszenia oraz na możliwość zawierania porozumień o współpracy z jednostkami wojskowymi.

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 261 877 721 lub pod adresem e-mail: mfryga@mon.gov.pl.

NIEODPŁATNE PRZEKAZYWANIE MIENIA

Jedną z form wspierania partnerów społecznych przez ministra obrony narodowej jest możliwość nieodpłatnego przekazania im mienia Skarbu Państwa niewykorzystywanego w Siłach Zbrojnych.

Minister Obrony Narodowej może nieodpłatnie przekazać mienie następującym podmiotom: muzeom, państwowym i samorządowym instytucjom kultury, państwowym i samorządowym szkołom publicznym, państwowym szkołom wyższym oraz państwowym wyższym szkołom zawodowym, państwowym jednostkom organizacyjnym, jednostkom samorządu terytorialnego, stowarzyszeniom i fundacjom prowadzącym działalność związaną z obronnością lub bezpieczeństwem państwa.

Przekazywanie mienia ruchomego Skarbu Państwa odbywa się na podstawie art. 91 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 1322) oraz w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. poz. 1018).

Przekazaniu podlega wyłącznie mienie, które uzyskało status mienia niewykorzystywanego w Siłach Zbrojnych RP. Mienie, które nadal znajduje się w użyciu, nie może zostać nieodpłatnie przekazane poza resort obrony narodowej.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie mienia można złożyć po ukazaniu się ogłoszenia naboru wniosków na stronie internetowej www.gov.pl/obrona-narodowa. Każde ogłoszenie dotyczy konkretnego mienia i tylko o mienie, wyszczególnione w ogłoszeniu, można się ubiegać. Na złożenie wniosku, który stanowi załącznik do ogłoszenia, przewidziany jest zazwyczaj termin 3-4 tygodniowy, a rozpatruje wnioski powołana przez Ministra Obrony Narodowej komisja ds. przekazywania mienia ruchomego.

Koszty związane z transportem mienia z jednostki wojskowej, a także obowiązkowego pozbawienia mienia bojowych cech użytkowych, spoczywają na wnioskodawcy.   

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 261 877 738 lub pod adresem e-mail pkrawczyk@mon.gov.pl.

Do pobrania:
 
POZYSKANIE ŚRODKÓW BOJOWYCH 

Zgodnie z ustaleniami obowiązującymi w resorcie obrony narodowej (decyzja nr 168/MON z dnia 7 grudnia 2020 r.) dowódca/komendant/szef jednostki wojskowej, któremu przydzielono środki bojowe z limitu pozostającego w dyspozycji Dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, przeznacza je na realizację własnych przedsięwzięć wynikających z planu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na dany rok.

Partner społeczny oczekujący wsparcia w postaci środków bojowych zobowiązany jest uzgodnić z dowódcą/komendantem/szefem jednostki wojskowej szczegóły planowanego przedsięwzięcia, w tym m.in. jego rodzaj, liczbę szkolonych/uczestników, ilość powtórzeń w jednym przedsięwzięciu, typ (rodzaj) broni przez partnera społecznego - wpływające na rodzaj i ilość planowanego środka bojowego.

Limity środków bojowych przydzielone dyrektorowi Biura przeznaczone są na realizację zadań wynikających z inicjatywy partnerów społecznych oraz zabezpieczenie szkolenia w ramach programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów programu „Legia Akademicka” oraz ochotniczego szkolenia absolwentów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (CWKM) i absolwentów Oddziałów Przygotowania Wojskowego (OPW) w ramach służby przygotowawczej o skróconym czasie trwania (Skrócona Służba Przygotowawcza).

Szczegółowe zasady wnioskowania, zapotrzebowania i rozliczania środków bojowych oraz zadania wszystkich zaangażowanych stron reguluje Procedura w sprawie zasad zarządzania limitami środków bojowych pozostającymi w dyspozycji Dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 261 877 736 lub adresem e-mail: r.goss@mon.gov.pl.
 
 
 
PATRONATY HONOROWE I UDZIAŁ W KOMITECIE HONOROWYM

Zasady przyznawania patronatu honorowego i udziału w komitecie honorowym zawarte są w Decyzji nr 415/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym (Dz.Urz.MON z dnia 23 grudnia 2013 r. - poz. 371).

Zgodnie z decyzją nr 415/MON wnioski o przyznanie patronatu honorowego i udziału w komitecie honorowym należy kierować wyłącznie do ministra obrony narodowej. Obejmowanie patronatu honorowego i uczestnictwo w komitecie honorowym przedsięwzięć związanych z obronnością państwa i funkcjonowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje wyłącznie ministrowi obrony narodowej. Minister może powierzyć objęcie wyróżnieniem danego przedsięwzięcia, w zależności od jego rangi i  charakteru, podległym kierownikom jednostek organizacyjnych.

Do pobrania: Decyzja 415/MON