Informacje dotyczące danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że Centrum Weteran Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie, które jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej przetwarza Państwa dane w sposób zgodny z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, tzw. RODO oraz z przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 6a, 00-909 Warszawa. W imieniu Centrum działa Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.
2.    Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa na podstawie dobrowolnej zgody lub w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego, lub w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.
3.    Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań nałożonych na Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, w tym w celu informowania o inicjatywach dotyczących środowiska weteranów oraz o przedsięwzięciach organizowanych przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.
4.    Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5.    W Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa z siedzibą w Warszawie został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych. Można się z nim skontaktować w droga korespondecyjna wysyłając wiaomość na adres:  Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, ul. Puławska 6A, 00-909 Warszawa.
6.    Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz Szwajcarii.
7.    Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa przechowuje Państwa dane osobowe przez okresy wymagane przepisami prawa. Dane osobowe po upływie tych okresów zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych, a dane w formie papierowej – zniszczone.
8.    Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa umożliwia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
9.    Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
10.    Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany oraz nie dokonuje profilowania danych osobowych na podstawie kryteriów związanych z właściwościami osób.
11.    Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich.