Plan Współpracy Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Przedsięwzięcia ujęte w Planie, których inicjatorami są organizacje pozarządowe jak np. stowarzyszenia czy fundacje, wynikają ze zbieżnych celów statutowych tych organizacji, w dużej części tożsamych z zadaniami realizowanymi przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa (CWDPGP). CWDPGP jako jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej odpowiada za udzielanie wsparcia weteranom, weteranom poszkodowanym oraz rodzinom żołnierzy poległych na misjach poza granicami państwa poprzez prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego, prowadzenie działalności edukacyjno-promocyjnej i popularyzatorskiej. Jednym z jego głównych zadań jest współudział oraz współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami Ministerstwa Obrony Narodowej oraz instytucjami spoza resortu obrony narodowej i organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz weteranów oraz rodzin żołnierzy i pracowników wojska, którzy ponieśli śmierć podczas działań poza granicami państwa, bądź w ich następstwie. Promowanie i upowszechnianie dorobku i znaczenia udziału Sił Zbrojnych RP w działaniach poza granicami państwa to jedno z zadań CWDPGP, wpisujące się jednocześnie w podstawowe misje organizacji pozarządowych współpracujących z CWDPGP oraz ich główne kierunki działania. Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi i ich aktywności, CWDPGP dociera do większej rzeszy odbiorców ze swymi działaniami, a ich realizacja przynosi oczekiwane rezultaty. Zaplanowane przedsięwzięcia, będące w swym założeniu wsparciem dla wnioskujących organizacji, stanowią jednocześnie realizację głównych zadań wynikających z zakresu działania CWDPGP. W sposób istotny przyczyniają się do upowszechniania celów CWDPGP oraz są zbieżne z takimi sferami aktywności resortu, jak obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych RP, podtrzymywanie tradycji narodowej czy wspieranie kultury fizycznej, a w tym przypadku w środowisku weteranów i ich rodzin.