Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa w Warszawie jest jednostką organizacyjną podległą  Ministrowi Obrony Narodowej podporządkowaną Sekretarzowi Stanu w MON p. Wojciech Skurkiewicz za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON. Obowiązki Dyrektora Centrum Weterana pełni major dr Katarzyna Rzadkowska.

   Zgodnie z założeniami Centrum Weterana pełni funkcję ośrodka, w którym weterani działań poza granicami państwa oraz rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych działań, uzyskują pomoc, radę oraz korzystają z konsultacji, w szczególności prawnych i psychologicznych, w zakresie możliwości rozwiązania nurtujących ich problemów. Centrum aktywnie współpracuje z właściwymi w danej sprawie instytucjami resortowymi i pozaresortowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi. Centrum działa także na rzecz integracji środowiska weteranów wokół wspólnie realizowanych przedsięwzięć i podejmowanych inicjatyw. Sprzyjać temu ma otwarty charakter naszej instytucji.

   Istotną płaszczyzną działania Centrum jest realizacja zadań o charakterze edukacyjno-promocyjnym i popularyzatorskim. Poprzez różne formy działalności chcemy upowszechniać wśród społeczeństwa dorobek i znaczenie udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. Nasi obywatele powinni mieć świadomość, dlaczego żołnierze pełniący służbę w misjach zasługują na szacunek i wsparcie. Szczególnym adresatem tych oddziaływań będzie młodzież – studenci, uczniowie szkół średnich i gimnazjów.

   Dążymy także do tego, aby Centrum stało się depozytariuszem wiedzy o udziale polskich żołnierzy w działaniach poza granicami państwa. Gromadzimy dokumenty i przedmioty z tym związane. Służy temu m.in. funkcjonująca w Centrum Sala Tradycji Weterana Działań poza Granicami Państwa oraz biblioteka, której księgozbiór ukierunkowany jest na problematykę misji.

   Naszym zadaniem, traktowanym jako najwyższe moralne zobowiązanie, jest pielęgnowanie pamięci o naszych kolegach, żołnierzach i pracownikach wojska, którzy oddali życie w działaniach poza granicami państwa.

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa będzie pełnić następujące zasadnicze funkcje:
 
  • informacyjno-konsultacyjną;
  • edukacyjno-promocyjną;
  • pielęgnowania pamięci i tradycji.

 

Podlega pod: Departament Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej

  • realizuje zadania o charakterze informacyjno-konsultacyjnym i doradczym oraz związane z organizacją wsparcia i pomocy weteranom, ich rodzinom oraz rodzinom żołnierzy i pracowników wojska, którzy ponieśli śmierć podczas działań poza granicami państwa lub w następstwie udziału w tych działaniach. zobacz więcej
  • realizujący zadania związane z szeroko pojętą działalnością edukacyjną oraz promocją i popularyzacją udziału żołnierzy Wojska Polskiego w działaniach poza granicami państwa. Zespół zajmuje się także pielęgnowaniem pamięci o żołnierzach i pracownikach wojska poległych w działaniach poza granicami państwa, organizacją i prowadzeniem Sali Tradycji oraz biblioteki, a także gromadzeniem dokumentów i pamiątek związanych z udziałem polskich żołnierzy w działaniach poza granicami oraz ich odpowiednią ekspozycją. zobacz więcej
    02
    Zespół Edukacji i Tradycji
  • realizujący zadania związane z funkcjonowaniem Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa w zakresie logistycznym, informatycznym, finansowym oraz obsługi kancelaryjnej. zobacz więcej