Nabór

OFERTA PRACY

 

RADCA PRAWNY

  Poszukujemy kandydata do pracy na stanowisko:

  RADCA PRAWNY

  miejsce pracy: Warszawa

 

PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 Udzielanie porad prawnych;

  • Sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego;Opracowywanie projektów aktów prawnych;
  • Analiza i weryfikacja umów, porozumień itp. zawieranych przez Dyrektora Centrum Weterana;
  • Sprawowanie zastępstwa prawnego przed sądami i urzędami w sprawach dotyczących działalności Centrum Weterana;
  • Wspieranie Zespołów Centrum Weterana w zakresie udzielania porad i konsultacji prawnych;
  • Udzielanie porad i konsultacji prawnych weteranom, ich rodzinom oraz rodzinom żołnierzy i pracowników wojska, którzy ponieśli śmierć w działaniach poza granicami państwa w sprawach związanych z uczestnictwem w działaniach poza granicami państwa;
  • Przedstawianie propozycji doskonalenia systemu pomocy i wsparcia weteranów działań poza granicami państwa

 

WYMAGANIA I DOKUMENTY:

  • CV
  • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia:
- wykształcenie wyższe prawnicze,

- potwierdzenie posiadanych uprawnień radcy prawnego,

- minimum 2 lata stażu pracy,

- minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze specjalizacji stanowiska.

 

Rodzaj zatrudnienia: 

  • umowa o pracę

Oferty prosimy składać do dnia 05.12.2021 r. drogą mailową na adres: centrumweterana(at)ron.mil.pl w tytule maila prosimy o wpisanie: rekrutacja – radca prawny

 

Aplikując do pracy w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Dyrektor Centrum Weterana zastrzega sobie prawo anulowania ogłoszenia na każdym etapie rekrutacji.

 

Klauzula informacyjna:

 

Administratorem danych osobowych jest Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 6a, 00-909 Warszawa. W imieniu Centrum działa Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Z  inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod numerem telefonu 261 842 075 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

 Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, w zakresie, w jakim zgoda jest podstawą przetwarzania.

 Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz dla celów ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy kodeksu pracy oraz dobrowolna zgoda – jeśli przekazuje nam Pani/Pan dane osobowe co celów rekrutacji w zakresie szerszym niż przewidziany w kodeksie pracy.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do celów rekrutacji, nie dłużej niż do jej zakończenia.

 Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa wyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.