Nabór

SAMODZIELNY REFERENT
miejsce pracy: Warszawa
PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  •  realizacja zadań wskazanych przez kierownika Zespołu Wsparcia Weteranów związanych z udzielaniem pomocy i konsultacji weteranom działań poza granicami państwa oraz rodzinom żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych działań;
  •  udział w prowadzeniu projektów zespołu realizowanych na rzecz środowiska weteranów i rodzin żołnierzy poległych w misjach;
  •  ewidencjonowanie i analizowanie wszelkich materiałów stanowiących podstawę do prowadzenia działalności w ramach zespołu;
  •  przedstawianie ocen, opinii i wniosków dotyczących problematyki wynikającej z zakresu zadań;
  •  sporządzanie projektów meldunków z bieżącej działalności oraz przygotowanie danych do rocznego i miesięcznego planu zasadniczych przedsięwziąć zespołu;
  •  prowadzenie w ramach funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego telefonu informacyjno -interwencyjnego oraz skrzynki internetowej;
  •  współudział w opiniowaniu aktów prawnych i dokumentów odnoszących się do problematyki zespołu;
WYMAGANIA I DOKUMENTY:
 znajomość zagadnień i przepisów prawa w zakresie możliwości pomocy i wsparcia dla weteranów i rodzin poległych oraz znajomość zagadnień w zakresie korzystania z uprawnień ubezpieczeń społecznych obsługa MS Office (WORD, EXCEL), CV, kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego
w zakresie wykształcenia:
- wykształcenie średnie –minimum 4 lat stażu pracy (wymóg wynikający z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej);
- wykształcenie wyższe –minimum 2 lat stażu pracy (wymóg wynikający  z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej).
Rodzaj zatrudnienia:
  •  umowa o pracę
Oferty prosimy składać do dnia 28.06.2021 r.
  •  drogą mailową na adres: centrumweterana(at)ron.mil.pl
w tytule maila prosimy o wpisanie: rekrutacja – samodzielny referent
lub
  •  osobiście w kancelarii Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Puławska 6A, Warszawa
Aplikując do pracy w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Dyrektor Centrum Weterana zastrzega sobie prawo anulowania ogłoszenia na każdym etapie rekrutacji.