WOJSKOWA ASYSTA HONOROWA

  Zgodnie z ustawą o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 z późn. zm.) zmarłemu  weteranowi - żołnierzowi  i  zmarłemu  weteranowi poszkodowanemu -żołnierzowi  przysługuje  wojskowa  asysta  honorowa  podczas pogrzebu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Asystę przydziela  się  po  przesłaniu  przez najbliższego członka rodziny weterana lub weterana poszkodowanego informacji o jego śmierci do dowódcy garnizonu właściwego terytorialnie ze względu na miejsce pochówku weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego - żołnierza.

W przypadku śmierci samotnego weterana lub weterana poszkodowanego informację,  o  której  mowa  powyżej, może  przesłać  organizacja  pozarządowa zrzeszająca  weteranów-żołnierzy.

 Informację najlepiej wysłać na fax. właściwego dowódcy garnizonu wraz z załącznikami:

1.         Kopią decyzji o nadaniu statusu weterana/weterana-poszkodowanego

2.         Odpisem przebiegu służby (do uzyskania od właściwego Wojskowego Biura Emerytalnego)

 Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić: kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista. Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

Skład wojskowej asysty honorowej określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, mając na uwadze posiadane możliwości oraz siły i środki będące w jego dyspozycji.

Wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej