None

PRZYPOMNIENIE DLA WETERANÓW POSZKODOWANYCH Z USZCZERBKIEM CO NAJMNIEJ 30%

Autor zdjęcia: CW
Uprawnienie do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” działa.
Minister Zdrowia wydał nowe rozporządzenie w sprawie recept (Dz. U. poz. 2424), w którym ustalono nowy kod uprawnienia dodatkowego dla weteranów poszkodowanych, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% i przysługuje im bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotychczasowy kod uprawnienia IB zastąpiono kodem WE, który osoba uprawniona wystawiająca receptę powinna wpisać w pole "uprawnienia dodatkowe".

Szczegóły: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002424/O/D20202424.pdf