Zespół Wsparcia Weteranów

ZESPÓŁ WSPARCIA WETERANÓW realizuje zadania o charakterze informacyjno-konsultacyjnym i doradczym oraz związane z organizacją wsparcia i pomocy weteranom, ich rodzinom oraz rodzinom żołnierzy i pracowników wojska, którzy ponieśli śmierć podczas działań poza granicami państwa lub w następstwie udziału w tych działaniach.

Do zadań Zespołu Wsparcia Weteranów należy:
 • prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego (PIK) dla weteranów, ich rodzin oraz rodzin żołnierzy i pracowników wojska, którzy ponieśli śmierć w działaniach poza granicami państwa lub w następstwie udziału w tych działaniach, w tym pomoc prawna, psychologiczna oraz informacyjna dotycząca przysługujących im uprawnień oraz świadczeń;
 • prowadzenie w ramach funkcjonowania PIK skrzynki internetowej;
 • zapewnienie możliwości korzystania z porad i konsultacji psychologicznych w sprawach związanych z uczestnictwem w działaniach poza granicami państwa, a także udzielanie bezpośredniej pomocy w tym zakresie (w wymiarze uwzględniającym możliwości Centrum);
 • podejmowanie działań na rzecz zapewnienia wsparcia, pomocy i opieki dla weteranów, członków ich rodzin oraz rodzin żołnierzy i pracowników wojska, którzy ponieśli śmierć w działaniach poza granicami państwa lub w następstwie udziału w tych działaniach;współdziałanie w zakresie organizacji wsparcia i udzielania
 • pomocy weteranom z przedstawicielami właściwych merytorycznie komórek Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych;
 • współorganizowanie obchodów uroczystości z udziałem weteranów oraz rodzin poległych żołnierzy, w tym Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa;uczestnictwo w zapewnianiu godnego honorowania i upamiętniania żołnierzy oraz pracowników wojska, którzy ponieśli śmierć podczas działań poza granicami państwa, bądź których śmierć była następstwem udziału w tych działaniach, ze szczególnym uwzględnieniem uroczystości organizowanych z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz uroczystości rocznicowych.
 
Kierownik Zespołu Wsparcia Weteranów:
Mariusz POGONOWSKI
tel.: 261 842 074
e-mail:   m.pogonowski@ron.mil.pl
 
Specjaliści Zespołu:
tel.: 261 842 234 - sprawy weteranów oraz rodzin żołnierzy poległych wynikające z faktu służby poza granicami państwa;
tel.: 261 842 237 - sprawy weteranów oraz rodziny żołnierzy poległych wynikające z faktu służby poza granicami państwa;
tel.: 261 842 149 - sprawy instytucji, organizacji i innych podmiotów związane z zakresem działalności Zespołu.
 
 
W ramach informacyjnego i doradczego charakteru Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa nasz Radca prawny udziela wsparcia i konsultacji prawnych w zakresie m.in.:
 • spraw związanych z uzyskaniem statusu weterana i weterana poszkodowanego oraz skutecznego korzystania z uprawnień dla weteranów i weteranów poszkodowanych;
 • spraw weteranów i weteranów poszkodowanych związanych z zawodową służbą wojskową oraz zaopatrzeniem emerytalno – rentowym i zaopatrzeniem medycznym;
 • spraw pracowniczych weteranów pozostających w stosunku pracy;
 • spraw rodzin żołnierzy poległych, wynikających z faktu służby poza granicami państwa.
 
tel.: 261 842 077, poniedziałek - czwartek w godz.: 9:00 -14:00
e-mail:  cwdpgp.radca-prawny@ron.mil.pl
 

W ramach informacyjnego i doradczego charakteru Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa nasz Psycholog :
 • udziela pomocy psychologicznej weteranom i weteranom poszkodowanym oraz rodzinom tych żołnierzy, jak i rodzinom żołnierzy poległych w misjach w postaci: konsultacji i psychologicznych, porad psychologicznych, terapii indywidualnej krótkoterminowej, konsultacji małżeńskich oraz rodzinnych;
 • współorganizuje zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla weteranów i weteranów poszkodowanych oraz rodzin tych żołnierzy, m.in. z zakresu postępowania w sytuacjach kryzysowych, np. śmierci lub niepełnosprawności członka rodziny – partnera, rodzica;
 • podejmuje działania na rzecz zapewnienia wsparcia, pomocy i opieki dla weteranów, członków ich rodzin oraz rodzin żołnierzy i pracowników wojska, którzy ponieśli śmierć w działaniach poza granicami państwa lub w następstwie udziału w tych działaniach.
 
tel.: 261 842 078 - Natalia GRZESZCZUK, poniedziałek - piątek w godz.: 8:00 -15:00
e-mail:  weterani@ron.mil.pl