Wymiana pracowników i studentów

None

Anulowane mobilności lub przerwane


Szanowni Państwo,

W przypadku mobilności anulowanych bądź przerwanych z powodu COVID-19 prosimy o dostarczenie dowodów poniesienia kosztów związanych z organizacją mobilności, oraz kosztów dodatkowych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, do dnia 6 lipca 2020 roku. Jeśli dowody nie zostaną dostarczone w podanym terminie, uznamy że dodatkowych kosztów nie było.


Mobilności pozostałe


W związku z przewidzianym w Zarządzeniu Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 2/RKR/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku art. 6 § 17 i umowy między uczestnikiem mobilności a uczelnią art. 4, pkt 4.2, prosimy o dostarczenie dokumentów wymaganych do rozliczenia dodatkowych kosztów związanych z organizacją mobilności (jeśli są) w terminie do 30 dni od momentu zakończenia tejże mobilności, wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do rozliczenia. W przypadku braku dostarczenia dowodów poniesienia dodatkowych kosztów w wyżej podanym terminie, uznamy, że dodatkowych kosztów związanych z COVID-19 nie było.


Komunikat Narodowej Agencji dotyczący zasad rozliczania mobilności studentów w ramach programu Erasmus+ w związku z COVID-19


Rozliczanie mobilności studentów, które z powodu pandemii COVID-19 zostały anulowane, zawieszone lub zakończone przed czasem (ka103, ka107)

Rozliczanie mobilności pracowników, które z powodu pandemii COVID-19 zostały anulowane

Praktyki w ramach Programu Erasmus+

Studenci, Absolwenci WAT!

 

Zachęcamy Was do wyjazdu  na praktykę lub staż absolwencki w ramach programu Erasmus+

Podstawowe informacje:

  • instytucja, w której będą odbywać się praktyki/staż, musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (poza Wielką Brytanią);
  • miejscem praktyki/ stażu może być firma ale też instytucja (np. uniwersytet, instytucja naukowo-badawcza);
  • czas trwania praktyki/ stażu musi wynosić minimum 2 miesiące;
  • każdy otrzymuje stypendium na wyjazd (student, absolwent).

 

Absolwenci mają możliwość skorzystania z wyjazdu na praktykę/staż w ramach programu Erasmus+.
Absolwent aby móc wyjechać na praktykę/staż musi być zrekrutowany na wyjazd przed obroną pracy dyplomowej.
Praktyka/staż musi się rozpocząć i zakończyć w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów (obrony). 

Rekrutacja kandydatów na praktyki ma charakter ciągły i trwa do momentu wyczerpania środków.