Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Historia

Powstanie Wydziału związane było z modernizacją Sił Zbrojnych, w szczególności z wprowadzeniem pod koniec lat pięćdziesiątych techniki rakietowej. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna rozpoczęła się w 1961 r. jako Oddziału Uzbrojenia Rakietowego WAT, przekształconego w 1968r. w Wydział Elektromechaniczny Uzbrojenia Rakietowego. Po przejęciu kształcenia w zakresie uzbrojenia klasycznego w 1971 r. zatwierdzono nową nazwę – Wydział Elektromechaniczny. Z dniem 15 listopada 1994 r. Wydział Elektromechaniczny przekształcono w Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa. Tworząc Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa, mieszaną strukturę instytutowo-katedralną zastąpiono strukturą instytutową.
W wyniku restrukturyzacji WAT z początkiem 2003 roku Wydział zmienił swoją etatową strukturę na cywilną i przybrał nazwę Wydział Mechatroniki. W roku 2012 Wydział przybrał swoją obecną nazwę Wydział Mechatroniki i Lotnictwa.

Wydział oferuje interdyscyplinarne wykształcenie techniczne z naciskiem na umiejętności absolwentów w zakresie wszechstronnego wykorzystania metod komputerowych w działalności inżynierskiej. Wydział posiada wysoko kwalifikowaną kadrę naukową. Zatrudnia między innymi12 profesorów, 14 doktorów habilitowanych oraz 51 doktorów nauk technicznych. Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w zakresie dyscypliny mechanika oraz wnioskowania o nadanie tytułu profesora.
Zakres badań naukowych wydziału ukierunkowany jest głównie na potrzeby obronności i obejmuje problemy, które są obiektem zainteresowania zarówno Sił Zbrojnych RP, jak i terenowych organów samorządowych oraz podmiotów gospodarczych.

Pracownicy Wydziału i studenci zajmują się badaniami w zakresie mechaniki, elektroniki oraz budowy i eksploatacji maszyn, a także wykonują szereg prac naukowo – badawczych i usługowych na potrzeby wojska i przemysłu obronnego – współpracując z wieloma cywilnymi i wojskowymi uczelniami i instytutami naukowo – badawczymi. Pracownicy naukowi wydziału prowadzący te badania to jednocześnie nauczyciele akademiccy prowadzący przedmioty w ramach trzech kierunków studiów: mechatroniki, lotnictwa i kosmonautyki oraz inżynierii bezpieczeństwa. Wydział dysponuje dobrze wyposażonymi salami wykładowymi, nowoczesnymi laboratoriami, pracowniami dydaktycznymi i naukowymi wyposażonymi w unikalną aparaturę i urządzenia badawcze. Na dorobek Wydziału składa się wiele osiągnięć naukowych w postaci wdrożeń nowych kierunków, metod, technologii, patentów i zgłoszeń mających zastosowanie w przemyśle cywilnym i wojsku. Działalność naukowa pracowników Wydziału jest prezentowana w formie publikacji naukowych i na konferencjach. W każdym roku wydawanych jest średnio 160 publikacji, w tym: oryginalnych ok. 80, monografii 1 – 2, przeglądowych 30 i około 50 referatów (wygłoszonych) publikowanych w materiałach konferencyjnych.

Struktura wydziału

 • Instytut Techniki Rakietowej i Mechatroniki
 • Instytut Techniki Lotniczej
 • Instytut Techniki Uzbrojenia

Oferta naukowo-badawcza wydziału obejmuje prace w obszarach

 • robotyka, mechanika, automatyka, teoria sterowania, technika mikroprocesorowa;
 • analiza, programowanie i konstrukcja urządzeń mechatronicznych na potrzeby zastosowań militarnych i przemysłowych;
 • teoria naprowadzania rakiet przeciwlotniczych;
 • radiolokacyjne i telewizyjne układy określania współrzędnych celów i rakiet;
 • cyfrowa filtracja sygnałów;
 • systemy przetwarzania i sterowania w czasie rzeczywistym;
 • projektowanie urządzeń mikrofalowych i procesorów sygnałowych;
 • kompleksowe badania doświadczalne właściwości energetyczno-balistycznych stałych materiałów miotających i paliw rakietowych;
 • badania i modelowanie zjawisk balistyki wewnętrznej, przejściowej, zewnętrznej i końcowej;
 • badania numeryczne propagacji i oddziaływania uderzeniowej fali podmuchu;
 • projektowanie nowych systemów uzbrojenia klasycznego (strzeleckiego i artyleryjskiego) oraz nowych wzorów amunicji, uwzględniających wymagania współczesnego pola walki i ochrony środowiska;
 • badania właściwości taktyczno-technicznych i eksploatacyjnych broni i amunicji;
 • technologie wytwórcze elementów produkowanych metodą metalurgii proszków;
 • analiza zjawisk zachodzących w materiałach poddawanych odkształceniom udarowym;
 • badanie trwałości elementów uzbrojenia, prognozowanie stanu oraz zarządzanie procesem eksploatacji urządzeń i systemów technicznych;
 • termodynamika techniczna, metrologia cieplna;
 • badania właściwości termofizycznych materiałów;
 • modelowanie matematyczne zjawisk wymiany ciepła i masy;
 • inżynieria materiałowa w zakresie właściwości termofizycznych materiałów;
 • komputerowe wspomaganie procesu pomiarów;
 • zagadnienia odwrotne dotyczące estymacji parametrów termofizycznych ciał stałych;
 • aerodynamika obiektów naziemnych i obiektów latających;
 • dynamika ruchu obiektów latających;
 • badania wpływu oblodzenia na charakterystyki aerodynamiczne i bezpieczeństwo lotów statków powietrznych;
 • projektowanie statków powietrznych;
 • zintegrowane modelowanie strukturalne i aerodynamiczne aerosprężystych układów nośnych;
 • ocena wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa pracy uszkodzonych elementów konstrukcyjnych;
 • badania procesów eksploatacji systemów technicznych w aspekcie ich niezawodności, efektywności i bezpieczeństwa;
 • modelowanie dynamiki wydzielenia energii i przepływu niejednorodnych fizycznie ośrodków wysokoenergetycznych w zakresie prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa.

Kontakt

Strona wydziału

tel. 261 83 76 01