Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Historia

Wojskowa Akademia Techniczna została powołana ustawą z 22 marca 1951. W dniu 1 października 1951 roku do zajęć przystąpiło 700 słuchaczy na pięciu fakultetach, z których jeden, Fakultet Wojsk Inżynieryjnych był protoplastą obecnego Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji. Powołano go na zapotrzebowanie wojsk inżynieryjnych i służby komunikacji wojskowej. Mieli być na nim szkoleni specjaliści inżynierowie - dowódcy, inżynierowie - saperzy oraz inżynierowie - eksploatatorzy sprzętu i techniki wojskowej.

 

W następnych latach Siły Zbrojne zwiększyły zadania i rozszerzyły zakres potrzeb. Zaczęto prowadzić szkolenie specjalistów dla wojsk lotniczych oraz służby inżynieryjno - budowlanej i topograficznej WP.

 

Szkolenie prowadzono na kilku specjalnościach: inżynieria wojskowa (czyli saperzy), instalacje budowlane, elektroenergetyka wojskowa. Pierwsze lata pracy Fakultetu były trudno. Na kadrę spadł obowiązek przygotowania od podstaw całego procesu szkolenia oraz bazy szkoleniowej i laboratoryjnej. Dbano również o podnoszenie kwalifikacji kadry dydaktycznej i inżynieryjno - technicznej.

 

W 1958 roku Fakultet Wojsk Inżynieryjnych przekształcono w Wydział Inżynieryjno-Saperski Fakultetu Wojsk Pancernych, Samochodowych i Inżynieryjnych. Okres ten charakteryzował się dynamicznym rozwojem dydaktyki, uruchamianiem bazy laboratoryjnej, kształtowaniem nowych specjalności, tworzeniem zespołów naukowo - badawczych i dydaktycznych.

 

Następnie, w roku 1962 powstaje Wydział Inżynierii Wojskowej i Geodezji, który w roku 1979 przekształca się w Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji. Utworzona struktura sprzyjała tworzeniu się zespołów naukowych podejmujących w szerszym zakresie prowadzenie prac naukowo-badawczych zarówno teoretycznych jak i praktycznych, użytecznych dla wojsk. Wzrósł poziom kształcenia i prestiż wydziału.

 

Jego struktura zmieniła się. W grudniu 1994 roku w wyniku połączenia wydziałów: Inżynierii Lądowej i Geodezji oraz Chemii i Fizyki Technicznej powstał Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej.

 

Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej kształcił, w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studentów na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, chemia, inżynieria materiałowa oraz fizyka techniczna. Początkowo kształcenie prowadzono wyłącznie na potrzeby MON, jednak w ostatnich latach studia na Wydziale Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej podejmowały także osoby cywilne. Najpierw w trybie niestacjonarnym, a począwszy od roku akademickiego 2002/2003 również w trybie stacjonarnym.

 

1 września 2006 na mocy uchwały Senatu Wojskowej Akademii Technicznej Nr 63/II/2006 z dnia 18 maja 2006 roku Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej zostaje przekształcony z powrotem na dwa wydziały i następuje powrót do sytuacji z przed roku 1994.

 

Obecnie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji studiuje ponad 1000 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Najzdolniejsi studenci maja możliwość kształcenia się według indywidualnych programów studiów, oraz korzystać z wymiany międzynarodowej w ramach programu edukacyjnego SOCRATES.

W Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji zatrudnionych jest prawie 100 nauczycieli akademickich. Umożliwia to, poza działalnością dydaktyczną, prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie.

 

Prace badawcze są finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Unię Europejską.

 

O poziomie naukowym badań realizowanych w wydziale świadczą liczne nagrody i wyróżnienia, zarówno krajowe jak i międzynarodowe. Naukowcy z wydziału w celu prezentacji wiedzy i osiągnięć są też zapraszani przez liczące się światowe ośrodki. Dzięki temu Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji współpracuje naukowo z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Wyniki prac badawczych znajdują także zastosowanie w Siłach Zbrojnych RP.

Struktura wydziału

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji

 • Zakład Geodezji i Nawigacji
  • Pracownia Pomiarów Satelitarnych
 • Zakład Systemów Informacji Geoprzestrzennej
 • Zakład Hydrometeorologi Wojskowej i Geomatyki
  • Pracownia Systemów Osłony Hydrometeorologicznej
 • Laboratorium Geodezji

 

Instytut Inżynierii Lądowej

 • Zakład Budownictwa Ogólnego
  • Pracownia Wytrzymałości Materiałów
 • Zakład Budownictwa Komunikacyjnego
  • Pracownia Konstrukcji Nawierzchni
 • Zakład Inżynierii i Infrastruktury Wojskowej
  • Pracownia Mechaniki Gruntów
 • Laboratorium Budownictwa

 

Katedra Rozpoznania Obrazowego

 • Laboratorium Rozpoznania Obrazowego

 

Laboratorium Badawcze WIG

 • Pracownia Inżynierii Lądowej
 • Pracownia Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji prowadzi studia na następujących kierunkach

Studia cywilne pierwszego stopnia:

 • Infrastruktura Komunikacyjna i Transport Multimodalny
 • Budownictwo Zrównoważone
 • Eksploatacja Infrastruktury Komunikacyjnej
 • Geodezja i Kataster
 • Inżynieria Geoprzestrzenna

 

Studia cywilne drugiego stopnia:

 • Budownictwo
 • Geodezja i Kataster
 • Inżynieria Geoprzestrzenna

 

Studia wojskowe (w formie jednolitych studiów magisterskich):

 • Budownictwo, specjalności:
  • inżynieria wojskowa
  • infrastruktura wojskowa.
 • Geodezja i kartografia, specjalności:
  • geoinformatyka
  • rozpoznanie obrazowe
  • meteorologia

 

Więcej informacji o prowadzonych kierunkach studiów znajduje się na stronie Wydziału.

Oferta naukowo-badawcza wydziału obejmuje prace w obszarach

Inżynieria geoprzestrzenna i geodezja:

 • badanie przemieszczeń i odkształceń;
 • projektowanie osnów geodezyjnych i fotogrametrycznych;
 • zakładanie i prowadzenie katastru 3D;
 • projektowanie i wdrażanie systemów informacji przestrzennej dla potrzeb wojska i gospodarki narodowej;
 • realizacja procesu wojskowej oceny terenu przy zastosowaniu różnych danych przestrzennych;
 • automatyzacja procesu opracowania wojskowej mapy przejezdności terenu;
 • programowanie aplikacji i baz danych dla potrzeb systemów informacji przestrzennej;
 • projektowanie i implementacja tematycznych baz danych przestrzennych;
 • udział w realizacji międzynarodowego Traktatu „Open Skies”;
 • opracowania fotogrametryczne i teledetekcyjne z niskiego pułapu;
 • analizy terenu z wykorzystaniem zdjęć lotniczych, zobrazowań satelitarnych i radarowych;
 • opracowania numerycznych modeli wysokościowych;
 • systemy rozpoznania optoelektronicznego;
 • zastosowanie fotogrametrii naziemnej bliskiego zasięgu oraz skaningu laserowego na potrzeby modelowania informacji o budynkach (BIM);
 • opracowanie modeli 3D miast i obiektów dziedzictwa kulturowego;
 • fotogrametryczne opracowania zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych;
 • teledetekcyjne metody badania środowiska naturalnego, w tym propagacji zanieczyszczeń;
 • modelowanie pola siły ciężkości Ziemi i monitorowanie procesów geodynamicznych;
 • opracowania obserwacji satelitarnych z systemów nawigacji satelitarnej;
 • monitorowanie pracy stacji referencyjnych systemów nawigacji satelitarnej i analizy zakłóceń w systemach nawigacyjnych;
 • geodezyjne wykorzystanie laserowych pomiarów odległości do satelitów;
 • numeryczne modelowanie i prognozowanie pogody ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk niebezpiecznych;
 • teledetekcyjne badanie atmosfery do realizacji procesu wojskowego zabezpieczenia meteorologicznego.

 

Inżynieria lądowa i transport w obszarze budownictwa:

 • schrony wojskowe, schrony i ukrycia dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej kraju;
 • badania doświadczalne i numeryczne modelowanie mechanizmu zniszczenia materiałów, elementów konstrukcyjnych i konstrukcji budowlanych pod obciążeniem wybuchowym;
 • nowe systemy przegród i obiektów budowlanych o dużej zdolności do pochłaniania energii uderzenia i wybuchu;
 • badania doświadczalne i numeryczne modelowanie wzmacniania gruntów pod obciążeniem wybuchowym;
 • modelowanie dynamicznej interakcji obiektu budowlanego z gruntem;
 • optymalizacja izolacji termicznej i badania energooszczędności budynków;
 • mostowe konstrukcje składane i pływające;
 • nawierzchnie drogowe i lotniskowe;
 • identyfikacja zagrożeń funkcjonowania i ocena procesu eksploatacji infrastruktury transportowej;
 • systemy eksperckie oceny trwałości obiektów budowlanych;
 • badanie odporności infrastruktury budowlanej i transportowej w sytuacjach kryzysowych;
 • badanie rozwiązań konstrukcyjnych i technologiczno-materiałowych do szybkiej budowy, odbudowy i remontów obiektów budowlanych i budowli specjalnych w sytuacjach kryzysowych
 • analiza czasowo-kosztowa realizacji robót budowlanych

Kontakt

Strona wydziału


Dziekanat

tel. +48 261 839 057 – Kierownik dziekanatu

tel. +48 261 839 414 – Studia stacjonarne I st. / wojskowe

tel. +48 261 839 015 – Studia niestacjonarne I i II st. / studia podyplomowe, kursy

tel. +48 261 837 489 – Studia stacjonarne II st. budownictwo / legitymacje i hologramy

tel. +48 261 837 254 – Prace dyplomowe / archiwizacja

tel. +48 261 839 439 – Planowanie zajęć

e-mail dziekanat.wig@wat.edu.pl

 

Sekretariat Dziekana

tel. +48 261 839 076

faks +48 261 839 569

e-mail dziekan.wig@wat.edu.pl

tel. +48 261 839 076 – Zastępca Dziekana

tel. +48 261 837 239 – Prodziekan ds. kształcenia

tel. +48 261 837 612 – Prodziekan ds. naukowych

tel. +48 261 839 076 – Prodziekan ds. studenckich

 

Sekretarz Rady dyscypliny / Rady ds. kształcenia

tel. +48 261 837 453

 

Dział Administracyjno-Techniczny

tel. +48 261 839 344 – Kierownik Administracyjny

tel. +48 261 837 426 – Sprawy finansowe

tel. +48 261 837 421 – Administrator sieci wydziałowej / IT

e-mail webmaster.wig@wat.edu.pl

 

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji

tel. +48 261 839 692

e-mail instytut.geodezji@wat.edu.pl

 

Instytut Inżynierii Lądowej

tel. +48 261 839 456

e-mail malgorzata.adamczewska@wat.edu.pl

 

Katedra Rozpoznania Obrazowego
tel. +48 261 839 021
e-mail katarzyna.kaminska@wat.edu.pl