Wydział Cybernetyki

Historia

Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej powstał w 1968 roku, jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie Sił Zbrojnych i gospodarki narodowej na specjalistów zakresie wykorzystania metod i środków informatyki w systemach dowodzenia wojskami i kierowania środkami walki oraz wspomagania procesów informacyjno-decyzyjnych. W całej swej dotychczasowej historii Wydział Cybernetyki był ośrodkiem wyprzedzającym współczesność, zarówno w zakresie badań naukowych, jak i dydaktyki. Twórcy Wydziału trafnie ocenili, że informatyka, automatyka oraz badania operacyjne będą nośnikami postępu oraz wyznacznikiem poziomu rozwoju cywilizacji przełomu XX i XXI wieku.

O jakości każdego wydziału akademickiego świadczy poziom przygotowania zawodowego jego absolwentów. Absolwenci Wydziału Cybernetyki dają świadectwo swojej najwyższej jakości na różnych i ważnych stanowiskach w kraju i na świecie. Postawa oraz sukcesy zawodowe i naukowe zdecydowanej większości z nich wystawiają Wydziałowi wysoką ocenę.   Dzień dzisiejszy stawia przed kadrą dydaktyczno-naukową Wydziału nowe wyzwania i zadania. Jednym z nich jest kształcenie, obok kandydatów na żołnierzy zawodowych, studentów cywilnych, których Wydział Cybernetyki zaczął kształcić począwszy od roku akademickiego 1997/1998, początkowo w ramach studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych), a potem także stacjonarnych (dziennych). Wydział Cybernetyki był w Wojskowej Akademii Technicznej prekursorem w tym zakresie. Na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej – jako jedynej w kraju uczelni i jednej z dwóch europejskich – oferowane jest od 1996 roku kształcenie na specjalności kryptologia. Wydział Cybernetyki jest zatem swoista kuźnią „spadkobierców” pogromców Enigmy. Powstanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz strategia państwa w zakresie obrony cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej wygenerowały przed Wydziałem Cybernetyki nowe wyzwania, dotyczące kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w zakresie kryptologii na potrzeby Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i Sił Zbrojnych oraz w zakresie szeroko rozumianego przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Związane jest to nierozerwalnie z braniem udziału w pracach naukowo-badawczych w obszarze cyberprzestrzeni oraz w pracach związanych z identyfikacją zagrożeń oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom dla elementów teleinformatycznej infrastruktury krytycznej oraz usługi sieciowych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i obrony państwa. Należy Nadmienić, że Wydział Cybernetyki wpisał się znakomicie w ostatnich pięciu latach w element polityki bezpieczeństwa Sił Zbrojnych i Państwa poprzez branie udziału w realizacji projektów z tego zakresu oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego.

Struktura wydziału

 • Instytut Systemów Informatycznych
 • Instytut Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa
 • Instytut Matematyki I Kryptologii

Oferta naukowo-badawcza wydziału obejmuje prace w obszarach

 • projektowanie i usprawnianie systemów informatycznych;
 • modelowanie i symulacja działań bojowych;
 • modelowanie sytuacji kryzysowych i konfliktów;
 • projektowanie i implementacja systemów zarządzania kryzysowego oraz systemów wczesnego ostrzegania;
 • projektowanie i implementacja systemów wspomagania decyzji;
 • metody projektowania rozproszonych systemów informatycznych;
 • systemy czasu rzeczywistego;
 • roboty inteligentne i widzenie komputerowe;
 • sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe;
 • grafika komputerowa i systemy rzeczywistości wirtualnej;
 • sieci komputerowe;
 • systemy komputerowe;
 • diagnostyka i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych;
 • komputerowe systemy automatyki i robotyki;
 • teoria sterowania i teoria systemów;
 • modele i metody projektowania systemów kryptograficznych;
 • badania operacyjne;
 • metody i narzędzia analizy, projektowania i diagnozowania systemów mikroprocesorowych
 • obliczenia kwantowe;
 • obliczenia równoległe i rozproszone;
 • modelowanie numeryczne.

 

Wyniki badań uzyskane w wymienionych obszarach znajdują zastosowanie przede wszystkim w pracach badawczo-wdrożeniowych realizowanych przez wydział na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. W wydziale działa akredytowane Laboratorium Badawcze Kryptologii, specjalizujące się w opracowywaniu i analizie algorytmów oraz systemów kryptograficznych. Wydział prowadzi także cykl szkoleń objętych programem Cisco Networking Academy.

Kontakt

Strona wydziału

tel. 261 83 94 59