Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Historia

Wydział Logistyki jest kontynuatorem tradycji i dorobku Instytutu Systemów Zabezpieczenia Technicznego Wojsk, powołanego 15 grudnia 1974 roku. Instytut przejął rolę koordynatora szkolenia taktyczno-technicznego w WAT oraz organizatora i głównego realizatora kształcenia podyplomowego i szkolenia kursowego kierowniczej kadry technicznej Sił Zbrojnych WP.

Oprócz zadań dydaktycznych Instytut zajmował się tworzeniem metodologii badań systemów zabezpieczenia technicznego oraz rozwiązywaniem problemów praktycznych zgłaszanych przez wojska. Główny wysiłek naukowy został skoncentrowany na zagadnieniach kierowania służbami technicznymi na szczeblach taktycznych.

Restrukturyzacja sił zbrojnych – postawiła przed Instytutem zadania w dziedzinie gruntownej przebudowy programów nauczania i przekształcenia dotychczasowego bloku przedmiotów taktyczno-technicznych w obszar kształcenia taktyczno-logistycznego. W praktyce zaowocowało to zaproponowaniem i realizacją nowych kierunków działalności naukowo-badawczej oraz rozszerzenie dotychczasowych form kształcenia w postaci kursów i studiów podyplomowych.

Powyższe zadania spowodowały konieczność przekształcenia w 1993 roku Instytutu Systemów Zabezpieczenia Technicznego Wojsk w Instytut Logistyki. Kolejne istotne zmiany w funkcjonowaniu Instytutu miały miejsce w 1998 roku. Instytut Logistyki WAT we współpracy z Biurem Wojskowej Służby Normalizacyjnej (BWSN) rozpoczął realizację studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych z zakresu normalizacji, systemów zapewnienia jakości i kodyfikacji, co spowodowało istotne rozszerzenie jego obszaru działalności dydaktycznej.

Ogółem w latach 1975 – 2002 w Instytucie przeprowadzono 140 studiów i kursów podyplomowych, w których uczestniczyło ponad 2200 słuchaczy. Kolejne zmiany przyniósł rok 2003. Z dniem 1 stycznia 2003 nastąpiła zmiana w podporządkowaniu Instytutu. Dotychczasowy Instytut Logistyki został przemianowany na Instytut Automatyzacji Systemów Dowodzenia i Logistyki i stał się jednym z trzech instytutów nowo utworzonego Wydziału Techniki Wojskowej. W roku 2004 zaszły kolejne zmiany w strukturze organizacyjnej, polegają cena przekształceniu w Instytut Logistyki Systemów Dowodzenia i Wsparcia.

W grudniu 2006 Instytut został merytorycznie podporządkowany Wydziałowi Mechanicznemu i funkcjonował jako Katedra Logistyki. Od 1 września 2012 roku na bazie Katedry Logistyki utworzono Instytut Logistyki Wydziału Mechanicznego, którego dyrektorem został mianowany dr hab. inż. Marian Brzeziński, profesor WAT. Z dniem 1 września 2014 roku Instytut Logistyki został przekształcony w Wydział Logistyki. Pierwszym dziekanem nowo powstałego wydziału został dr hab. Julian Maj, profesor WAT.

Struktura wydziału

 • Instytut Logistyki
 • Instytut Bezpieczeństwa i Obronności
 • Instytut Organizacji Zarządzania
 • Centrum Certyfikacji Jakości

Oferta naukowo-badawcza wydziału obejmuje prace w obszarach

Logistyki wojskowej:

 

 • modelowanie wojskowych systemów logistycznych SZ RP;
 • prace analityczne dotyczące cyklu życia wyrobu/systemu;
 • opracowywanie założeń koncepcyjnych, analiz i ekspertyz w zakresie systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego;
 • opiniowanie projektów dokumentów dotyczących wsparcia przez państwo gospodarza oraz współpracy cywilno-wojskowej;
 • sprawozdawczość logistyczna w układzie narodowym i sojuszniczym (NATO LogRep).

 

Logistyki przedsiębiorstw:

 

 • projektowanie procesów logistycznych;
 • harmonogramowanie dostaw w przedsiębiorstwie;
 • projektowanie i ocena efektywności systemów logistycznych;
 • projektowanie i wyposażenie obiektów logistycznych;
 • modelowanie systemów i procesów logistycznych;
 • konfigurowanie sieci logistycznych.

 

Bezpieczeństwa i obronności państwa:

 

 • funkcjonowanie i koordynacja systemu obronnego państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny;
 • doskonalenie systemów zarządzania obronnością państwa;
 • polityka zagraniczna i strategia bezpieczeństwa narodowego;
 • funkcjonowanie, wyszkolenie i zaawansowanie technologiczne sił zbrojnych;
 • wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia militarne państwa;
 • funkcjonowanie państwa w sojuszach polityczno-militarnych;
 • rozwój potencjału gospodarczego i przemysłu obronnego;
 • gospodarka narodowa w czasie kryzysu i wojny;
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i ochrona infrastruktury krytycznej;
 • logistyka kryzysowa;
 • ochrona cyberprzestrzeni w obronności;
 • ekologia społeczna w sytuacjach kryzysu i wojny;
 • współpraca cywilno-wojskowa;
 • instytucje obrony i ochrony państwa;
 • podmioty wspomagające system obronny państwa.

Oferta Centrum Certyfikacji Jakości

 • certyfikacja systemu zarządzania jakością dostawców NATO;
 • certyfikacja systemów: zarządzania jakością (QMS), zarządzania środowiskiem (EMS), zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS), zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (HSMS), zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS); zarządzania działaniami antykorupcyjnymi (ABMS); zarządzania energią (EnMS),
 • certyfikacja wewnętrznego systemu kontroli (WSK);
 • certyfikacja systemu zarządzania jakością QSCS (Quality Management System Certification Scheme/Zasady Certyfikacji Systemu Jakości)
 • weryfikacja EMAS;
 • szkolenia w powyższym zakresie.

Kontakt

Strona wydziału

tel. 261 83 79 18