Władze uczelni

Rektor-Komendant

Rektor-Komendant

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, którą ukończył z I lokatą w 2004 r. na Wydziale Elektroniki, w dziedzinie elektronika i specjalności optoelektronika, oraz studiów podyplomowych na Wydziale Cybernetyki w zakresie integracji europejskiej i bezpieczeństwa międzynarodowego. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 2004 r. w 3. Pułku Drogowo-Mostowym w Chełmnie na stanowisku dowódcy plutonu w kompanii remontowej. W latach 2005-2008 odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie Stanowym w Kolorado w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora. W 2009 r. rozpoczął pełnienie służby wojskowej w Wojskowej Akademii Technicznej w Instytucie Optoelektroniki jako kolejno: starszy inżynier, asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny i profesor. 
zobacz więcej
Prorektor ds. wojskowych

Prorektor ds. wojskowych

płk dr Grzegorz Kaliciak

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu, studiował politologię oraz reagowanie kryzysowe. Służbę zawodową rozpoczął w 4. Batalionie Rozpoznawczym w Wędrzynie. Pełnił służbę wojskową na misjach wojskowych poza granicami Polski. Służył w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku: w 2004 r. podczas II zmiany jako dowódca kompanii rozpoznawczej, w 2007 r. podczas VIII zmiany jako szef TOC. Na początku kwietnia 2004 r. na stanowisku dowódcy kompanii rozpoznawczej dowodził obroną ratusza w Karbali podczas II wojny w Zatoce Perskiej. Służył także w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie: podczas VIII zmiany oraz IX zmiany w 2011 r. jako zastępca dowódcy Zgrupowania Bojowego BRAVO.
zobacz więcej
Prorektor ds. kształcenia

Prorektor ds. kształcenia

dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT. W latach 2016-2020 dziekan Wydziału Cybernetyki WAT. Jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (kadencja 2020-2024) oraz członkiem Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2020-2024). Uczestniczył w realizacji 15 projektów naukowo-badawczych, w tym w grantach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Autor lub współautor około 150 publikacji naukowych z zakresu informatyki i matematyki.
zobacz więcej
Prorektor ds. naukowych

Prorektor ds. naukowych

prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski

Absolwent Technikum Radiotechnicznego w Dzierżoniowie (1985) oraz Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (1990). Po rocznej praktyce dowódczej w 8 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Mirosławcu rozpoczął działalność dydaktyczną na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego. W 2001 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Elektroniki WAT w dyscyplinie telekomunikacja, specjalności technika mikrofalowa i został wyznaczony na stanowisko adiunkta. Od czasu przejścia do rezerwy w 2003 r. kontynuuje pracę w charakterze cywilnego nauczyciela akademickiego i prowadzi badania naukowe w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów, sztucznej inteligencji, diagnostyki medycznej oraz biometrii.
zobacz więcej
Prorektor ds. rozwoju

Prorektor ds. rozwoju

płk dr hab. inż. Jacek Świderski, prof. WAT

Absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Studia ukończył w 1999 r. na kierunku elektronika i telekomunikacja (specjalność: urządzenia optoelektroniczne). Równolegle studiował według indywidualnego toku nauczania z ukierunkowaniem na technikę laserową. Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: pedagogika w Instytucie Nauk Humanistycznych WAT oraz zaawansowane techniki i metody pracy dydaktycznej na Wydziale Mechatroniki WAT. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1999 r. w I Okręgowych Warsztatach Technicznych w Grudziądzu. W 2000 r. rozpoczął pracę w Instytucie Optoelektroniki WAT zajmując kolejno stanowiska: starszego inżyniera, asystenta, adiunkta oraz profesora uczelni.
zobacz więcej
Prorektor ds. studenckich

Prorektor ds. studenckich

dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT

Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie (2004) oraz studiów podyplomowych Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Strategiczno-Obronnym, kierunek: bezpieczeństwo narodowe (2006). Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, uzyskała w 2014 r. na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Na tej samej uczelni uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego (2020),  również w dziedzinie nauk społecznych i w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. W 2011 r. rozpoczęła pracę w Wojskowej Akademii Technicznej. Od 2015 r. pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.
zobacz więcej
Kanclerz

Kanclerz

mgr inż. Stanisław Pitucha

Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie (kierunek eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, 1988 r.). W latach 90. ukończył studia podyplomowe w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk  – studium prawa dla bankowców oraz na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Nauk Ekonomicznych w zakresie bankowości i finansów. Obecnie jest słuchaczem X edycji studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
zobacz więcej
Wojskowa Akademia Techniczna, powołana ustawą z dnia 22 marca 1951 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej (Dz. U. Nr 17, poz. 136) oraz Ustawą z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 534, z późn. zm.), jest uczelnią wojskową – publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Wojskowa Akademia jest jednocześnie jednostką wojskową w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)