Stypendia studenckie

Pomoc materialna

Stypendia

 • Kontakt

  Patryk Grzymała – Kierownik Sekcji Świadczeń dla Studentów i Doktorantów WAT, stypendium rektora

  Budynek nr 100 (sztab) pokój 91A,

  tel. 261 837 147, e-mail patryk.grzymala@wat.edu.pl

  Krzysztof Bielec – stypendium rektora

  Budynek nr 100 (sztab) pokój 91A

  tel. 261 837 034, e-mail krzysztof.bielec@wat.edu.pl

  Dagmara Radlgruber – stypendium dla osób niepełnosprawnych

  Akademik wojskowy nr 6 (wejście z boku budynku) pokój nr 42

  tel. 261 839 241, e-mail dagmara.radlgruber@wat.edu.pl

  Sabina Nowak – stypendium socjalne, zapomoga

  Akademik wojskowy nr 6 (wejście z boku budynku) pokój nr 31

  tel. 261 837 871, e-mail sabina.nowak@wat.edu.pl

  Magdalena Puczkowska – stypendium socjalne

  Akademik wojskowy nr 6 (wejście z boku budynku) pokój nr 35

  tel. 261 837 290, e-mail magdalena.puczkowska@wat.edu.pl

  Edyta Busler – stypendium socjalne

  Akademik wojskowy nr 6 (wejście z boku budynku) pokój nr 37

  tel. 261 837 290, e-mail edyta.busler@wat.edu.pl

 • Informacje ogólne

  W ramach środków z funduszu stypendialnego student Wojskowej Akademii Technicznej może ubiegać się o następujące formy świadczeń pomocy materialnej:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium rektora,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomoga.

  Stypendia przyznawane są na semestr od października do czerwca (w semestrze zimowym na 5 miesięcy, w semestrze letnim na 4 miesiące).

  Studenci chcący ubiegać się o ww. świadczenia muszą wypełnić wniosek na stronie usos.wat.edu.pl (zakładka „Dla Wszystkich” -> „Wnioski”).  Wniosek wraz z załącznikami należy wydrukować, podpisać i założyć w wyznaczonym terminie w Sekcji Świadczeń dla Studentów i Doktorantów WAT. Miejsce składania wniosków jest wskazane w sekcji opisującej każde świadczenie.

 • Regulamin oraz inne akty prawne
 • Wysokość świadczeń i terminy składania wniosków

  Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta WAT, uprawniającego do ubiegania się o stypendia socjalne w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 została ustalona na poziomie 1294 zł.

   

  Terminy składania wniosków o pomoc materialną w roku akademickim 2022/2023 przedstawiają się następująco:

  • w semestrze zimowym – od 30 września 2022 r. do dnia 17 października 2022 r.;
  • w semestrze letnim – od 27 lutego 2023 r. do dnia 13 marca 2023 r.

   

  Stawki stypendiów w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023

   

  Stawki świadczeń na semestr letni w roku akademickim 2022/2023 zostaną podane najpóźniej 30 marca 2023 r. po ogłoszeniu ich przez rektora.

   

  Wysokość świadczeń dla doktorantów WAT wynosi:

  1. stypendium socjalne – ... zł / miesiąc

  2. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości – ... zł / miesiąc

  3. stypendium dla osób niepełnosprawnych:

   1. przy znacznym stopniu niepełnosprawności –  ... zł / miesiąc

   2. przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – ... zł / miesiąc

   3. przy lekkim stopniu niepełnosprawności – ... zł / miesiąc

  4. stypendium rektora:

   1. zakwalifikowanych do pierwszej grupy klasyfikacyjnej – ... zł / miesiąc

   2. zakwalifikowanych do drugiej grupy klasyfikacyjnej – ... zł / miesiąc

  5. jednorazowa zapomoga – do ... zł

   

  Wysokość świadczeń dla studentów WAT wynosi:

  1. stypendium socjalne – ... zł / miesiąc

  2. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości – ... zł / miesiąc

  3. stypendium dla osób niepełnosprawnych:

   1. przy znacznym stopniu niepełnosprawności – ... zł / miesiąc

   2. przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – ... zł / miesiąc

   3. przy lekkim stopniu niepełnosprawności – ... zł / miesiąc

  4. stypendium rektora:

   1. zakwalifikowanych do pierwszej grupy klasyfikacyjnej – ... zł / miesiąc

   2. zakwalifikowanych do drugiej grupy klasyfikacyjnej – ... zł / miesiąc

  5. jednorazowa zapomoga – do ... zł

   
  Informujemy, że zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu świadczeń dla studentów WAT, w przypadku gdy student uzyska na dany semestr jednocześnie stypendium rektora i stypendium socjalne, łączna miesięczna ich wysokość nie może być większa niż 38% wynagrodzenia profesora  (tj. 2435, 80 zł.). W związku z powyższym jedno ze stypendiów będzie przyznane w zmniejszonej wysokości, aby suma przyznanych stypendiów (rektora i socjalnego) nie przekroczyła kwoty 2435,80 zł miesięcznie.
 • Stypendium socjalne

  O stypendium socjalne może ubiegać się student/doktorant, którego miesięczny dochód netto na członka rodziny nie przekracza kwoty 1294 zł.


  O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości można ubiegać się gdy wnioskodawca spełni jeden z poniższych warunków:

  • posiada miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczający kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (600 zł) i mieszka poza Warszawą, z wyjątkiem gmin w powiecie Warszawskim Zachodnim -  Izabelin, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice, Łomianki;
  • posiada miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczający kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (600 zł) i jest samotnym rodzicem;
  • jest sierotą;
  • przebywa w rodzinie zastępczej.

   

  Wniosek o stypendium socjalne, po uprzednim wypełnieniu do na stronie usos.wat.edu.pl  należy złożyć w Sekcji Świadczeń dla Studentów i Doktorantów WAT znajdującej się w Akademiku Wojskowym nr 6 (ul. Kaliskiego 11, wejście z boku budynku) w pokoju 31 lub 37.

  Wniosek można tez złożyć za pośrednictwem poczty wysyłając go na adres:

   

  Wojskowa Akademia Techniczna
  im. Jarosława Dąbrowskiego
  ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
  00-908 Warszawa
  „Dział Spraw Studenckich”

   

  lub wykorzystując skrzynkę podawczą e-PUAP: /WAT/SkrytkaESP)

   

  Wymagane dokumenty

   

  Wraz z wnioskiem o stypendium socjalne należy załączyć dokumenty potwierdzające obliczony dochód. Katalog dokumentów znajduje się poniżej. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku gdy okoliczności sprawy wymagają przedstawienia innych dokumentów niż wymienione poniżej, uczelnia ma prawo zażądać takiego dokumentu.

   

  Dokumenty wymagane wraz z wnioskiem o stypendium (załączamy tylko te, które wynikają z sytuacji materialnej studenta i jego rodziny:

   

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (w tym zaświadczenia wydane przez e-Urząd Skarbowy) za ubiegły rok kalendarzowy dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f  ustawy z dnia  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z wyszczególnionymi informacjami o  wysokości:
   • dochodu (tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania dochodu bez  pomniejszania o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz bez pomniejszania o należny podatek dochodowy,
   • składki na ubezpieczenie społeczne odliczonej od dochodu,
   • należnego podatku.

  Dodatkowo na zaświadczeniu powinna być zawarta informacja, czy podatnik osiągnął dochody podlegające opodatkowaniu na innych zasadach, tj. czy osiągnął dochody z działalności gospodarczej lub dochody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (w tym zaświadczenia wydane przez e-Urząd Skarbowy) za ubiegły rok kalendarzowy dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
   • formie opłaconego podatku,
   • wysokości przychodu,
   • stawce podatku,
   • wysokości opłaconego podatku;
   • oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym, o którym mowa w § 38 ust. 1 pkt 3 dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny, stanowiące załącznik nr 7 do Regulaminu,
  • zaświadczenie od organu emerytalno-rentowego (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) dla członków rodziny o wysokości odprowadzanej składki zdrowotnej za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie dla osób, które uzyskają dochód;
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niefigurowaniu w rejestrze podatku dochodowego dla pełnoletnich członków rodziny w przypadku gdy nie uzyskali dochodu:
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych za ubiegły rok kalendarzowy;
  • kopię umowy dzierżawy;
  • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica studenta;
  • kopię aktu zgonu rodzica studenta lub małżonka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
  • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej;
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej;
  • zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
  • decyzję z funduszu alimentacyjnego o wysokości przyznanych alimentów;
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub umową alimentacyjną do ich płacenia, na rzecz osoby spoza rodziny;
  • kopię odpisu skróconego aktu urodzenia lub zaświadczenie ze szkoły dla członków rodziny poniżej 18 roku życia;
  • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki dla członków rodziny powyżej 18 roku życia (oryginał zaświadczenia musi potwierdzać przyjęcie na kolejny rok studiów);
  • kopię odpisu zupełnego aktu urodzenia, w przypadku gdy ojciec nieznany;
  • kopię odpisu skróconego aktu małżeństwa w razie konieczności udokumentowania związku małżeńskiego;
  • decyzje ZUS o przyznaniu i wysokości renty w przypadku jej pobierania;
  • orzeczenie o niepełnosprawności  lub równoprawne w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
  • zaświadczenie o rejestracji w Urzędzie Pracy, o przyznaniu zasiłku lub stypendium,  jego wysokości i okresie pobierania;
  • dokument potwierdzający utratę dochodu, o której mowa w § 42 ust. 1  zawierający datę oraz  wysokość utraconego dochodu (m.in. świadectwo pracy, PIT itp.);
  • dokument określający wysokość dochodu netto oraz liczbę miesięcy, w których dochód utracony został osiągnięty przez członka rodziny, w przypadku uzyskiwania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie (dotyczy to osób, które utraciły dochód i przepracowały mniej niż 12 m-cy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki);
  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego (netto), o którym mowa w § 42 ust. 2  przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademickimi, w którym student się ubiega o świadczenie (np. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto).
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
  • orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności rodzeństwa lub dzieci studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub członków rodziny studenta.
  • zaświadczenie pracodawcy lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodów brutto oraz zapłaconych za granicą: podatku dochodowego, składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i składkach na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzający wysokość dochodów netto po odliczeniu wskazanych składników wynagrodzenia członka rodziny studenta lub studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki.
  • decyzja lub zaświadczenie z właściwego organu o wysokości i okresie pobierania świadczenia rodzicielskiego.
  • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub Centrum Usług Społecznych o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

   

  Jak obliczyć dochód netto do stypendium

  Dochód netto w rodzinie studenta/doktoranta należy liczyć według poniższego wzoru:

  DN = Dus - Sus - Pn - Suz

  gdzie: 

   

  DN – dochód netto na członka rodziny studenta/doktoranta
  Dus – dochód wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego,
  Sus – składka na ubezpieczenie społeczne wykazana w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego,
  Pn – podatek należny wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego,
  Suz – składka na ubezpieczenie zdrowotne wykazana z zaświadczenia z ZUS                                                         

  Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie = suma wszystkich dochodów netto w rodzinie studenta, podzielona przez liczbę członków jego rodziny oraz podzielona przez 12 miesięcy.

   

  Czego nie wliczamy do dochodu

  Do dochodu nie wlicza się:

  • świadczeń pomocy materialnej dla studentów, otrzymywanych na podstawie przepisów określonych w art. 86 ust. 1 Ustawy, stypendium ministra, o którym mowa w art. 359 ust. 1 Ustawy, oraz świadczeń przyznawanych z funduszu, o którym mowa w art. 420 ust. 1 Ustawy,
  • stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
   • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
   • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez   państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
   • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych,
  • świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty;
  • świadczeń rodzinnych: (tj. zasiłku rodzinnego, dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych, w tym zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego), świadczeń z pomocy społecznej przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej (tj. zasiłków stałych, okresowych, celowych np. na naukę itd.), świadczeń z powiatowego  centrum pomocy rodzinie (np. zasiłku na dziecko adoptowane), dodatków z gmin (np. mieszkaniowego), dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, zasiłków z powodu suszy i zalania);
  • kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz osób trzecich;
  • stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

   

  Dochód utracony

  Przez utratę dochodu rozumie się utratę dochodu spowodowaną:

  • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
  • utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2021 r. poz. 419),
  • wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266)  lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423),
  • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
  • utratą świadczenia rodzicielskiego;
  • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

   

  Dochód dodany

  Przez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane;

  • zakończeniem urlopu wychowawczego;
  • uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
  • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
  • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;
  • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

   

   

  Dochód z gospodarstwa rolnego

   

  W przypadku gdy rodzina utrzymuje się z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny ustala się na podstawie iloczynu przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego. Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. wyniosła 3 288 zł.

  W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w wysokości nieprzekraczającej 1 ha przeliczeniowego i fizycznego, dochód z takiego gospodarstwa podaje się 0.

 • Stypendium rektora

  O stypendium może ubiegać się student lub doktorant (dotyczy tylko tych doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020),  który w poprzednim roku studiów uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.


  O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w  danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

   

  Osiągnięcia naukowe za które przydzielane są punkty rankingowe:

  • publikacja lub przekład monografii naukowej,
  • publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym,
  • publikacja rozdziału monografii naukowej,
  • publikacja artykułu, referatu w zeszycie naukowym, specjalistycznym lub fachowym;
  • publikacja artykułu, referatu w czasopiśmie uczelnianym studenckiego ruchu naukowego,
  • publikacja w materiałach pokonferencyjnych,
  • wygłoszenie referatu/komunikatu na konferencji naukowej (międzynarodowej, ogólnopolskiej lub uczelnianej),
  • udział w projekcie naukowo – badawczym,
  • uzyskanie patentu,
  • uzyskanie wzoru użytkowego lub przemysłowego,
  • zajecie miejsc 1 – 3 w konkursach, festiwalach lub olimpiadach naukowych.

   

  Osiągniecia sportowe, za które przydzielane są punkty rankingowe:

  • udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach/pucharze świata lub Europy, akademickich mistrzostwach/pucharze świata lub Europy, Uniwersjadzie,
  • udział w mistrzostwach/pucharze Polski ,
  • udział w akademickich mistrzostwach/pucharze Polski,
  • uczestnictwo w rozgrywkach I, II lub III ligi państwowej.

   

  Osiągnięcia artystyczne, za które przydzielane są punkty rankingowe:

  • zajęcie od I do III miejsca w przeglądach, konkursach, festiwalach o zasięgu międzynarodowym lub krajowym,
  • wystawa własna, wydanie książki, albumu.

   

  Szczegóły dotyczące punktacji zawarte są w „Regulaminie świadczeń dla studentów WAT”

  Wniosek o stypendium rektora należy składać w Sekcji Świadczeń dla Studentów i Doktorantów WAT pok. 91 A w Budynku Głównym (sztab).

  Wniosek można tez złożyć za pośrednictwem poczty wysyłając go na adres:

  Wojskowa Akademia Techniczna

  im. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

  00-908 Warszawa

  „Dział Spraw Studenckich”

   

  lub wykorzystując skrzynkę podawczą e-PUAP: /WAT/SkrytkaESP)

 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych

  O stypendium dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się student lub doktorant (dotyczy tylko tych doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przez rokiem akademickim 2019/2020), którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności bądź inne równoważne orzeczenie.

  Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w Dziale Spraw Studenckich w pokoju nr 42 w Akademiku Wojskowym nr 6.

  Wniosek można tez złożyć za pośrednictwem poczty wysyłając go na adres:

  Wojskowa Akademia Techniczna

  im. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

  00-908 Warszawa

  „Dział Spraw Studenckich”

   

  lub wykorzystując skrzynkę podawczą e-PUAP: /WAT/SkrytkaESP)

 • Zapomoga

  O zapomogę może ubiegać się student lub doktorant (dotyczy tylko tych doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przez rokiem akademickim 2019/2020), który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu:

  • śmierci członka najbliższej rodziny studenta,
  • szkód spowodowanych klęską żywiołową,
  • nagłej i /lub ciężkiej choroby studenta lub członka najbliższej rodziny studenta,
  • zdarzenia losowego takiego jak pożar, uderzenie pioruna, eksplozja,
  • zalania nieruchomości wodą,
  • zdarzeń takich jak kradzież dóbr osobistych wnioskodawcy,
  • utraty stałego i głównego źródła dochodu przez wnioskodawcę, jego małżonka lub jego rodzica, o ile wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodzica.

   

  Wnioski o stypendium socjalne należy składać w  Sekcji Świadczeń dla Studentów i Doktorantów WAT w pokojach nr. 31 i 37 znajdujących się w Akademiku Wojskowym nr 6 (dawny cywilny Dom Studencki nr 2 – wejście do ww. pokoi znajduje się z boku budynku od strony parkingu).

  Wniosek można tez złożyć za pośrednictwem poczty wysyłając go na adres:

   

  Wojskowa Akademia Techniczna

  im. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

  00-908 Warszawa

  „Dział Spraw Studenckich”

   

  lub wykorzystując skrzynkę podawczą e-PUAP: /WAT/SkrytkaESP)

 • Stypendium ministra

  Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe (dotyczy tylko studentów cywilnych)

   

  Informujemy że studenci pragnący ubiegać się o stypendium ministra za znaczące osiągniecia naukowe/sportowe, powinni w terminie do dnia 10 września 2022 r. w Dziale Spraw Studenckich pok. 91A (budynek główny) złożyć:

  1. Wniosek o przyznanie studentowi stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe (do pobrania w załączniku).
  2. Oświadczenie (do pobrania w załączniku).
  3. Załączniki potwierdzające wpisane do wniosku osiągnięcia.

   

  Wniosek i oświadczenie muszą być wypełnione komputerowo.

   

  Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów Ministra Obrony Narodowej, studentom wykazującym się znaczącymi osiągnięciami naukowymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, określa Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra przyznawanych studentom za znaczące osiągniecia naukowe lub sportowe. Rozporządzenie dostępne jest pod linkiem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001382/O/D20191382.pdf

   

   

  Rodzaje znaczących osiągnięć naukowych studenta związanych ze studiami oraz rodzaje znaczących osiągnięć sportowych studenta, na podstawie których można ubiegać się o świadczenie, określa § 2 i § 3 wyżej wymienionego rozporządzenia. Sposób udokumentowania wpisanych do wniosku osiągnięć określa § 4 wyżej wymienionego rozporządzenia.

   

  W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 261-837-147.

 • Stypendia z WFS
  Informujemy, że na Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego utworzony został „Własny fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów.” 
   
  W ramach funduszu cywilni i wojskowi studenci mogą ubiegać się o stypendia za wyniki w nauce. Stypendium może być przyznane:
   
  • studentowi pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich — jeżeli uzyskał podczas postępowania rekrutacyjnego w danym roku akademickim maksymalną liczbę punktów rankingowych możliwych do zdobycia za świadectwo dojrzałości,
  • studentowi pozostałych lat studiów — jeżeli spełnił łącznie następujące warunki:
   • uzyskał rejestrację bezwarunkową na semestr, w którym ubiega się o stypendium,
   • osiągnął średnią ocen za poprzedni rok akademicki nie niższą niż 4,40.
   
  Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta, który należy złożyć do dnia 30 października w danym roku akademickim, w pokoju nr 42 w Akademiku Wojskowym nr 6. Wniosek można też złożyć za pośrednictwem poczty na adres:
   
  Wojskowa Akademia Techniczna
  im. Jarosława Dąbrowskiego
  ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
  00-908 Warszawa
  „Dział Spraw Studenckich”
   
  Wnioski złożone po terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia.
   
   
  W razie pytań uprzejmie proszę o kontakt pod numerem tel. 261-839-241 lub pod adresem e-mail: dagmara.radlgruber@wat.edu.pl 

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy wypełnienie wniosku o pomoc materialną w USOS jest równoznaczne z jego złożeniem?

  Po wypełnieniu wniosku o pomoc materialną w USOS, obowiązkiem studenta/tki jest wydrukowanie, podpisanie i złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją w wyznaczonych do tego pokojach Działu Spraw Studenckich. Dopiero wtedy wniosek może być formalnie rozpatrzony.

 • Czy można wysłać wniosek/dokumenty pocztą?

  Można. Należy pamiętać aby wniosek lub dokumentację wysłać listem poleconym, a na kopercie w adresie uczelni dopisać „Dział Spraw Studenckich”.

 • Czy muszę mieć założone swoje konto w banku?

  Zalecane jest posiadanie konta bankowego przez studenta/tkę. Numer konta dodaje się w USOS.

 • Czy stypendium jest dochodem opodatkowanym? Czy należy je rozliczyć w Urzędzie Skarbowym?

  Wszystkie stypendia otrzymywane z Funduszu Stypendialnego nie są opodatkowane i nie trzeba ich rozliczać w Urzędzie Skarbowym.

 • Jeśli mam tytuł inżyniera/licencjata na pierwszym kierunku studiów to czy mogę składać wniosek o stypendium na kolejnym kierunku I stopnia?

  Student/tka, który/a uzyskał/a tytuł inżyniera/licencjata na pierwszym kierunku studiów, nie może ubiegać się o stypendium (socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogę). Nie pozwala na to art. 93 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

 • Jeśli mam tytuł magistra to czy mogę składać wniosek o stypendium na kolejnym kierunku, studiów?
  Po uzyskaniu tytułu magistra student/ka nie może starać się o stypendium (socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogę) na kolejnym kierunku studiów. Nie pozwala na to art. 93 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.
 • Co to są dochody nieopodatkowane?

  Dochód nieopodatkowany wg art. 3 pkt 1 lic. C ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych jest to inny dochód niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Najczęściej występujące dochody nieopodatkowane to np.

   

  • alimenty;
  • zaliczka alimentacyjną określona w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;
  • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów tj. fundusz alimentacyjny;
  • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego;
  • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;
  • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne;
  • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”;
  • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. „Karta Nauczyciela”;
  • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób;
  • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.
 • Co to jest dochód utracony?

  Dochód utracony – oznacza utratę dochodu spowodowaną:

   

  • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
  • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
  • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;
  • wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
  • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
  •  utratą świadczenia rodzicielskiego;
  • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.
 • Co to jest dochód uzyskany?

  Dochód uzyskany – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

   

  • zakończeniem urlopu wychowawczego;
  • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
  • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;
  • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
  • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;
  • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.
 • Czy liczymy nowego męża mamy lub nową żonę taty?

  Nie. Wyjątek stanowi sytuacja gdy student/tka został przysposobiony/a gdy był/a niepełnoletni/a, przez ww. małżonka, w momencie zawarcia związku.

 • Czy liczymy siostrę/brata którzy skończyli 26 lat, ale nadal są na utrzymaniu rodziców?

  Nie. Wyjątek stanowi rodzeństwo niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, niezależnie od stopnia.

 • Czy liczyć babcie/dziadka do członków rodziny w momencie gdy wyłącznie oni utrzymują rodzinę finansowo?

  Do wspólnego gospodarstwa domowego wliczani są rodzice studenta/tki, student/ka, uczące się rodzeństwo do 26 roku życia (wyj. rodzeństwo niepełnosprawne) i ewentualnie dziecko studenta/tki, w przypadku, gdy wychowuje je samotnie. Żaden inny członek rodziny tj. babcia, dziadek, dzieci dla których rodzice studenta/tki są rodziną zastępczą, nie jest wliczany do składu rodziny, niezależnie od faktycznej sytuacji.

 • Czy dochody z MOPS/GOPS lub „500+” są wliczane do dochodu?

  Dochody z MOPS/GOPS i „500+” nie są wliczane do dochodu rodziny studentki/a.

 • Kiedy wymagane jest zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej?
  Student, którego miesięczny dochód netto na członka rodziny wynosi poniżej 600 zł, zobowiązany jest do dostarczenia wraz z dokumentami o stypendium socjalne, zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny.
 • Czy ma znaczenie jakie dostarczę zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej?
  Tak, ma to bardzo duże znaczenie. Ośrodki Pomocy Społecznej mogą wystawić kilka rodzajów zaświadczeń. Do najczęściej wystawianych zaświadczeń należą:
   
  • zaświadczenie o ilości pobranych zasiłków,
  • zaświadczenie o tym czy dana osoba figuruje/nie figuruje w rejestrach Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • zaświadczenie o nie pobieraniu świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej.
   
  W sytuacji gdy miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta wynosi poniżej 600 zł, wyżej wymienione zaświadczenia są nieprawidłowe. Jedynym właściwym zaświadczeniem jest zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej studentka i jego rodziny.
 • Co w sytuacji, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej odmówi wydania właściwego zaświadczenia lub wyda nieprawidłowe?
  W takiej sytuacji do wniosku o stypendium socjalne należy załączyć wypełnione oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do „Regulaminu świadczeń dla studentów WAT”
   
 • Jakie mogą być dodatkowe źródła utrzymania?
  Dodatkowymi źródłami utrzymania mogą być:
   
  • stypendia otrzymywane z uczelni – stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych,
  • świadczenia rodzinne uzyskiwane z ośrodka pomocy społecznej takich jak: zasiłek rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego, zasiłki stałe, okresowe lub celowe np. na naukę, świadczenie opiekuńcze itp.
  • świadczenie 500+, dobry start (300 zł)
  • dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych z Unii Europejskiej 
  • pomoc finansowa rodziny.
 • Czy dodatkowe źródła utrzymania muszą być udokumentowane?
  Tak, dodatkowe źródła utrzymania, które wskaże student muszą być udokumentowane. Przykładowymi dokumentami potwierdzającymi dochód może być:  zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, decyzja o przyznaniu dopłat bezpośrednich, decyzja o przyznaniu stypendium, oświadczenie członka rodziny o pomocy finansowej.
   
  Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku załączania oświadczenia członka rodziny o pomocy finansowej, należy załączyć dokumenty poświadczające wysokość jego zarobków. Rektor musi mieć możliwość weryfikacji czy daną osobę stać na zadeklarowaną pomoc. Oświadczenie członka rodziny o pomocy finansowej bez załączenia dokumentów wskazujących na wysokość jego zarobków, nie będą brane pod uwagę.
 • Czy zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły podstawowej rodzeństwa trzeba dostarczać?

  Tak. Jeżeli rodzeństwo studenta/tki uczy się to niezależnie od rodzaju szkoły tj. czy jest to szkoła podstawowa, gimnazjalna, zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące czy uczelnia wyższa należy przedstawić aktualne zaświadczenie z ww. szkoły potwierdzające zgłaszany fakt.

 • Jakie zaświadczenie musi być z Urzędu Skarbowego?

  Wymagane zaświadczenie z Urzędu Skarbowego to zaświadczenie za ubiegły rok kalendarzowy dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f  ustawy z dnia  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z wyszczególnionymi informacjami o  wysokości:

  • dochodu (tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania dochodu bez  pomniejszania o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz bez pomniejszania o należny podatek dochodowy;
  • składki na ubezpieczenie społeczne odliczonej od dochodu;
  • należnego podatku.


  Dodatkowo na zaświadczeniu powinna być zawarta informacja,  czy podatnik osiągnął dochody podlegające opodatkowaniu na innych zasadach.

 • Czy jak nie pracowałem/am lub mam dochód „0 zł” to muszę mieć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego?

  Tak. Fakt, że student/tka lub jego pełnoletnie rodzeństwo nie pracowało w bazowym roku podatkowym nie zwalnia go z obowiązku przedstawienia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.

 • Czy jak mam „0 zł” dochodu to muszę mieć zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych?

  Jeżeli na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego, któregoś z członków Rodziny wykazany został dochód 0 zł, nie trzeba przedstawiać zaświadczenia z ZUS o wysokości całkowitej należnej składki zdrowotnej.

 • Czy z Urzędu skarbowego musi być zaświadczenie czy wystarczy PIT?

  PIT nie jest zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego. Zgodnie z „Regulaminem świadczeń dla studentów WAT”, student/tka zobowiązana jest dostarczyć zaświadczenie.

 • Jaki dokument z Urzędu Skarbowego muszę złożyć w momencie kiedy rodzice rozliczają się razem?

  Jeżeli rodzice studenta/tka skorzystali z możliwości wspólnego rozliczenia podatku, student/tka zobowiązany/a jest do dostarczenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego gdzie jest rozpisany dochód oraz składki na ubezpieczenie społeczne osobno podatnika i małżonka. Urząd Skarbowy wydaje takie zaświadczenie w różnej formie. Dwie najczęściej spotykane to forma „słupkowa”, gdzie zawarte są dochody i składki na ubezpieczenie społeczne łączne obok podatnika i dalej małżonka lub forma „podwójnego zaświadczenia”, gdzie jedno jest wydane na podatnika z jego dochodami i składkami na ubezpieczenie społeczne, a drugie odpowiednio na małżonka.

 • Kiedy jestem samodzielny/a na finansowo?

  Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

  • ukończył 26 rok życia;
  • pozostaje w związku małżeńskim;
  • ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 4;
  • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub
  • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.


  Źródłem stałego dochodu mogą być np.: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło.

 • Czy mogę składać wniosek o stypendium w momencie kiedy jestem sierotą i nie mam samodzielności finansowej?

  Jeżeli student/tka jest sierotą może złożyć wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, niezależnie od tego czy posiada samodzielność finansową czy też nie.

 • Co w sytuacji, gdy rodzice są po rozwodzie, są zasądzone alimenty na mnie (i/lub moje rodzeństwo), lecz pomimo tego rodzic ich nie płaci?

  Jeżeli student/tka posiada dokument o wysokości zasądzonych alimentów a rodzic ich nie płaci, kolejnym dokumentem wymaganym jest zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów, oraz jeżeli takie są przyznane – decyzja z MOPS/GOPS o pobieraniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 • Jak obliczyć dochód gdy członek rodziny rozlicza się na podstawie ryczałtu bądź karty podatkowej?

  Osoby, które rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub karcie podatkowej zobowiązani się do przyniesienia  z Urzędu Skarbowego zaświadczenia o wysokości przychodu oraz wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego dotyczący osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przepisów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje odpowiednio o: formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia. Następnie w systemie USOS system sam wyliczy dochód na podstawie Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy u Polityki Społecznej w sprawie wysokości dochodu za rok (na każdy rok kalendarzowy będzie oddzielne obwieszczenie) z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 • Jestem na studiach drugiego stopnia, za jaki okres brane są pod uwagę moje osiągnięcia podczas ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów?

  Na studiach trzysemestralnych (mgr inż.):

  Na pierwszym semestrze studiów pod uwagę brane są osiągnięcia z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia – w przypadku studiów trwających 3,5 roku – za siódmy semestr studiów.

  Na drugim semestrze studiów brane są pod uwagę osiągnięcia z pierwszego semestru studiów II stopnia.

  Na trzecim semestrze studiów brane są pod uwagę osiągnięcia z pierwszego semestru studiów II stopnia.

   

  Na studiach czterosemestralnych (mgr):

  Na pierwszym i drugim semestrze studiów pod uwagę brane są osiągnięcia z ostatniego roku studiów I stopnia – semestry piąty i szósty.

  Na trzecim i czwartym semestrze studiów pod uwagę brane są osiągnięcia z pierwszego roku studiów II stopnia – semestry pierwszy i drugi.

 • Czy ubiegając się o stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie średniej ocen, posiadając średnią ocen za ostatni rok studiów na poziomie niższym niż 4,00, stypendium może zostać przyznane gdy limit na kierunku nie jest wykorzystany?
  W przypadku ubiegania się o stypendium tylko na podstawie średniej ocen – nie. Nawet jeśli limit 9% najlepszych studentów na danym kierunku studiów nie został w pełni wykorzystany, nie można otrzymać świadczenia nie spełniając tego kryterium. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy posiada się osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. Wtedy średnia ocen za ostatni rok studiów nie ma znaczenia.