Stypendia studenckie

W ramach środków z funduszu stypendialnego student Wojskowej Akademii Technicznej może ubiegać się o następujące formy świadczeń pomocy materialnej.

STYPENDIUM SOCJALNE

O stypendium socjalne może ubiegać się student lub doktorant (dotyczy tylko tych doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przez rokiem akademickim 2019/2020), którego miesięczny dochód netto na członka rodziny nie przekroczył kwoty 1050 zł.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student/doktorant może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

 

Wnioski o stypendium socjalne należy składać w Dziale Spraw Studenckich w pokojach nr. 35 i 37 znajdujących się w Akademiku Wojskowym nr 6 (dawny cywilny Dom Studencki nr 2 – wejście do ww. pokoi znajduje się z boku budynku od strony parkingu).

 

Szczegółowe informacje na temat stypendium socjalnego można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich pod numerem telefonu 261 837 871, 261 837 290 lub pod adresem e‑mail:

 

sabina.nowak@wat.edu.pl

magdalena.puczkowska@wat.edu.pl

edyta.busler@wat.edu.pl

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O stypendium dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się student lub doktorant (dotyczy tylko tych doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przez rokiem akademickim 2019/2020), którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności bądź inne równoważne orzeczenie.

 

Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w Dziale Spraw Studenckich w pokoju nr 87 znajdującym się w Budynku Głównym (sztab).

 

Szczegółowe informacje na temat stypendium dla osób niepełnosprawnych można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich pod numerem telefonu 261 839 241 lub pod adresem e‑mail dagmara.radlgruber@wat.edu.pl

STYPENDIUM REKTORA

O stypendium może ubiegać się student lub doktorant (dotyczy tylko tych doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020),  który w poprzednim roku studiów uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.


O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w  danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Wniosek o stypendium rektora należy składać w Dziale Spraw Studenckich pok. 91 A w Budynku Głównym (sztab).


Szczegółowe informacje na temat stypendium rektora można uzyskać pod numerem tel. 261 837 147 (dla studentów), 261 837 034 (dla doktorantów) lub pod adresem e‑mail:


patryk.grzymala@wat.edu.pl (dla studentów)

krzysztof.bielec@wat.edu.pl (dla doktorantów)

ZAPOMOGA

O zapomogę może ubiegać się student lub doktorant (dotyczy tylko tych doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przez rokiem akademickim 2019/2020), który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

 

Wnioski o stypendium socjalne należy składać w Dziale Spraw Studenckich w pokojach nr. 35 i 37 znajdujących się w Akademiku Wojskowym nr 6 (dawny cywilny Dom Studencki nr 2 – wejście do ww. pokoi znajduje się z boku budynku od strony parkingu).

 

Szczegółowe informacje na temat stypendium socjalnego można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich pod numerem telefonu 261 837 871, 261 837 290 lub pod adresem e‑mail:

 

sabina.nowak@wat.edu.pl

magdalena.puczkowska@wat.edu.pl

edyta.busler@wat.edu.pl

 

Stypendia przyznawane są na wniosek studenta/doktoranta wypełniony i wygenerowany w systemie USOS.

STYPENDIUM MINISTRA

Student posiadający znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe może ubiegać się o stypendium ministra. Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra, osiągnięć na podstawie których można ubiegać się o świadczenie oraz sposobów dokumentacji osiągnięć, znajdują się w Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe.

 

Wniosek o stypendium ministra składa się w Dziale Spraw Studenckich pok. 91 A (Budynek Główny). Termin składania wniosków jest określany corocznie przez Dział Spraw Studenckich w połowie września danego roku. Studenci chcący ubiegać się o stypendium ministra na rok 2020/2021, wnioski składają do dnia 7 października 2020 r.  Wraz z wnioskiem należy również złożyć oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające wpisane we wniosku osiągnięcia.

 

Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra dostępne można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich oraz pod numerem telefonu 261 837 147 lub pod adresem e‑mail: 

patryk.grzymala@wat.edu.pl

Podstawowe akty prawne określające funkcjonowanie systemu pomocy materialnej

Próg dochodowy oraz terminy składania wniosków o pomoc materialną

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta WAT, uprawniającego do ubiegania się o stypendia socjalne w roku akademickim 2020/2021 została ustalona na poziomie 1050 zł.

 

Terminy składania wniosków o pomoc materialną w roku akademickim 2020/2021 przedstawiają się następująco:

 

 • w semestrze zimowym – od 1 października 2020 r. do dnia 19 października 2020 r.;
 • w semestrze letnim – od 1 marca 2021 r. do dnia 15 marca 2021 r.

Podstawowe wymogi jakie należy spełnić aby móc ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej

STYPENDIUM SOCJALNE

O stypendium socjalne może ubiegać się student/doktorant, którego miesięczny dochód netto na członka rodziny nie przekracza kwoty 1050 zł.


O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości można ubiegać się gdy wnioskodawca spełni jeden z poniższych warunków:

 • posiada miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczający kwoty określonej w 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (na rok akademicki 2020/2021 jest to 528 zł) i mieszka poza Warszawą, z wyjątkiem gmin w powiecie Warszawskim Zachodnim – Izabelin, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice, Łomianki;
 • posiada miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczający kwoty określonej w 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (na rok akademicki 2020/2021 jest to 528 zł) i jest samotnym rodzicem;
 • posiada miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczający kwoty 1000 zł i jest sierotą.


W roku akademickim 2019/2020 nastąpiły zmiany w przyznawaniu stypendium socjalnego. Podstawowe zmiany:

 • student/doktorant posiadający miesięczny dochód netto na członka rodziny w wysokości poniżej 528 zł, musi dostarczyć wraz z wnioskiem zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji majątkowej i dochodowej swojej rodziny. W przypadku nie dostarczenia ww. dokumentu, stypendium socjalne nie może być przyznane;
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać również student studiów niestacjonarnych;
 • nie można już otrzymać stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości tylko na podstawie zamieszkiwania w domu studenckim, wynajmowanym mieszkaniu bądź przy rodzinie. Należy spełnić inne warunki określone w § 11 ust. 3 Regulaminu świadczeń dla studentów WAT.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O stypendium dla  osób niepełnosprawnych może ubiegać się student/doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności bądź inne równoważne orzeczenie.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

O stypendium rektora może ubiegać się student:

 

 • studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia, który w poprzednim roku studiów uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym;
 • pierwszego roku studiów I stopnia, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • który znajdzie się w grupie do 9% najlepszych studentów na danym kierunku studiów oraz spełni poniższe warunki (nie dotyczy studentów I roku studiów I stopnia):
  • uzyskał w ostatnim roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,00 oraz posiada rejestrację bezwarunkową, a wszystkie przedmioty zaliczył do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej;
  • uzyskał w ostatnim roku studiów osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne (w przypadku posiadania osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych dopuszcza się rejestrację warunkową jednak zaległości mogą dotyczyć maksymalnie ostatniego zaliczonego semestru).

 

W roku akademickim 2019/2020 w przyznawaniu stypendium rektora nastąpiły zmiany w stosunku do lat ubiegłych. Podstawowe zmiany:

 

 • nie ma poziomu wymaganej średniej przy chęci ubiegania się o świadczenie na podstawie osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych;
 • przy ubieganiu się o świadczenie na podstawie osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych dopuszczalna jest rejestracja warunkowa, jednakże zaległości nie mogą przekraczać ostatniego zaliczonego semestru;
 • zmianie uległa tabela osiągnięć – nie ma punktów między innymi za aktywną działalność w kole naukowym czy studia indywidualne. Szczegóły w § 16 ust. 6 Regulaminu świadczeń dla studentów WAT;
 • przy ubieganiu się o świadczenie na podstawie osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych student/doktorant wskazuje tylko jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.

ZAPOMOGA

Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej. Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty zdarzenia, które spowodowało w rodzinie studenta przejściowo trudną sytuacje materialną.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosków przy ubieganiu się o stypendia o charakterze socjalnym?

Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć dokumenty poświadczające sytuację materialną:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za ubiegły rok kalendarzowy dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z wyszczególnionym informacjami o wysokości:
  • dochodu (tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania dochodu);
  • składki na ubezpieczenie społeczne odliczonej od podatku;
  • należnego podatku.


Dodatkowo na zaświadczeniu powinna być zawarta informacja czy podatnik osiągnął dochody podlegające opodatkowaniu na innych zasadach.

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego  za ubiegły rok kalendarzowy o wysokości przychodu oraz wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego dotyczący osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przepisów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje odpowiednio o: formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia;
 • oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ubiegły rok kalendarzowy dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny, stanowiące załącznik nr 7 do Regulaminu zasad ustalania i dokumentowania dochodu;
 • zaświadczenie od organu emerytalno-rentowego (ZUS) dla członków rodziny o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej za ubiegły rok kalendarzowy  dla osób, które uzyskują dochód;
 • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny (dotyczy osób, których miesięczny dochód na członka rodziny netto nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej);
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niefigurowaniu w rejestrze podatku dochodowego dla pełnoletnich członków rodziny w przypadku gdy nie zarabiają;
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy za ubiegły rok kalendarzowy o liczbie hektarów przeliczeniowych; wysokość dochodu miesięcznego ustala się na podstawie iloczynu hektarów przeliczeniowych oraz przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za dany rok (zaświadczenia z o wysokości płaconego podatku rolnego z Urzędu Gminy nie będą przyjmowane);
 • kopia umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (tzw. renty strukturalnej);
 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica studenta w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • kopię odpisu wyroku sądu zasadzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub umową alimentacyjną do ich płacenia, na rzecz osoby spoza rodziny;
 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica studenta, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • decyzję z Funduszu alimentacyjnego o wysokości przyznanych alimentów;
 • ksero odpisu skróconego aktu urodzenia lub zaświadczeniem ze szkoły dla członków rodziny poniżej 18 roku życia;
 • ksero odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 • ksero odpisu skróconego aktu małżeństwa w razie konieczności udokumentowania związku małżeńskiego;
 • zaświadczenia ze szkoły lub uczelni dla członków rodziny powyżej 18 roku życia (oryginał zaświadczenia musi potwierdzać przyjęcie na kolejny rok studiów);
 • decyzje ZUS o przyznaniu i wysokości renty w przypadku jej pobierania;
 • orzeczenie o niepełnosprawności  lub równoprawne w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 • zaświadczenie o rejestracji w Urzędzie Pracy o przyznaniu zasiłku lub stypendium, jego wysokości i okresie pobierania;
 • dokument potwierdzający utratę dochodu, zawierający datę oraz miesięczną wysokość netto utraconego dochodu (m.in. świadectwo pracy, PIT, itp.);
 • dokument określający, wysokość dochodu netto uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie (np. z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto).


W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość złożenia oświadczeń na podstawie przepisów, o których mowa w art. 52 ustawy z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Jak obliczyć dochód netto na osobę w rodzinie studenta/doktoranta?

Dochód netto w rodzinie studenta/doktoranta należy liczyć według poniższego wzoru:

 

DN = Dus - Sus - Pn - Suz

 

gdzie:

 

DN – dochód netto na członka rodziny studenta/doktoranta
Dus – dochód wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego,
Sus – składka na ubezpieczenie społeczne wykazana w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego,
Pn – podatek należny wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego,
Suz – składka na ubezpieczenie zdrowotne wykazana z zaświadczenia z ZUS                                                        

 

Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie = suma wszystkich dochodów netto w rodzinie studenta, podzielona przez liczbę członków jego rodziny oraz podzielona przez 12 miesięcy.

 

Co to jest dochód dodany – przez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane:

 

 • zakończeniem urlopu wychowawczego;
 • uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenie przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b  ustawy z dnia 20 grudnia  1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych działalności gospodarczej;
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującym po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Co to jest dochód utracony – przez utratę dochodu rozumie się utratę dochodu spowodowaną:

 

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 • utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303);
 • wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z poźn. zm.) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.);
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
 • utratą świadczenia rodzicielskiego;
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

UWAGA: Zmiana warunków zatrudnienia u tego samego pracodawcy, nie jest uzyskaniem dochodu (np. wzrost wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru etatu) ani utratą dochodu (np. zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu).

 

Czego nie wlicza się do dochodu:

 

 • świadczeń pomocy materialnej dla studentów, otrzymywanych na podstawie przepisów określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, stypendium ministra, o którym mowa w art. 359 ust. 1 ustawy, oraz świadczeń przyznawanych z funduszu, o którym mowa w art. 420 ust. 1 ustawy,
 • stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
  • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych sporządzonych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,
 • świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • świadczeń rodzinnych: zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej (stałych, okresowych, celowych),
 • kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób,
 • stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?

W przypadku gdy rodzina utrzymuje się z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny ustala się na podstawie iloczynu przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego. Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. wyniosła 3 244 zł.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w wysokości nieprzekraczającej 1 ha przeliczeniowego i fizycznego, dochód z takiego gospodarstwa podaje się 0.

Wysokości świadczeń

Stawki stypendiów w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

 

W dniu 30 marca 2021 r. Rektor WAT wydał decyzję w sprawie wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów WAT obowiązującej w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

 

Wysokość świadczeń dla doktorantów WAT wynosi:

 

 1. stypendium socjalne – 800 zł / miesiąc
 2. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości – 1000 zł / miesiąc
 3. stypendium dla osób niepełnosprawnych:
  1. przy znacznym stopniu niepełnosprawności – 1000 zł / miesiąc
  2. przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 800 zł / miesiąc
  3. przy lekkim stopniu niepełnosprawności – 600 zł / miesiąc
 4. stypendium rektora:
  1. zakwalifikowanych do pierwszej grupy klasyfikacyjnej – 1300 zł / miesiąc
  2. zakwalifikowanych do drugiej grupy klasyfikacyjnej – 1200 zł / miesiąc
 5. jednorazowa zapomoga – do 2000 zł

 

Wysokość świadczeń dla studentów WAT wynosi:

 

 1. stypendium socjalne – 1100 zł / miesiąc
 2. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości – 1300 zł / miesiąc
 3. stypendium dla osób niepełnosprawnych:
  1. przy znacznym stopniu niepełnosprawności – 1000 zł / miesiąc
  2. przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 800 zł / miesiąc
  3. przy lekkim stopniu niepełnosprawności – 600 zł / miesiąc
 4. stypendium rektora:
  1. zakwalifikowanych do pierwszej grupy klasyfikacyjnej – 1100 zł / miesiąc
  2. zakwalifikowanych do drugiej grupy klasyfikacyjnej – 900 zł / miesiąc
 5. jednorazowa zapomoga – do 2000 zł

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy wypełnienie wniosku o pomoc materialną w USOS jest równoznaczne z jego złożeniem?

  Po wypełnieniu wniosku o pomoc materialną w USOS, obowiązkiem studenta/tki jest wydrukowanie, podpisanie i złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją w wyznaczonych do tego pokojach Działu Spraw Studenckich. Dopiero wtedy wniosek może być formalnie rozpatrzony.

 • Czy można wysłać wniosek/dokumenty pocztą?

  Można. Należy pamiętać aby wniosek lub dokumentację wysłać listem poleconym, a na kopercie w adresie uczelni dopisać „Dział Spraw Studenckich”.

 • Czy muszę mieć założone swoje konto w banku?

  Zalecane jest posiadanie konta bankowego przez studenta/tkę. Numer konta dodaje się w USOS.

 • Czy stypendium jest dochodem opodatkowanym? Czy należy je rozliczyć w Urzędzie Skarbowym?

  Wszystkie stypendia otrzymywane z Funduszu Stypendialnego nie są opodatkowane i nie trzeba ich rozliczać w Urzędzie Skarbowym.

 • Jeśli mam tytuł inżyniera/licencjata na pierwszym kierunku studiów to czy mogę składać wniosek o stypendium na kolejnym kierunku I stopnia?

  Student/tka, który/a uzyskał/a tytuł inżyniera/licencjata na pierwszym kierunku studiów, nie może ubiegać się o stypendium (socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogę). Nie pozwala na to art. 93 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

 • Jeśli mam tytuł magistra to czy mogę składać wniosek o stypendium na kolejnym kierunku, studiów?
  Po uzyskaniu tytułu magistra student/ka nie może starać się o stypendium (socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogę) na kolejnym kierunku studiów. Nie pozwala na to art. 93 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.
 • Co to są dochody nieopodatkowane?

  Dochód nieopodatkowany wg art. 3 pkt 1 lic. C ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych jest to inny dochód niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Najczęściej występujące dochody nieopodatkowane to np.

   

  • alimenty;
  • zaliczka alimentacyjną określona w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;
  • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów tj. fundusz alimentacyjny;
  • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego;
  • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;
  • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne;
  • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”;
  • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. „Karta Nauczyciela”;
  • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób;
  • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.
 • Co to jest dochód utracony?

  Dochód utracony – oznacza utratę dochodu spowodowaną:

   

  • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
  • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
  • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;
  • wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
  • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
  •  utratą świadczenia rodzicielskiego;
  • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.
 • Co to jest dochód uzyskany?

  Dochód uzyskany – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

   

  • zakończeniem urlopu wychowawczego;
  • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
  • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;
  • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
  • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;
  • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.
 • Czy liczymy nowego męża mamy lub nową żonę taty?

  Nie. Wyjątek stanowi sytuacja gdy student/tka został przysposobiony/a gdy był/a niepełnoletni/a, przez ww. małżonka, w momencie zawarcia związku.

 • Czy liczymy siostrę/brata którzy skończyli 26 lat, ale nadal są na utrzymaniu rodziców?

  Nie. Wyjątek stanowi rodzeństwo niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, niezależnie od stopnia.

 • Czy liczyć babcie/dziadka do członków rodziny w momencie gdy wyłącznie oni utrzymują rodzinę finansowo?

  Do wspólnego gospodarstwa domowego wliczani są rodzice studenta/tki, student/ka, uczące się rodzeństwo do 26 roku życia (wyj. rodzeństwo niepełnosprawne) i ewentualnie dziecko studenta/tki, w przypadku, gdy wychowuje je samotnie. Żaden inny członek rodziny tj. babcia, dziadek, dzieci dla których rodzice studenta/tki są rodziną zastępczą, nie jest wliczany do składu rodziny, niezależnie od faktycznej sytuacji.

 • Czy dochody z MOPS/GOPS lub „500+” są wliczane do dochodu?

  Dochody z MOPS/GOPS i „500+” nie są wliczane do dochodu rodziny studentki/a.

 • Czy zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły podstawowej rodzeństwa trzeba dostarczać?

  Tak. Jeżeli rodzeństwo studenta/tki uczy się to niezależnie od rodzaju szkoły tj. czy jest to szkoła podstawowa, gimnazjalna, zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące czy uczelnia wyższa należy przedstawić aktualne zaświadczenie z ww. szkoły potwierdzające zgłaszany fakt.

 • Jakie zaświadczenie musi być z Urzędu Skarbowego?

  Wymagane zaświadczenie z Urzędu Skarbowego to zaświadczenie za ubiegły rok kalendarzowy dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f  ustawy z dnia  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z wyszczególnionymi informacjami o  wysokości:

  • dochodu (tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania dochodu bez  pomniejszania o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz bez pomniejszania o należny podatek dochodowy;
  • składki na ubezpieczenie społeczne odliczonej od dochodu;
  • należnego podatku.


  Dodatkowo na zaświadczeniu powinna być zawarta informacja,  czy podatnik osiągnął dochody podlegające opodatkowaniu na innych zasadach.

 • Czy jak nie pracowałem/am lub mam dochód „0 zł” to muszę mieć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego?

  Tak. Fakt, że student/tka lub jego pełnoletnie rodzeństwo nie pracowało w bazowym roku podatkowym nie zwalnia go z obowiązku przedstawienia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.

 • Czy jak mam „0 zł” dochodu to muszę mieć zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych?

  Jeżeli na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego, któregoś z członków Rodziny wykazany został dochód 0 zł, nie trzeba przedstawiać zaświadczenia z ZUS o wysokości całkowitej należnej składki zdrowotnej.

 • Czy z Urzędu skarbowego musi być zaświadczenie czy wystarczy PIT?

  PIT nie jest zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego. Zgodnie z „Regulaminem świadczeń dla studentów WAT”, student/tka zobowiązana jest dostarczyć zaświadczenie.

 • Jaki dokument z Urzędu Skarbowego muszę złożyć w momencie kiedy rodzice rozliczają się razem?

  Jeżeli rodzice studenta/tka skorzystali z możliwości wspólnego rozliczenia podatku, student/tka zobowiązany/a jest do dostarczenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego gdzie jest rozpisany dochód oraz składki na ubezpieczenie społeczne osobno podatnika i małżonka. Urząd Skarbowy wydaje takie zaświadczenie w różnej formie. Dwie najczęściej spotykane to forma „słupkowa”, gdzie zawarte są dochody i składki na ubezpieczenie społeczne łączne obok podatnika i dalej małżonka lub forma „podwójnego zaświadczenia”, gdzie jedno jest wydane na podatnika z jego dochodami i składkami na ubezpieczenie społeczne, a drugie odpowiednio na małżonka.

 • Kiedy jestem samodzielny/a na finansowo?

  Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

  • ukończył 26 rok życia;
  • pozostaje w związku małżeńskim;
  • ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 4;
  • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub
  • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.


  Źródłem stałego dochodu mogą być np.: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło.

 • Czy mogę składać wniosek o stypendium w momencie kiedy jestem sierotą i nie mam samodzielności finansowej?

  Jeżeli student/tka jest sierotą może złożyć wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, niezależnie od tego czy posiada samodzielność finansową czy też nie.

 • Co w sytuacji, gdy rodzice są po rozwodzie, są zasądzone alimenty na mnie (i/lub moje rodzeństwo), lecz pomimo tego rodzic ich nie płaci?

  Jeżeli student/tka posiada dokument o wysokości zasądzonych alimentów a rodzic ich nie płaci, kolejnym dokumentem wymaganym jest zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów, oraz jeżeli takie są przyznane – decyzja z MOPS/GOPS o pobieraniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 • Jak obliczyć dochód gdy członek rodziny rozlicza się na podstawie ryczałtu bądź karty podatkowej?

  Osoby, które rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub karcie podatkowej zobowiązani się do przyniesienia  z Urzędu Skarbowego zaświadczenia o wysokości przychodu oraz wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego dotyczący osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przepisów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje odpowiednio o: formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia. Następnie w systemie USOS system sam wyliczy dochód na podstawie Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy u Polityki Społecznej w sprawie wysokości dochodu za rok (na każdy rok kalendarzowy będzie oddzielne obwieszczenie) z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 • Jestem na studiach drugiego stopnia, za jaki okres brane są pod uwagę moje osiągnięcia podczas ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów?

  Na pierwszym semestrze studiów drugiego stopnia pod uwagę brane są osiągnięcia z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia – w przypadku studiów trwających 3,5 roku – za siódmy semestr studiów.

  Na drugim semestrze studiów drugiego stopnia brane są pod uwagę osiągnięcia z pierwszego semestru studiów II stopnia.

  Na trzecim semestrze studiów drugiego stopnia brane są pod uwagę osiągnięcia z pierwszego semestru studiów II stopnia.

 • Czy ubiegając się o stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie średniej ocen, posiadając średnią ocen za ostatni rok studiów na poziomie niższym niż 4,00, stypendium może zostać przyznane gdy limit na kierunku nie jest wykorzystany?
  W przypadku ubiegania się o stypendium tylko na podstawie średniej ocen – nie. Nawet jeśli limit 9% najlepszych studentów na danym kierunku studiów nie został w pełni wykorzystany, nie można otrzymać świadczenia nie spełniając tego kryterium. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy posiada się osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. Wtedy średnia ocen za ostatni rok studiów nie ma znaczenia.