Życie studenta-podchorążego

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA-PODCHORĄŻEGO

Jako student Wojskowej Akademii Technicznej masz prawo m.in. do:

 

 • zdobywania wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań naukowych;
 • wyboru kierunku studiów, profilu kształcenia i specjalności;
 • ubiegania się o przeniesienie na inny kierunek studiów, profil kształcenia lub zmianę specjalności;
 • wyjazdu na zagraniczne stypendium, np. w ramach programu Erasmus+;
 • zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, np. w kołach naukowych, zespołach artystycznych i sportowych;
 • ubezpieczenia zdrowotnego, korzystania z ulg w opłatach za przejazdy środkami publicznymi komunikacji miejskiej, kolejowej i autobusowej.

 

Każdy student ma też obowiązki, jesteś więc zobowiązany m.in. do:

 

 • przestrzegania zapisów statutu, regulaminu, Kodeksu Etyki Studenta i innych przepisów obowiązujących w Akademii;
 • przestrzegania dobrych obyczajów wspólnoty akademickiej, zasad współżycia społecznego oraz tolerancji w stosunku do innych osób;
 • uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych, terminowego składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń, odbywania praktyk oraz spełniania innych rygorów dydaktycznych określonych w programie studiów;
 • poszanowania mienia Akademii.

 

Ale student-podchorąży to także żołnierz pełniący służbę kandydacką. Z dniem stawienia się do służby (czyli do WAT) otrzymasz więc stopień wojskowy szeregowego i jako żołnierz będziesz podlegał/a przepisom dotyczącym służby wojskowej. W czasie studiów możesz awansować do stopnia sierżanta włącznie.

 

Podchorążemu przysługuje płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze:

 

 • trzydziestu dni kalendarzowych – po zakończeniu każdego roku studiów lub nauki,
 • dziesięciu dni kalendarzowych – w okresie zimowym,
 • pięciu dni kalendarzowych – w okresie wiosennym.

 

Jeśli wcześniej zaliczysz sesję egzaminacyjną, możesz liczyć na urlop i wyjazd do domu do końca sesji.

 

Studentki-podchorążowie, w przypadku zajścia w ciążę, otrzymują bezpłatny, roczny urlop.

 

Kandydat na żołnierza zawodowego ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach i w trybie określonym w przepisach wojskowych. Za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego może zostać ukarany:

 

 • upomnieniem;
 • naganą;
 • karą pieniężną;
 • ostrzeżeniem o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym;
 • odwołaniem z zajmowanego stanowiska służbowego;
 • ostrzeżeniem o niepełnej przydatności do służby kandydackiej;
 • usunięciem ze służby kandydackiej.

 

Podchorąży może zostać wyróżniony m.in.:

 

 • zatarciem ukarania przed upływem terminu określonego w ustawie;
 • urlopem;
 • nagrodą rzeczową lub pieniężną;
 • odznaką lub tytułem honorowym.

 

Pamiętaj też, że na terenie Akademii nie można spożywać ani przebywać pod wpływem alkoholu i substancji odurzających. Zgodnie z przepisami, „zażywanie lub rozprowadzanie przez studenta, na terenie Akademii, środków odurzających lub substancji psychotropowych, stanowi podstawę do wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia z uczelni.”