Mechatronika

Kierunek w ramach studiów wojskowych

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

 

W zakresie kwalifikacji technicznych, absolwent studiów na kierunku mechatronika będzie posiadał wiedzę obejmującą: mechanikę, budowę i eksploatację maszyn, elektronikę, automatykę i informatykę wraz z niezbędnymi elementami wiedzy i umiejętności z innych dziedzin niezbędnych do poznania budowy i zrozumienia zasady działania współczesnych urządzeń i systemów mechatronicznych. Absolwent posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu, wdrażaniu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.

 

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

OPIS KIERUNKU

Uzbrojenie i elektronika

 

Absolwenci specjalności – żołnierze zawodowi – są przygotowani do planowania i realizacji procesu eksploatacji sprzętu uzbrojenia Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej. Posiadają praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie konstrukcji i eksploatacji sprzętu, będącego w gestii Służby Uzbrojenia i Elektroniki, a także organizacji i technologii obsługiwań okresowych i remontów sprzętu uzbrojenia. Mają kompetencje do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach przemysłu obronnego oraz instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiedzialnych za zarządzanie procesem pozyskiwania, wdrażania i eksploatacji techniki uzbrojenia.

 

Artyleria rakietowa

 

Absolwenci specjalności – żołnierze zawodowi – są przygotowani do realizacji procesu eksploatacji, zwłaszcza sprzętu rakietowego, będącego w gestii Wojsk Rakietowych i Artylerii Sił Zbrojnych RP. Posiadają praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie konstrukcji i eksploatacji sprzętu artylerii rakietowej i lufowej oraz stosowanej do niej amunicji. Mają kompetencje do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach przemysłu obronnego oraz instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiedzialnych za zarządzanie procesem pozyskiwania, wdrażania i eksploatacji techniki uzbrojenia.

 

Środki bojowe

 

W specjalności tej kształci się specjalistów na potrzeby wszystkich rodzajów sił zbrojnych, którzy będą przygotowani do planowania, zabezpieczenia i realizowania procesu eksploatacji amunicji i środków bojowych. Program studiów obejmuje wiedzę kierunkową z obszaru mechaniki, konstrukcji maszyn, elektroniki i automatyki. W zakresie wiedzy specjalistycznej obejmuje konstrukcję i eksploatację poszczególnych grup środków bojowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wykorzystywane są w wojskach lądowych. Studenci zapoznają się z organizacją i technologią przeprowadzania przeglądów oraz obsługiwań i napraw amunicji, a także z wyposażeniem przeznaczonym do ich wykonywania. Ważnym elementem studiów jest zapoznanie i utrwalenie wiedzy w zakresie zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska podczas pracy ze środkami bojowymi. Studia zapewniają przygotowanie do podjęcia twórczej pracy zawodowej także w innych dziedzinach zastosowań zaawansowanej techniki, w tym: uzbrojenia i elektroniki, automatyki przemysłowej, identyfikacji i diagnostyki. Specjalność dedykowana jest przyszłym specjalistom podległym merytorycznie Szefostwu Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP, odpowiadającym za planowanie i realizację specjalistycznych czynności w procesie eksploatacji środków bojowych. Możliwe jest również wykorzystanie ich kwalifikacji merytorycznych w procesie pozyskiwania i utylizacji tych środków. Umożliwia to podjęcie pracy w składach materiałowych, wojskowych oddziałach gospodarczych, brygadach logistycznych, regionalnych bazach logistycznych i strukturach Szefostwa Środków Bojowych oraz w zakładach produkujących, naprawiających lub utylizujących środki bojowe lub ich elementy składowe. Oprócz jednostek wojskowych studia przygotowują do pracy w instytutach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach przemysłu obronnego w charakterze merytorycznego i jakościowego nadzoru produkcji. Specjaliści w obszarze środków bojowych niezbędni są też w komórkach Sztabu Generalnego odpowiedzialnych za planowanie (P3/P7) i logistykę (P4) oraz w strukturach Inspektoratu Uzbrojenia, odpowiedzialnych za proces pozyskiwania i wdrażania nowego sprzętu i przeznaczonej dla niego amunicji.

 

Eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego

 

Absolwenci specjalności – żołnierze zawodowi – są przygotowani do planowania i realizacji procesu eksploatacji sprzętu wojskowego Wojsk Lądowych. Posiadają praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie konstrukcji i eksploatacji sprzętu, będącego w gestii Służby Uzbrojenia i Elektroniki, Służby Czołgowo-Samochodowej a także innych służb technicznych SZRP. Absolwenci są specjalistami w dziedzinie organizacji i technologii obsługiwań okresowych i remontów sprzętu wojskowego. Mają kompetencje do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach przemysłu obronnego oraz instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiedzialnych za zarządzanie procesem pozyskiwania, wdrażania i eksploatacji sprzętu wojskowego.

 

Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych

 

Specjalność przygotowuje specjalistów dla Sił Zbrojnych, którzy będą przygotowani do projektowania i eksploatacji uzbrojenia rakietowego, a zwłaszcza systemów rakietowych ziemia-powietrze. Program studiów obejmuje wiedzę kierunkową z obszaru techniki mikroprocesorowej, elektroniki i automatyki. W zakresie wiedzy specjalistycznej obejmuje modelowanie, symulację i projektowanie oraz programowanie komputerowych systemów automatyki. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi materiałami i technologiami stosowanymi w konstrukcji uzbrojenia rakietowego, komputerowym procesem projektowania złożonych obiektów mechatronicznych oraz z zasadami eksploatacji i diagnostyki uzbrojenia rakietowego.

Studia przygotowują do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach podległych Ministrowi ON.

 

Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych

 

Specjalność przygotowuje specjalistów z zakresu konstrukcji, eksploatacji oraz bojowego wykorzystania zestawów rakietowych przeznaczonych do zwalczania celów powietrznych i rakiet balistycznych. Program studiów obejmuje wiedzę z obszaru projektowania urządzeń elektronicznych, analizy oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów i obrazów w systemach czasu rzeczywistego, sprzętowej i programowej realizacji systemów automatycznego śledzenia obiektów. W zakresie budowy zestawów rakietowych studiowane są zagadnienia obejmujące teoretyczne podstawy funkcjonowania zestawów rakietowych, podstawy radiolokacji, urządzenia mikrofalowe, sieci komunikacyjne i systemy telemetryczne, wyposażenie pokładowe rakiet, systemy antenowe, systemy przetwarzania sygnałów stacji naprowadzania rakiet, metody naprowadzania rakiet na cele powietrzne oraz zasady eksploatacji i bojowego wykorzystania przeciwlotniczych zestawów rakietowych.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w wojskach rakietowych, instytutach naukowych, w sektorze przemysłu obronnego.

 

Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu

 

Specjalność przygotowuje specjalistów dla Sił Zbrojnych, którzy będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, eksploatacji oraz bojowego wykorzystania złożonych systemów mechatronicznych wykorzystywanych w technice rakietowej, a zwłaszcza przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu. Program studiów obejmuje wiedzę kierunkową z obszaru techniki mikroprocesorowej, elektroniki i automatyki.  W zakresie wiedzy specjalistycznej obejmuje modelowanie, symulację, projektowanie oraz programowanie komputerowych systemów automatyki. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi materiałami i technologiami stosowanymi w zestawach rakietowych oraz z zasadami eksploatacji i diagnostyki uzbrojenia rakietowego.

Studia przygotowują do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach podległych Ministrowi ON.

 

Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu

 

Specjalność przygotowuje specjalistów dla Sił Zbrojnych, którzy będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, eksploatacji oraz bojowego wykorzystania złożonych systemów mechatronicznych wykorzystywanych w technice rakietowej, a zwłaszcza przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu. Program studiów obejmuje wiedzę z obszaru projektowania urządzeń elektronicznych, analizy oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów w systemach czasu rzeczywistego, sprzętowej i programowej realizacji systemów automatycznego śledzenia obiektów, a także zagadnienia obejmujące teoretyczne podstawy funkcjonowania zestawów rakietowych na współczesnym polu walki. Studenci zapoznają się z metodami i technologiami stosowanymi w radiolokacji, radiosterowaniu i walce elektronicznej, technologiami sieciowymi wykorzystywanymi w systemach dowodzenia i kierowania przeciwlotniczych zestawów rakietowych, a także z procesem modelowania, symulacji i diagnostyki systemów rakietowych.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w wojskach rakietowych, instytutach naukowych, w sektorze przemysłu obronnego.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Studia na specjalności „uzbrojenie i elektronika” przygotowują do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach przemysłu obronnego. Zapewniają przygotowanie do podjęcia twórczej pracy zawodowej także w innych dziedzinach zastosowań zaawansowanej techniki, w tym: automatyki przemysłowej, identyfikacji i diagnostyki. Specjalność dedykowana jest przyszłym specjalistom służby uzbrojenia i elektroniki, odpowiadającym za remonty techniki uzbrojenia oraz planowanie i realizację procesu eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

 

Specjalności „artyleria rakietowa”, „środki bojowe” oraz „eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego” przygotowują przede wszystkim do pracy w jednostkach wojskowych i innych eksploatujących technikę uzbrojenia (MON, policja, BOR, Straż Graniczna itp.) ale również w biurach konstrukcyjno-technologicznych firm przemysłu obronnego i cywilnego, ośrodkach badawczo-rozwojowych w charakterze wyższego personelu technicznego i badawczego oraz firmach zajmujących się ochroną osób i mienia.

 

Studia w specjalności „eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych” przygotowują do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo – badawczych i przedsiębiorstwach podległych Ministrowi ON. Zapewniają przygotowanie do podjęcia twórczej pracy zawodowej także w innych dziedzinach zastosowań zaawansowanej techniki, w tym: automatyki przemysłowej, identyfikacji i diagnostyki.

 

Absolwenci specjalności „radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych” oraz „radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych” są specjalistami z zakresu systemów radiolokacyjnych i radiosterowania przeciwlotniczej techniki rakietowej i znajdują zatrudnienie w wojskach rakietowych, instytutach naukowych, w sektorze przemysłu obronnego.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

www.wml.wat.edu.pl

dziekanat.wmt@wat.edu.pl

tel. 261 837 856