Logistyka

Kierunek w ramach studiów wojskowych

OPIS KIERUNKU

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

 

Absolwenci kierunku LOGISTYKA posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych i podstaw nauk ekonomicznych, organizacji zarządzania. Posiadają umiejętności menedżerskie, umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w zakresie projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych. Umieją zarządzać specjalistycznymi funkcjami i procesami logistycznymi a także kosztami, finansami, doborem personelu i jego szkoleniem. Posługują się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego. Jako absolwenci mogą bezpośrednio pracować na stanowiskach w przypadku których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

 

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

SPECJALNOŚCI

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego realizowane są jako jednolite studia magisterskie; trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Studenci studiów wojskowych na kierunku logistyka, mogą zdobywać w WAT kwalifikacje zawodowe w specjalności logistyka wojskowa.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiskach logistycznych w jednostkach wojskowych, oddziałach gospodarczych, bazach materiałowych i logistycznych, przedsiębiorstwach przemysłu obronnego oraz instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

wlo.wat.edu.pl

dziekanat.wlo@wat.edu.pl

tel. 261 837 591

 

side image
Wirtualny spacer po Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
zobacz więcej
side image
Kierunki studiów cywilnych
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów cywilnych
zobacz więcej