Inżynieria bezpieczeństwa

Kierunek w ramach studiów wojskowych

OPIS KIERUNKU

Absolwent studiów w charakterze kandydata na oficera będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP. 
 
Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego realizowane są jako jednolite studia magisterskie; trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. 
 
Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

SPECJALNOŚCI

Absolwenci tego kierunku wojskowego stanowią przyszłe kadry oficerskie dla Wojsk Obrony Terytorialnej, zapewniające skuteczne prowadzenie działań militarnych we współpracy z wojskami operacyjnymi jak i podczas pokojowego funkcjonowania Sił Zbrojnych RP. Studia na tym kierunku zapewniają poznanie zasad prowadzenia analiz ryzyka i planowania skutecznych działań na rzecz bezpieczeństwa w działalności człowieka w czasie pokoju i działań militarnych. W szczególności dotyczy to ochrony ludności i usuwania skutków katastrof obiektów technicznych, klęsk żywiołowych, aktów terroryzmu i działań wojennych we współpracy z elementami systemu obronnego państwa. Ponadto absolwenci potrafią organizować i zarządzać bezpieczeństwem określonych jednostek organizacyjnych, wykorzystywać podstawowe metody i środki techniczno-programowe komputerowego wspomagania procesów informacyjno-decyzyjnych we wszystkich fazach zarządzania bezpieczeństwem. 
 
Dodatkowo absolwent kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa dysponuje solidną podbudową wiedzy i umiejętności inżynierskich z różnych dziedzin techniki, co czyni sylwetkę absolwenta WML pełniejszą merytorycznie i zapewnia znacznie większe możliwości adaptacyjne w przyszłej służbie.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Studia przygotowują do służby w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach przemysłu obronnego oraz instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa 
tel. 261 837 856

 

side image
Wirtualny spacer po Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
zobacz więcej
side image
Kierunki studiów cywilnych
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów cywilnych
zobacz więcej