Geodezja i kartografia

Kierunek w ramach studiów wojskowych

OPIS KIERUNKU

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

 

W zakresie kwalifikacji technicznych, absolwent studiów na kierunku geodezja i kartografia będzie posiadał wiedzę niezbędną do:

 

 • projektowania i zakładania sieci geodezyjnych poziomych i pionowych;
 • współczesnych metod i technik pomiarów geodezyjnych satelitarnych i naziemnych;
 • metod i technik przetwarzania analogowych i cyfrowych informacji obrazowych dla celów opracowań fotogrametrycznych i interpretacyjnych;
 • zasad projektowania oraz metod opracowania i sporządzania map topograficznych i inżynieryjno-gospodarczych z wykorzystaniem techniki komputerowej;
 • metod projektowania i tworzenia geodezyjnych systemów informacji przestrzennej typu GIS (Geographic Information System) i LIS (Land Information System);
 • tworzenie katastru nieruchomości oraz procedur stosowanych w gospodarce nieruchomościami;
 • teledetekcyjnego badania i prognozowania stanu atmosfery;

 

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

SPECJALNOŚCI

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego realizowane są jako jednolite studia magisterskie; trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Studenci studiów wojskowych na kierunku geodezja i kartografia, mogą zdobywać w WAT kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:

 

 • geoinformatyka;
 • rozpoznanie obrazowe;
 • meteorologia;

 

Specjalności wybiera się po 3 semestrze studiów.

 

Na specjalności geoinformatyka główny nacisk kładziony jest na wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskania, przygotowania oraz przetwarzania danych przestrzennych w celu wsparcia prowadzonego wojskowego procesu dowodzenia. W tym względzie studenci uczestniczą w zajęciach z zakresu prowadzenia geodezyjnych pomiarów terenowych przy użyciu nowoczesnych urządzeń i technik pomiarowych. Zapoznają się ze specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym zapewniającym możliwość gromadzenia pozyskanych danych oraz umożliwiającym przetwarzanie ww. danych i ich wizualizację w postaci mapy lub analizy terenu zgodnie ze standardami NATO. Studia obejmują również problematykę automatyzacji procesu prowadzenia analiz przestrzennych oraz opracowania geoportali.

 

Na specjalności rozpoznanie obrazowe główny nacisk kładziony jest na wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskania, przygotowania oraz przetwarzania danych obrazowych w celu wsparcia wojskowego procesu dowodzenia. W tym względzie studenci uczestniczą w ćwiczeniach terenowych, na których wykorzystują nowoczesne środki takie jak np. bezzałogowe systemy powietrzne do pozyskiwania lotniczych zobrazowań, a także uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych, na których wykorzystują specjalistyczne oprogramowanie komputerowe umożliwiające pozyskiwanie i przetwarzanie satelitarnych, lotniczych oraz naziemnych danych obrazowych. Studenci potrafią wykonać zaawansowane analizy geoprzestrzenne i opracować produkty rozpoznawcze służące jako wsparcie informacyjne w obszarach działań wojsk.

 

Na specjalności meteorologia studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania w czasie rzeczywistym danych hydrometeorologicznych z całego świata w celu przygotowania się do pracy synoptyka wojskowego, której celem jest zapewnienie zabezpieczenia hydrometeorologicznego wojsk  w kraju jak i poza jego granicami. W tym celu studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu meteorologii synoptycznej, operacyjnej oraz teledetekcyjnego badania atmosfery, technikami radarowymi i satelitarnymi. Na zajęciach poznają budowę, zasady działania oraz użytkowania meteorologicznych systemów pomiarowych, a także zasady działania teleinformatycznych sieci wymiany danych. Istotnym aspektem studiów są zajęcia z zakresu wykorzystania i rozwijania numerycznych modeli prognoz pogody oraz zabezpieczenia lotów statków powietrznych oraz żeglugi okrętów Marynarki Wojennej RP zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami i procedurami (WMO, ICAO, NATO).

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej. W zależności od wybranej specjalności absolwenci trafiają do:

 • jednostek wojskowych podległych Szefostwu Rozpoznania Geoprzestrzennego (po specjalności geoinformatyka) 
 • jednostek rozpoznawczych  (po specjalności rozpoznanie obrazowe)
 • jednostek wojskowych podległych Szefostwu Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP (po specjalności metorologia) – Lotniskowe Biura Meteorologiczne na lotniskach wojskowych Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej RP

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

www.wig.wat.edu.pl

dziekanat.wig@wat.edu.pl

tel. 261 839 414

 

side image
Kierunki studiów cywilnych
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów cywilnych
zobacz więcej