Geodezja i kartografia

Kierunek w ramach studiów wojskowych

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

 

W zakresie kwalifikacji technicznych, absolwent studiów na kierunku geodezja i kartografia będzie posiadał wiedzę niezbędną do:

 

  • projektowania i zakładania sieci geodezyjnych poziomych i pionowych;
  • współczesnych metod i technik pomiarów geodezyjnych satelitarnych i naziemnych;
  • metod i technik przetwarzania analogowych i cyfrowych informacji obrazowych dla celów opracowań fotogrametrycznych i interpretacyjnych;
  • zasad projektowania oraz metod opracowania i sporządzania map topograficznych i inżynieryjno-gospodarczych z wykorzystaniem techniki komputerowej;
  • metod projektowania i tworzenia geodezyjnych systemów informacji przestrzennej typu GIS (Geographic Information System) i LIS (Land Information System);
  • tworzenie katastru nieruchomości oraz procedur stosowanych w gospodarce nieruchomościami;
  • teledetekcyjnego badania i prognozowania stanu atmosfery;

 

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

OPIS KIERUNKU

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego realizowane są jako jednolite studia magisterskie; trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Studenci studiów wojskowych na kierunku geodezja i kartografia, mogą zdobywać w WAT kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:

 

  • geoinformatyka;
  • rozpoznanie obrazowe;
  • meteorologia;

 

Specjalności wybiera się po 3 semestrze studiów.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

www.wig.wat.edu.pl

dziekanat.wig@wat.edu.pl

tel. 261 839 414