Zapraszamy na studia podyplomowe w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej

Oferujemy wysoką jakość kształcenia, przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne. Wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści i eksperci, którzy zajmują się problematyką związaną z danym kierunkiem studiów.

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ W ŚRODOWISKU IT

Oferta kierowana jest do:

 • kadry kierowniczej, menedżerów przedsiębiorstw, specjalistów zarządzających procesami.

 

Celem kształcenia jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji m.in. w zakresie:

 • systemów transakcyjnych i analityczno-decyzyjnych wykorzystywanych w procesie zarządzania;
 • identyfikacji projektów i procesów oraz analizy ich złożoności i wartości, oceny ryzyka w procesach projektowania oraz efektywności procesów;
 • zarządzania przedsięwzięciami innowacyjno-projektowymi i procesami rozwojowymi w organizacji;
 • praktycznego zbudowania i wykorzystania hurtowni danych, zwłaszcza w zakresie możliwości wsparcia analiz biznesowych;
 • wykorzystania języka R (pakiety graphics, lattice ggplot2, grid , shiny, maps) do analizy danych i wizualizacji wyników;
 • integracji systemów informatycznych, aplikacji, danych w aspekcie procesów IT organizacji;
 • rozwiązań chmurowych, zwłaszcza w zakresie zasad doboru rozwiązań technicznych i ekonomicznych;
 • podejścia procesowego, umożliwiającego wykorzystanie wybranych technik modelowania do tworzenia algorytmów i modelowania systemów;
 • biznesowych. Praktyczny aspekt modelowania tych systemów realizowany będzie w oparciu o wykorzystanie oprogramowania ARIS;
 • infrastruktury IT, która jest wymagana do prowadzenia działalności na zasadach e-biznesu;
 • procesów pozyskiwania, utrzymania i rozwoju zasobów ludzkich w organizacji;
 • komunikacji interpersonalnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na organizowanie komunikacji w zespołach wirtualnych i projektowych oraz wykorzystanie w niej nowoczesnych technologii;
 • wybranych aspektów funkcjonowania współczesnych finansów, w tym w organizacjach biznesowych i niekomercyjnych oraz możliwości wykorzystania analizy finansowej oraz systemów i narzędzi informatycznych w zarządzaniu finansami organizacji;
 • strategii budowy i analizy wartości spółek (specyfika branży IT).

 

Studia realizowane są w formie wykładów (80 godz.), ćwiczeń (20 godz.), warsztatów laboratoryjnych (60 godz.).

 

Czas trwania studiów:

 • dwa semestry (razem 180 godz., w tym 160 godz. zajęć audytoryjnych);
 • zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela).

 

Szczegółowe informacje

AKADEMIA PRZYWÓDZTWA I KOMUNIKACJI W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ

Studia podyplomowe skierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności przywódcze i komunikacyjne, nieodzowne w środowisku pracy. Zakres problemowy Studiów pozwala poszerzać perspektywy i rozbudzać zainteresowanie rozwojem profesjonalnymw zakresie zarządzania.

 

Celem kształcenia studiów podyplomowych jest przygotowanie kadr menedżerskich i specjalistycznych z zakresu:

 • rozpoznawania własnego potencjału przywódczego i świadomego kształtowania wizerunku i autorytetu lidera;
 • znajomości zasad budowania zaufania i wiarygodności w zespole;
 • zasad i reguł etycznego postępowania przywódczego;
 • rozwiązywania problemów i pracy zespołowej z naciskiem na kształtowanie postaw twórczych;
 • mechanizmów wpływu społecznego;
 • komunikacji interpersonalnej i strategicznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na relacje zawodowe;
 • taktyk i technik negocjacyjnych stosowanych w środowisku zawodowym;
 • projektowania badań rynku i opinii publicznej, przygotowywania instrumentów pomiarowych, doboru próby, metod zbierania i analizy danych;
 • możliwości wykorzystania nowoczesnych mediów cyfrowych i narzędzi IT w procesach komunikowania;
 • informatyzacji procesów informacyjno-decyzyjnych;
 • tworzenia i stosowania nowoczesnych narzędzi internetowych (np. video-blogów, formularzy, forów internetowych);
 • metod i technik organizacji pracy zespołów roboczych;
 • odnajdywania tekstów perswazyjnych i manipulacyjnych w przestrzeni publicznej;
 • diagnozowania i identyfikowania potrzeb rozwojowych pracowników;
 • oceniania i motywowania pracowników;
 • inicjowania i aktywnego uczestniczenia w pracy organizacyjnej;
 • utrzymywania i tworzenia właściwych relacji interpersonalnych z pracownikami oraz interesariuszami zewnętrznymi organizacji.

 

Czas trwania studiów:

 • dwa semestry (razem 170 godz., w tym 150 godz. zajęć audytoryjnych);
 • zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela).

 

Szczegółowe informacje

ANALIZA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ

Celem kształcenia studiów podyplomowych jest  przygotowanie kadr menadżerskich oraz specjalistycznych z zakresu finansów oraz rachunkowości przedsiębiorstw i organizacji publicznych.

 

Studia umożliwiają zdobycie i uzupełnienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie:

 • istoty oraz uwarunkowań współczesnych finansów;
 • zasad analizy finansowej;
 • systemu rachunkowości przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego (rozwiązania ewidencyjne, bieżąca i bilansowa wycena wybranych aktywów trwałych i obrotowych, rozrachunków, rozliczanie kosztów dla potrzeb kalkulacji, specyfika rachunkowości budżetowej na przykładzie jednostki budżetowej, sprawozdawczość finansowa);
 • systemu rachunkowości zarządczej oraz controllingu (współczesne narzędzia i metody prezentowania informacji finansowych i operacyjnych, wpływ zarządzania kosztami na wyniki finansowe jednostek gospodarczych w ramach sprawozdawczego rachunku kosztów, rachunku kosztów działań, kosztów zmiennych, docelowych, analizy progu rentowności i strategicznej karty wyników);
 • funkcjonowania audytu finansowego oraz procesu kontroli zarządczej – standardy, procedury badania sprawozdań finansowych, manipulacje finansowe, organizacja pracy biegłego rewidenta, sprawozdanie z badania, rola nadrzędnych zasad rachunkowości w ocenie rzetelności i wiarygodności opinii;
 • najczęściej używanych w praktyce metod oceny projektów inwestycyjnych, budowy modelu przepływów pieniężnych związanych z projektem (FF CFF), analizy wskaźników oceny projektów inwestycyjnych;
 • analizy fundamentalnej i technicznej jako podstawy oceny kondycji ekonomicznej spółek publicznych, głównych metod wyceny przedsiębiorstw;
 • wykorzystania komputerowych narzędzi w inżynierii finansowej (oprogramowanie do numerycznych obliczeń inżynierii finansowej);
 • podstawowych pojęć z zakresu instrumentów pochodnych, ich modelowania i wyceny.

 

Czas trwania studiów:

 • dwa semestry (razem 170 godz., w tym 150 godz. zajęć audytoryjnych);
 • zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela).

 

Szczegółowe informacje