Zapraszamy na studia podyplomowe na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej

Oferujemy wysoką jakość kształcenia, przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne. Wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści i eksperci, którzy zajmują się problematyką związaną z danym kierunkiem studiów.

Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej, VIII edycja

Celem przedmiotowych studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu nowoczesnej kontroli i audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej. Nabycie umiejętności analizowania oraz specyfiki rozumienia metod i standardów umożliwiających prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ten obszar tematyczny. Poza tym zdobycie wiedzy z zakresu Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK), audytu wewnętrznego zgodnie z normą AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015.

 

Proponowany program studiów jest dostosowany do wymagań stawianych osobom ubiegającym się o pracę na stanowiskach w działach kontroli oraz audytu wewnętrznego oraz, które na co dzień współpracują z komórkami kontroli oraz audytu wewnętrznego. Są to także studia dla osób, które dotychczas nie pracowały w działach kontroli i audytu, ale pragną zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności z tego zakresu.

 

Studia podyplomowe są realizowane w terminach od:

  • 12 marca 2022 do lutego 2023 (10 miesięcy) lub
  • 9 października 2022 do czerwca 2023 (10 miesięcy).
 

Inspektor Ochrony Informacji, III edycja

Celem przedmiotowych studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Informacji w organach administracji publicznej, instytucjach, spółkach i nie tylko.

Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Realizacja przedstawionych obszarów wymaga przygotowania i wykształcenia profesjonalnej kadry, która prawidłowo będzie pojmować wagę i problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa ochrony informacji w czasie pokoju, kryzysu czy wojny w oparciu o najlepsze praktyki zawodowe.

 

Program studiów jest dostosowany do wymagań jakie są stawiane osobom, które zamierzają wykonywać pracę jako Inspektor danych osobowych, Menadżer ds. Ochrony Informacji Koordynator pionu Ochrony Informacji bądź osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i zdobywaniem umiejętności praktycznych związanych z realizacją zadań w tym kierunku.
W trakcie studiów zostaną zrealizowane elementy Zarządzanie Organizacją – Inspektor Ochrony Danych, Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Ochrona Informacji Niejawnych, Ochrona Tajemnicy Przedsiębiorstwa, Wywiadownia Gospodarcza oraz Biały Wywiad a także wybrane zagadnienia związane z zapewnienia ciągłości działania.

 

Studia podyplomowe są realizowane w terminie od:

  • 12 marca 2022 do lutego 2023 (10 miesięcy)
 

Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu organizacją

Studia podyplomowe skierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności przywódcze i komunikacyjne, nieodzowne w środowisku pracy. Zakres problemowy Studiów pozwala poszerzać perspektywy i rozbudzać zainteresowanie rozwojem profesjonalnym w zakresie zarządzania. Celem kształcenia studiów podyplomowych jest przygotowanie kadr menedżerskich i specjalistycznych.

 

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do osób pracujących lub zamierzających pracować na stanowiskach menadżerskich / kierowniczych różnych szczebli zarówno przedsiębiorstw, jak i organizacji publicznych, na stanowiskach specjalistycznych, właścicieli firm, osób rozpoczynających karierę zawodową, pragnących zdobyć wiedzę oraz doskonalić umiejętności z zakresu przywództwa i komunikacji, współcześnie nieodzowne w miejscu pracy i postrzegane jako jedne z istotnych determinantów awansu zawodowego.

 

Zajęcia będą prowadzone w trybie niestacjonarnym  lub w trybie ON-LINE (w przypadku ograniczeń wynikających z COVID-19), w formie 11 dwudniowych zjazdów ( sobota – niedziela) w wymiarze zazwyczaj nie przekraczającym 8 godz. zajęć lekcyjnych w każdym dniu, w terminie od października 2022 r. do czerwca 2023 r.

 

Szczegółowe informacje…

Analiza finansowa i rachunkowość

Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest  przygotowanie kadr menadżerskich oraz specjalistycznych z zakresu finansów oraz rachunkowości przedsiębiorstw i organizacji publicznych.

 

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do: osób  pracujących lub zamierzających pracować w działach ekonomiczno – finansowych, uczestniczących w procesach zarządzania  przedsiębiorstwami, organizacjami publicznymi, a także wspierających właścicieli firm; dyrektorów finansowych, menadżerów, specjalistów realizujących zadania w sferze finansów, rachunkowości; menadżerów różnych szczebli kierowniczych, analityków finansowych, pracowników działów planowania i analiz, rachunkowości zarządczej, controllingu, osób pragnących podjąć zatrudnienie w obszarze finansów, rachunkowości.

 

Zajęcia będą prowadzone w trybie niestacjonarnym  lub w trybie ON-LINE w przypadku ograniczeń wynikających z COVID-19, w formie 11 dwudniowych zjazdów ( sobota – niedziela) w wymiarze zazwyczaj nie przekraczającym 8 godz. zajęć lekcyjnych w każdym dniu, w terminie od października 2022 r. do czerwca 2023 r.

 

Szczegółowe informacje…