Studia MBA

Misją oferowanych studiów MBA jest kształcenie wszechstronnych i twórczych specjalistów na potrzeby Sił Zbrojnych RP, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz słuzb specjalnych, gospodarki opartej na wiedzy oraz społeczeństwa informacyjnego z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem , przyczyniających się do rozwoju techniki i technologii bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz gospodarki narodowej. tyczy się to w szczególności przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Studia przygotują przyszłe kadry menedżerskie przekazując wiedzę z zakresu zarządzania instytucjami wchodzącymi w skład systemu cyberbezpieczeństwa kraju, projektami i aspekty technologiczne kształtując umiejętności i doskonaląc kompetencje społeczne na najwyższym poziomie.

Krótka charakterystyka nadawanej kwalifikacji

Studia podyplomowe MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa adresowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności związane z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem.  Studia przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe oraz określone doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, zajmujących się zawodowo aspektami cyberbezpieczeństwa. Studia prowadzone będą w języku polskim (80% zajęć) i angielskim (20% zajęć), we współpracy Uniwersytetem w Genui (Włochy).

 

Studia podyplomowe dostarczają wiedzy, umiejętności i kompetencji m.in. w zakresie:

  • systemów bezpieczeństwa cybernetycznego,
  • współczesnych zagrożeń cyfrowych,
  • strategii informacyjnych w zarządzaniu,
  • aspektów prawnych cyberbezpieczeństwa,
  • krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
  • bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
  • systemów bezpieczeństwa sieciowego,
  • teorii „wojny informacyjnej”
  • polityki NATO w zakresie cyberobrony.

 

Program kształcenia na studiach podyplomowych MBA obejmuje przedmioty realizowane w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i seminariów oraz egzamin końcowy.

 

Na podstawie założeń organizacyjno-programowych absolwent studiów podyplomowych MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa w wyniku realizacji programu studiów powinien osiągnąć przedstawione poniżej efekty uczenia się.

 

Rozpoczęcie kształcenia na Studiach podyplomowych MBA w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem

 

Program Studiów podyplomowych MBA w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem obejmuje 252 godziny zajęć dydaktycznych, w ramach 10 przedmiotów. Warunkiem pomyślnego ukończenia studiów jest zdanie egzaminów lub uzyskanie wymaganych zaliczeń w ramach poszczególnych przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

 

Studia trwają 2 semestry i mają charakter niestacjonarny. Prowadzone będą w formie 8 tzw. zjazdów sobotnio-niedzielnych w każdym semestrze.

 

Studia prowadzone są z udziałem partnera zagranicznego, którym jest Uniwersytet w Genui oraz pracownika jednej z agencji NATO. Wykładowcy z tego uniwersytetu prowadzić będą po jednym przedmiocie w każdym semestrze. Przedmioty te realizowane będą w języku angielskim.

 

Wojskowa Akademia Techniczna  planuje uruchomić studia podyplomowe typu MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa skierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności związane z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem.

 

Studia przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe oraz określone doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, zajmujących się zawodowo aspektami cyberbezpieczeństwa. Studia prowadzone będą w języku polskim (80% zajęć) i angielskim (20% zajęć), we współpracy z partnerami zagranicznymi: Uniwersytet w Genui (Włochy) oraz NATO CIA.

 

Studia dostarczają wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie: zarządzania strategicznego, strategii informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu, zarządzania bezpieczeństwem i sytuacjami kryzysowymi, zarządzania ryzykiem w systemach infrastruktury krytycznej, współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych, systemów bezpieczeństwa sieciowego, kryptograficznych aspektów ochrony danych, data mining w cyberbezpieczeństwie, systemów bezpieczeństwa cybernetycznego, polityki NATO w zakresie cyberobrony.

 

Czas trwania: cztery semestry.  Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się minimum 15 słuchaczy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wdrożenie koncepcji prowadzenia zajęć w oparciu o efekty uczenia się przekłada się na różnorodne formy i kryteria ewaluacji. Istotnym aspektem weryfikacji jest jednoznaczne określenie kryteriów oceny w odniesieniu do poszczególnych efektów uczenia się. Na pierwszych zajęciach w ramach poszczególnych przedmiotów kształcenia prowadzący zajęcia informują uczestników studiów podyplomowych o zakładanych przedmiotowych efektach uczenia się oraz o formach i sposobach ich weryfikacji.

 

Weryfikacja zakładanych efektów uczenia się – zwłaszcza w zakresie weryfikacji wiedzy – jest prowadzona w formie zaliczeń i egzaminów. Specyfika realizowanych przedmiotów sprawia, że w zależności od potrzeb weryfikacja ta przeprowadzana jest pisemnie lub ustnie. Wyniki tej weryfikacji są dokumentowane w pracach pisemnych oraz protokołach zaliczeń i egzaminów.

 

Równocześnie efekty uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych są weryfikowanie w trakcie zajęć praktycznych na ćwiczeniach, laboratoriach i seminariach. Podstawowymi formami weryfikacji zakładanych efektów uczenia się są tu: analizy typu „case studies”, zadania laboratoryjne, referaty, prezentacje multimedialne, eseje, recenzje i opracowania. Wyniki tej weryfikacji są dokumentowane w formie przygotowanych przez Słuchaczy opracowań odręcznych, pod postacią wydruków przygotowanych opracowań lub w formie elektronicznej.

 

Ostateczną formą weryfikowania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych jest, zgodnie z § 23 ust. 3 Regulaminu studiów podyplomowych w WAT, egzamin końcowy przeprowadzany na zakończenie studiów, przez komisję wyznaczoną decyzją dziekana. 

 

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się minimum 15 słuchaczy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Forma zakończenia studiów

W Wojskowej Akademii Technicznej warunki ukończenia studiów podyplomowych określa Regulamin Studiów Podyplomowych w WAT. 

Zgodnie z § 21 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych w WAT studia kończą się egzaminem końcowym, który przeprowadza komisja powołana Decyzją dziekana Wydziału.

Warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów

Warunkiem otrzymania świadectwa jest zdanie egzaminu końcowego. W świadectwie ukończenia studiów wpisuje się słownie wynik studiów, ustalony zgodnie z § 25 Regulaminu Studiów Podyplomowych w WAT.

Dokumentem formalizującymi i nadającym moc prawną uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest decyzja rektora.


 

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę studiów mba.wat.edu.pl.