Zarządzanie

Kierunek w ramach studiów cywilnych

OPIS KIERUNKU

Kierunek ZARZĄDZANIE oferuje Studentom możliwość opanowania szerokiego zakresu specjalistycznej wiedzy i nabycia umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwami, a także instytucjami nienastawionymi na zysk (administracja publiczna oraz organizacje pożytku publicznego).

 

Kierunek przygotowuje zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i podejmowania funkcji menedżerskich i specjalistycznych w różnego typu organizacjach, poszukujących odpowiednio przygotowanych specjalistów.

 

Jest to kierunek z zakresu nauk ekonomicznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) oraz stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie).

 

Charakter kierunku określają przedmioty wchodzące w zakres takich dziedzin wiedzy, jak: zarządzanie, marketing, ekonomia, rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa, prawo,  zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, informatyka gospodarcza.

 

W trakcie studiów Studenci wyposażani są także w aktualną wiedzę z obszaru nauk technicznych (zwłaszcza teleinformatyki) oraz humanistycznych. Mają także możliwość pozyskiwania wiedzy i zdobywania doświadczenia w takich obszarach jak: negocjacje, biznes plan, zarządzanie projektami i procesami, public relations, grafika menedżerska, rynki kapitałowe i operacje giełdowe.

 

Prowadzone studia są zorientowane na praktyczne aspekty zarządzania organizacjami, czego przejawem są: (1) przedmioty tak skonstruowane, aby Studenci mogli przełożyć wiedzę teoretyczną na praktykę, (2) obowiązkowe praktyki studenckie, (3) możliwość udziału w warsztatach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez zewnętrzne organizacje na terenie Uczelni, (4) możliwość działania w licznych organizacjach studenckich, a także (5) możliwość udziału w konkursach (krajowych lub międzynarodowych) oraz pracach naukowo-badawczych.

SPECJALNOŚCI

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku „Zarządzanie” oferują możliwość uzyskania jednej z dwóch specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 

 • zarządzania zasobami ludzkimi;
 • informatycznego wspomagania zarządzania.

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: regulacji prawnych dotyczących spraw pracowniczych; konstruowania efektywnych systemów personalnych; wykorzystania nowoczesnych metod stosowanych w działaniach kadrowych; diagnozowania problemów kadrowych organizacji; prowadzenia działań personalnych organizacji oraz kierowania zespołami ludzkimi.

 

INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

 

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: znajomości aktualnych i perspektywicznych możliwości wykorzystania technologii teleinformatycznych w zakresie wspomagania zarządzania w organizacjach; posługiwania się pakietami oprogramowania oraz wykorzystywania systemów baz danych w zarządzaniu organizacją.

 

* * *

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie) stwarzają możliwość uzyskania jednej z dwóch specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 

 • zarządzanie kapitałem intelektualnym;
 • systemy Business Intelligence w zarządzaniu.

 

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM

 

Absolwent jest wysoce wykwalifikowanym specjalistą z zakresu zarządzania dobrami niematerialnymi w organizacji. Posiada stosowną wiedzę i umiejętności, które pozwalają na efektywne zarządzanie procesami kadrowymi organizacji oraz wszelkimi przedsięwzięciami związanymi z zarządzaniem wiedzą. Szczególnie dysponuje kompetencjami z zakresu pozyskiwania, identyfikowania, pomiaru i wykorzystania kapitału ludzkiego i strukturalnego organizacji. Zna i posiada umiejętności wykorzystania wiedzy i znajomość jej istoty, a ponadto kapitału intelektualnego i kultury innowacyjnej, która bezpośrednio wpływa na sprawność procesów innowacyjnych i komercjalizacji innowacji.

 

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU

 

Absolwent jest wysoce wykwalifikowanym specjalistą w zakresie implementacji oraz biznesowego wykorzystania informatycznych systemów wspomagania decyzji w organizacjach. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie analizy wymagań biznesowych, w tym modelowania, doskonalenia, symulacji i optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (np. pakietu ARIS), oraz wykorzystania metod eksploracji danych (data mining), a także efektywnego wykorzystania systemów Business Intelligence dla wsparcia analiz marketingowych, finansowych, logistycznych i innych. Zna zaawansowane metody zarządzania oparte na dostępie do informacji, raportowania i prezentacji danych z wykorzystaniem analiz typu Big Data. Potrafi wykorzystywać hurtownie danych w praktyce analizy biznesowej. Zna i potrafi stosować w praktycznej działalności określone narzędzia analizy biznesowej (OLAP, Data mining, Proces mining).

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku „Zarządzanie” przygotowują Studentów do:

 

 • pracy na stanowiskach menedżerskich w biznesie i administracji;
 • pracy na stanowiskach specjalistycznych, w komórkach:
  • obsługi klienta,
  • planistycznych,
  • marketingowych,
  • personalnych,
  • handlowych,
  • kontrolnych,
  • logistycznych
  • księgowych;
 • pracy na różnych stanowiskach analitycznych w firmach produkcyjnych, usługowych i instytucjach administracyjnych;
 • pracy w firmach konsultingowych;
 • pracy w agencjach marketingowych;
 • pracy w agencjach public relations;
 • pracy w agencjach pośrednictwa pracy;
 • pracy w strukturach bezpieczeństwa państwa;
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Absolwenci studiów I stopnia na specjalności „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, zgodnie z posiadana wiedzą i nabytymi na studiach umiejętnościami, są w szczególności przygotowani do pracy w firmach (przedsiębiorstwach, bankach oraz innych instytucjach życia gospodarczego) i administracji publicznej na stanowiskach:

 

 • Menedżerów ds. zasobów ludzkich,
 • Specjalistów ds. organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Specjalistów HR (human resources);
 • Menedżerów (specjalistów) ds. assessement center;
 • Menedżerów (specjalistów) ds. systemów motywacyjnych;
 • Specjalistów ds. rekrutacji,
 • Menedżerów (specjalistów) ds. kadr i płac,
 • Specjalistów ds. szkoleń i rozwoju pracowników,
 • Specjalistów ds. ocen okresowych pracowników;
 • Analityków pracy,
 • Konsultantów ds. personalnych,
 • Project Managerów
 • Account Managerów.

 

Absolwenci studiów I stopnia na specjalności „Informatyczne wspomaganie zarządzania” zgodnie z posiadana wiedzą i nabytymi na studiach umiejętnościami, są w szczególności przygotowani do pracy w firmach (przedsiębiorstwach, bankach oraz innych instytucjach życia gospodarczego) i administracji publicznej na stanowiskach:

 

 • Menedżerów ds. zastosowań informatyki w przedsiębiorstwie lub instytucji publicznej;
 • Doradców zarządu firmy ds. wykorzystania informatyki w doskonaleniu i rozwoju organizacji;
 • Administratorów i redaktorów serwisów informatycznych;
 • Specjalistów ds. Social Media;
 • Researcherów – menedżerów informacji, brokerów lub selektorów informacji;
 • Specjalistów ds. zarządzania przepływem informacji;
 • Specjalistów ds. klasyfikowania i indeksowania informacji/treści;
 • Content manager’ów – zajmujących się organizacją i sposobem prezentacji zawartości stron WWW;
 • Specjalistów ds. Public Relations;
 • Project managerów.

 

Absolwenci studiów II stopnia na specjalności Zarządzanie kapitałem intelektualnym są w szczególności przygotowani do pracy w firmach (przedsiębiorstwach, bankach oraz innych organizacjach sektora biznesowego) i administracji publicznej na stanowiskach:

 

 • Menedżerów ds. zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji,
 • Menedżerów ds. zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • Specjalistów ds. polityki personalnej organizacji,
 • Menedżerów i specjalistów ds. zarządzania wiedzą organizacji,
 • Menedżerów i specjalistów ds. systemów motywacyjnych,
 • Menedżerów i specjalistów ds. relacji z kluczowymi klientami,
 • Menedżerów i specjalistów ds. rozwoju organizacji;
 • Menedżerów ds. HR i administracji.

 

Absolwenci studiów II stopnia na specjalności Systemy Business Intelligence w zarządzaniu są w szczególności przygotowani do pracy w firmach (przedsiębiorstwach, bankach oraz innych organizacjach sektora biznesowego) i administracji publicznej na stanowiskach:

 

 • Analityków biznesowych w przedsiębiorstwach;
 • Menedżerów i specjalistów ds. zarządzania wiedzą w organizacji;
 • Menedżerów i specjalistów ds. analiz i raportowania;
 • Menedżerów i specjalistów ds. CRM;
 • Menedżerów i specjalistów ds. Data Science;
 • Konsultantów ds. Business Intelligence.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

wlo.wat.edu.pl

dziekanat.wlo@wat.edu.pl

tel. 261 837 574

side image
Wirtualny spacer po Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
zobacz więcej
side image
Kierunki studiów wojskowych
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów wojskowych
zobacz więcej