Obronność państwa

Kierunek w ramach studiów cywilnych

Program kształcenia dla kierunku studiów obronność państwa o profilu praktycznym jest efektem konsultacji środowiska akademickiego z przedstawicielami: gospodarki, administracji lokalnej oraz instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa. Program studiów na kierunku obronność państwa obejmuje trzy grupy zajęć (podstawowe, kierunkowe oraz specjalistyczne) oraz praktykę zawodową w wymiarze sześciu miesięcy na studiach I stopnia oraz trzech miesięcy na  studiach II stopnia.

 

Przykładowe przedmioty I stopnia: system obronności i bezpieczeństwa państwa, ekonomia, historia, współczesne systemy polityczne, nauka o państwie, współczesny terroryzm, międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych.

 

Przykładowe przedmioty II stopnia: geoekonomia, geopolityka i obronność, bezpieczeństwo informacji w obronności, współczesne konflikty zbrojne, prognozowanie obronne, futurologia i foresighting, technologia wojny informacyjnej.

 

Celem profilu praktycznego studiów jest zbliżenie środowiska akademickiego, głównie przyszłych absolwentów do potencjalnych pracodawców. Naszym priorytetem, jako Wydziału, jest wykształcenie absolwentów, posiadających szerokie umiejętności praktyczne, przy uzyskanej specjalistycznej wiedzy teoretycznej z zakresu studiowanego kierunku, a tym samym zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy. Mocną stroną profilu praktycznego jest program opracowany wspólnie z pracodawcami, opierający się na realizacji sześciomiesięcznych na studiach I stopnia oraz trzymiesięcznych na studiach II stopnia praktyk zawodowych oraz przewaga zajęć praktycznych (ćwiczeń, laboratoriów i seminariów), nad teoretycznymi (wykładami). Studenci odbywają praktyki w wybranych przez siebie zakładach pracy z którymi Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT ma podpisane umowy.

 

Kierunek studiów obronność państwa stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym  poszukiwani są absolwenci przygotowani do pracy w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej, podmiotach gospodarczych i innych jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką obronności. Ugruntowana wiedza z zakresu nauk: politycznych, ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także z zakresu problematyki obronności państwa, wzbogacona praktykami zawodowymi, pozwalać będzie absolwentowi tego kierunku studiów na podjęcie zatrudnienia zgodnie z profilem kształcenia.

 

Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. w: administracji rządowej i samorządowej, agencjach państwowych, spółkach skarbu państwa, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych oraz innych instytucjach, których działalność ma na celu zapewnianie realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa i obronności.

 

Po ukończeniu studiów uzyskuje się tytuł zawodowy w przypadku studiów licencjackich – licencjata, studiów magisterskich – magistra.

OPIS KIERUNKU

W ramach kształcenia na kierunku studiów pierwszego stopnia „Obronność Państwa” oferuje się możliwość uzyskania jednej z czterech specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

  • zarządzania obronnością państwa;
  • systemu militarnego państwa;
  • logistyki obronności i bezpieczeństwa;
  • systemu pozamilitarnego państwa.

 

Specjalność „Zarządzanie obronnością państwa”

 

Wiedza specjalistyczna: znajomość mechanizmów funkcjonowania organów państwowych i administracji publicznej wraz z obsługującymi urzędami i niezbędną infrastrukturą oraz organów dowodzenia siłami zbrojnymi w czasie pokoju, kryzysu i wojny, a także mechanizmów uruchamiania potencjału obronnego państwa poprzez wprowadzenie wyższych stanów gotowości bojowej i mobilizacyjnej, jak również znajomość działań możliwych do podjęcia w celu przeciwstawienia się zaistniałym zagrożeniom.

 

Umiejętności specjalistyczne: absolwent tej specjalności będzie posiadał umiejętność analizy, interpretacji i oceny zdarzeń, procesów zarządzania w obszarze obronności państwa, oceny wpływu otoczenia na te procesy oraz przygotowania decyzji zarządczych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, a także umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

 

Specjalność „System militarny państwa”

 

Wiedza specjalistyczna: znajomość struktur organizacyjnych, działań oraz zadań sił zbrojnych wynikających z Konstytucji RP, Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP i Strategii Obronności oraz stosownych narodowych i sojuszniczych planów operacyjnych, zasad neutralności sił zbrojnych oraz cywilnej i demokratycznej kontroli nad Siłami Zbrojnymi.

 

Umiejętności specjalistyczne: absolwent tej specjalności posiadał będzie umiejętność analitycznego myślenia i samodzielności w działaniu oraz interpretacji i oceny zjawisk i procesów zachodzących w funkcjonowaniu systemu militarnego państwa, a także umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

 

Specjalność „Logistyka obronności i bezpieczeństwa”

 

Wiedza specjalistyczna: znajomość doraźnych i stałych struktur zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia na szczeblu centralnym, województwa, powiatu, gminy (miasta), zadań i możliwości działania zespołów specjalistycznych w zakresie logistyki obronności i bezpieczeństwa oraz ich wykorzystania do rozwijania elementów systemu zarządzania obronnością na wszystkich poziomach.

 

Umiejętności specjalistyczne: absolwent tej specjalności będzie miał wiedzę i umiejętności logicznego myślenia oraz twórczego rozwiązywania problemów logistycznych, zwłaszcza w sytuacjach kryzysu i zagrożenia na podstawie niekompletnych informacji, jak również realizacji zadań stojących w tym zakresie przed administracją publiczną (rządową i samorządową), a także posiadał będzie umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

 

Specjalność „System pozamilitarny państwa”

 

Wiedza specjalistyczna: znajomość organizacji oraz zadań administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów gospodarczych i instytucji państwowych, a także przedsiębiorców, na których nałożone są powinności na rzecz obronności.

 

Umiejętności specjalistyczne: absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę i umiejętności, które będzie potrafił wykorzystać w zakresie administrowania bezpieczeństwem i ochroną obywateli, instytucji i organizacji społecznych oraz podmiotów gospodarczych, a także w zespołach i centrach zarządzania kryzysowego, jak również posiadał będzie umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

 

W ramach kształcenia na kierunku studiów drugiego stopnia „Obronność Państwa” oferuje się możliwość uzyskania jednej z pięciu specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 

  • współpracy cywilno-wojskowej;
  • obrony terytorialnej w systemie obronnym państwa;
  • gospodarki obronnej;
  • ochrony infrastruktury krytycznej;
  • logistyki obronności i bezpieczeństwa.

 

Specjalność: współpraca cywilno-wojskowa

 

Wiedza specjalistyczna: znajomość problematyki cywilnego nadzoru nad sektorem bezpieczeństwa, prakseologicznych aspektów kierowania obronnością, misji stabilizacyjnych w polityce supermocarstw, logistyki operacji pokojowych i stabilizacyjnych, prawno-organizacyjnej ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, roli mediów w sytuacji kryzysu i wojny, migracji i katastrof humanitarnych

 

Umiejętności specjalistyczne: słuchacz tej specjalności ma ogólną i specjalistyczną wiedzę i umiejętności logicznego myślenia oraz twórczego rozwiazywania problemów związanych z realizacją zadań w ramach współpracy cywilno-wojskowej prowadzonej w czasie pokoju, kryzysu i wojny na terenie kraju i poza granicami kraju. Zna podstawowe zasady dotyczące działalności wojskowej realizowanej, w ramach tej współpracy, jej miejsce i funkcje w operacjach pokojowych i stabilizacyjnych, organizację i dowodzenie w obszarze współpracy, a także podstawy prawne, z tym związane. Ponadto, posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

 

Specjalność „Obrona terytorialna w systemie obronnym państwa”

 

Wiedza specjalistyczna: znajomość głównych zagadnień związanych z zakresem obrony powszechnej państwa oraz wsparcia i zabezpieczenia wojsk operacyjnych na współczesnym polu walki. Umożliwia zapoznanie się z zasadami obrony cywilnej w zakresie zabezpieczenia ludności na wypadek konfliktów zbrojnych, obiektów infrastruktury logistycznej dla jednostek operacyjnych oraz prowadzenia niekonwencjonalnych działań obronnych.  

 

Umiejętności specjalistyczne: słuchacz tej specjalności ma wiedzę i umiejętności logicznego myślenia oraz twórczego rozwiazywania problemów związanych z funkcjonowaniem wojsk obrony terytorialnej, w szczególności koncepcją jej tworzenia, rolą w systemie obronnym państwa, a także współpracy z wojskami operacyjnymi. Ponadto, posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

 

Specjalność „Gospodarka obronna”

 

Wiedza specjalistyczna: znajomość problematyki związanej z gospodarowaniem zasobami materialnymi, finansowymi i rzeczowymi w gospodarce narodowej, a w szczególności w przemyśle zbrojeniowym i innych ogniwach systemu obronnego państwa, zarówno militarnego, jak i poza militarnego, a także o potrzebach związanych ze skierowaniem zasobów i potencjału wytwórczego na cele obronne.

 

Umiejętności specjalistyczne: słuchacz tej specjalności  ma ogólną i specjalistyczną wiedzę oraz logicznego myślenia o problemach związanych z funkcjonowaniem gospodarki narodowej, w szczególności gospodarowaniem zasobami rzeczowymi, finansowymi i osobowymi niezbędnymi na potrzeby obronności państwa, a także posiada praktyczne umiejętności umożliwiające założenie i prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto, posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

 
Specjalność „Ochrona infrastruktury krytycznej”

 

Wiedza specjalistyczna: znajomość roli i zadań infrastruktury krytycznej w polityce obronnej państwa, w tym jej finansowania, ochrony prawnej, a także gospodarowania zasobami strategicznymi, ochrony obiektów stanowiących infrastrukturę krytyczną w działaniach operacyjnych i logistycznym zabezpieczeniu.

 

Umiejętności specjalistyczne: słuchacz tej specjalności ma ogólną i specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności logicznego myślenia o roli i zadaniach infrastruktury krytycznej w funkcjonowaniu gospodarki i państwa, o głównych zadaniach związanych z jej zabezpieczaniem, o jej priorytetach oraz funkcjonalności, ciągłości działania i integralności w sytuacjach kryzysowych.  Ponadto, zna zasadnicze elementy systemu zarządzania kryzysowego oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą obiekty, urządzenia kluczowe dla bezpieczeństwa państwa, a także posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

 

Specjalność „Logistyka obronności i bezpieczeństwa”

 

Wiedza specjalistyczna: znajomość doraźnych i stałych struktur zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia na szczeblu centralnym, województwa, powiatu, gminy (miasta), a także zadań i możliwości działania zespołów specjalistycznych w zakresie logistyki obronności i bezpieczeństwa oraz ich wykorzystania do rozwijania elementów systemu zarządzania obronnością na wszystkich jej poziomach.

 

Umiejętności specjalistyczne: słuchacz tej specjalności ma wiedzę i umiejętności logicznego myślenia oraz twórczego rozwiązywania problemów logistycznych, zwłaszcza w sytuacjach kryzysu i zagrożenia na podstawie niekompletnych informacji, jak również realizacji zadań stojących, w tym zakresie przed administracją publiczną (rządową i samorządową), a także posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kierunek studiów obronność państwa stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym poszukiwani są absolwenci przygotowani do działalności związanej z bezpieczeństwem oraz obronnością państwa, szczególnie w zakresie organizowania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w czasie pokoju, zagrożenia i wojny.

 

Osiągnięcie przez absolwenta specjalizacji jednoznaczne będzie z uzyskaniem kompetencji umożliwiających zrozumienie i analizę różnorodnych zjawisk i procesów, związanych z funkcjonowaniem poszczególnych obszarów systemów bezpieczeństwa i obronności państwa. Kompetencje te znajdą zastosowanie w administracji rządowej i samorządowej, agencjach państwowych czy spółkach skarbu państwa, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucjach, których działalność ma na celu zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej.

 

Umiejętności nabyte przez absolwenta kierunku obronność państwa zapewnią mu również sprawność działania w pracy zawodowej, w zakresie zajęć administracyjnych, analitycznych i inspekcyjnych w dziedzinach innych niż profilowany obszar kształcenia. Doświadczenia z zakresu organizacji, kierowania, planowania i strategii mogą okazać się przydatne przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

 

Potencjalne miejsca pracy:  Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojska Lądowe, Marynarka Wojenna, Siły Powietrzne, Wojska Specjalne, Wojska Obrony Terytorialnej, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Służba Cywilna, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Wojewódzkie Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

wlo.wat.edu.pl

dziekanat.wlo@wat.edu.pl

Tel. 261 837 591