Logistyka o profilu praktycznym

Kierunek w ramach studiów cywilnych

OPIS KIERUNKU

Kierunek studiów logistyka o profilu praktycznym jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów posiadających umiejętności samokształcenia, a także dostosowywania do dynamicznie zmieniających się wymagań rynkowych.

 

Program kształcenia dla kierunku studiów logistyka o profilu praktycznym jest efektem konsultacji środowiska akademickiego z podmiotami, zajmującymi się szeroko rozumianą realnie funkcjonującą w gospodarce narodowej logistyką. Wydział Logistyki utrzymuje w tym względzie stałą współpracę z kilkudziesięcioma przedsiębiorstwami logistycznymi. Program studiów na kierunku logistyka obejmuje trzy grupy zajęć (podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne) oraz praktykę zawodową w wymiarze  sześciu miesięcy na studiach I stopnia oraz trzech miesięcy na studiach II stopnia.

 

Przykładowe przedmioty I stopnia: systemy produkcji, centra logistyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw, projektowanie procesów logistycznych, zapasy w systemach logistycznych.

 

Przykładowe przedmioty II stopnia: negocjacje i techniki zakupowe, usługi logistyczne, analiza danych w logistyce, ryzyko w systemach logistycznych.

 

Celem profilu praktycznego studiów jest zbliżenie środowiska akademickiego, głównie przyszłych absolwentów do potencjalnych pracodawców. Naszym priorytetem, jako Wydziału, jest wykształcenie absolwentów, posiadających szerokie umiejętności praktyczne, przy uzyskanej specjalistycznej wiedzy teoretycznej z zakresu studiowanego kierunku, a tym samym zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy. Mocną stroną profilu praktycznego jest program opracowany wspólnie z pracodawcami, opierający się na realizacji sześciomiesięcznych na studiach I stopnia oraz trzymiesięcznych na studiach II stopnia praktyk zawodowych oraz przewaga zajęć praktycznych (ćwiczeń, laboratoriów i seminariów), nad teoretycznymi (wykładami). Studenci odbywają praktyki w wybranych przez siebie zakładach pracy z którymi Wydział Logistyki WAT ma podpisane umowy.

 

Absolwent kierunku logistyka posiada wszechstronną wiedzę teoretyczną i przygotowanie praktyczne do spełnienia obowiązków na stanowiskach logistycznych. Potrafi swobodnie poruszać się w obszarach obejmujących analizowanie, planowanie, organizowanie i kontrolowanie działalności przedsiębiorstwa w zakresie przepływów finansowych, przepływów fizycznych surowców, materiałów i wyrobów gotowych, odpadów oraz przepływów informacyjnych. Bazując na wiedzy ekonomicznej oraz znajomości funkcjonowania rynków wyrobów i usług, absolwent przygotowany jest do podejmowania decyzji i analizowania zjawisk gospodarczych w obszarze logistyki wykorzystując do tego różnego rodzaju techniki i narzędzia matematyczne w tym systemy informatyczne. Potrafi dokonywać oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa branży TSL (transport, spedycja, logistyka), identyfikacji i oceny problemów związanych z działalnością firmy na rynku w warunkach konkurencji oraz oceny możliwości funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy.

 

Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. w: przedsiębiorstwach (transportowych, spedycyjnych, dystrybucyjnych, magazynowych, handlowych), centrach usług logistycznych, uczelniach, jednostkach (projektowych, badawczo-rozwojowych, doradczych), instytucjach (rządowych i samorządowych) zajmujących się funkcjonowaniem branży TSL.

 

Po ukończeniu studiów uzyskuje się tytuł zawodowy w przypadku studiów inżynierskich – inżyniera, studiów magisterskich – magistra inżyniera.

SPECJALNOŚCI

Wiodącą specjalnością na kierunku logistyka o profilu praktycznym jest:

 

LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW

 

Wiedza specjalistyczna: obejmująca zarządzanie logistyczne, zasobami ludzkimi, systemami i procesami logistycznymi, kosztami logistycznymi, informatycznym wspomaganiem zarządzania logistyką, ekonomikę logistyki, marketing logistyczny, problematykę normalizacji w obszarze logistyki, metody sterowania zapasami w systemach logistycznych, systemy magazynowania, eksploatację urządzeń transportu wodnego, lotniczego i lądowego, utrzymanie ruchu maszyn, logistykę zwrotną, logistykę usług, logistykę miejską i międzynarodową.

 

Umiejętności specjalistyczne: znajomość identyfikacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie i jego poszczególnych podsystemach, procedur zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie, obliczania, analizowania i oceny kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie, przygotowania strategii marketingu logistycznego, posługiwania się odpowiednimi metodami sterowania zapasami w przedsiębiorstwie, organizacji procesów i funkcjonowania logistyki usług i zwrotnej, zasad organizacji transportu i spedycji w przedsiębiorstwie, zasad eksploatacji urządzeń transportowych, zasad funkcjonowania logistyki miejskiej i międzynarodowej, wykorzystania sieci informatycznych i normalizacji w działalności logistycznej przedsiębiorstwa.

 

Pozostałe specjalności:

 

LOGISTYKA W MOTORYZACJI

 

Wiedza specjalistyczna: znajomość techniki, organizacji pracy i zarządzania w firmach związanych z motoryzacją: produkcyjnych, serwisowych, transportowych, handlowych, ochrony środowiska w motoryzacji oraz bezpiecznej eksploatacji środków transportowych.

 

Umiejętności specjalistyczne w zakresie organizacji i zarządzania logistyką w firmach transportowych i usługowych związanych z motoryzacją, oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i środowiska, eksploatacji środków transportowych.

 

LOGISTYKA I EKOLOGIA PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH

 

Wiedza specjalistyczna: znajomość budowy i eksploatacji urządzeń do transportu i dystrybucji produktów naftowych, podstaw technologii przeróbki ropy naftowej, budowy i eksploatacji baz i stacji paliw, kontroli jakości płynów eksploatacyjnych, ochrony środowiska w gospodarce płynami eksploatacyjnymi, przewozu materiałów niebezpiecznych, problemów odpadów w logistyce, tribologii i tribotechniki.

 

Umiejętności specjalistyczne: w zakresie metod kontroli jakości magazynowanych i transportowanych paliw, olejów i smarów; organizacji i zarządzania transportem paliw na drodze od producenta poprzez sieć baz i składów paliwowych, magazynów do stacji paliw; znajomość budowy i zasad eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych w logistyce płynów eksploatacyjnych.

 

* * *

 

Specjalność na studiach drugiego stopnia:

 

LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 

Wiedza specjalistyczna: obejmuje etykę zawodu logistyka, metody ilościowe w logistyce, systemy logistyczne, ocenę systemów logistycznych, oprogramowanie stosowane w logistyce, oprogramowanie w transporcie i spedycji, organizację logistyki w przedsiębiorstwie, controlling operacyjny czy ryzyko w logistyce. Umiejętności specjalistyczne dotyczą oceny procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, tworzenia nowego potencjału logistycznego przedsiębiorstw i innych organizacji, usprawniania procesu zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach, zdolności do określania możliwości modyfikacji lub wprowadzania nowych strategii logistycznych zmierzających do poprawy konkurencyjności krajowej i międzynarodowej podmiotów gospodarczych, oceny ryzyka realizacji procesów logistycznych, zastosowania w praktyce oprogramowania użytkowego.

 

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy na kierowniczych stanowiskach, o profilu inżynierskim i menadżerskim w:

  • przedsiębiorstwach przemysłowych, dystrybucyjnych i handlowych w charakterze specjalistów ds. logistyki;
  • jednostkach gospodarczych i administracyjnych w charakterze specjalistów ds. logistyki;
  • uczelniach, jednostkach projektowych, badawczo-rozwojowych i doradczych w charakterze projektantów systemów i procesów logistycznych

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Logistyka jest jednym z najprężniej rozwijających się obszarów gospodarki. Zapotrzebowanie na specjalistów wciąż wzrasta. Zatrudnienie w sektorze logistyki jest atrakcyjne przede wszystkim pod względem finansowym. Kluczem do kariery w logistyce jest specjalistyczne wykształcenie oraz przede wszystkim praktyka, które dają możliwość zdobycia dobrej pracy.

 

Kierunek związany jest właściwie z każdą dziedziną gospodarki, szczególnie tam gdzie następuje przepływ wyrobów i usług. Absolwent przygotowany jest do pracy głównie w przedsiębiorstwach przemysłowych, dystrybucyjnych i handlowych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych w charakterze specjalisty ds. logistyki; uczelniach, jednostkach projektowych, badawczo-rozwojowych i doradczych w charakterze projektanta systemów i procesów logistycznych.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

wlo.wat.edu.pl

dziekanat.wlo@wat.edu.pl

tel. 261 837 951

side image
Wirtualny spacer po Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
zobacz więcej
side image
Kierunki studiów wojskowych
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów wojskowych
zobacz więcej