Logistyka o profilu ogólnoakademickim

Kierunek w ramach studiów cywilnych

OPIS KIERUNKU

Logistyka to planowanie, racjonalizowanie transportu różnego rodzaju dóbr, ich szybka, ekonomicznie efektywna dystrybucja a także kontrola jakości usług logistycznych. W świecie który skurczył się do globalnej wioski logistyka jest podstawą wszelkiej egzystencji ludzkiej.

 

Wojskowa Akademia Techniczna z kierunkiem  „Logistyka” o profilu ogólnoakademickim prowadzonym na Wydziale Inżynierii Mechanicznej, zajęła trzecie miejsce i została wyróżniona w pionierskim Rankingu Studiów Inżynierskich 2019, zorganizowanym przez Fundacje Edukacyjną Perspektywy.

 

Na kierunku logistyka studenci posiądą wiedzę z zakresu:

 

 • Wiedza ogólna z: podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania oraz umiejętności menedżerskich.
 • Wiedza podstawowa z: matematyki i statystyki inżynierskiej, fizyki, wytrzymałości materiałów i mechaniki, podstaw zarządzania, towaroznawstwa bezpieczeństwa ruchu drogowego, grafiki inżynierskiej, podstaw badań operacyjnych, prawa, finansów i bankowości, inżynierii systemów i analizy systemowej i maszynoznawstwa.
 • Wiedza kierunkowa z: zarządzania produkcją i usługami, podstaw logistyki, infrastruktury logistycznej, funkcjonowania systemów logistycznych w przedsiębiorstwach, normalizacji i systemów jakości, ekonomiki transportu, ekologistyki, projektowania procesów, automatyki i robotyki, elektrotechniki i elektroniki.

 

Absolwenci posiadają umiejętności w zakresie:

 

 • Umiejętności ogólne: posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia, projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.
 • Umiejętności podstawowe: zastosowania aparatu matematycznego do opisu zagadnień i procesów logistycznych, pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, analiz zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień logistycznych w oparciu o prawa fizyki, rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki oraz wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn, zarządzania kosztami, finansami oraz kapitał
 • Umiejętności kierunkowe: umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych, zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznym oraz procesami logistycznymi, posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego, doboru personelu i jego szkolenia.

 

Studia na kierunku logistyka przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką, innych jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Absolwent kierunku logistyka maszyn jest również przygotowany do pracy w jednostkach wojskowych oraz przedsiębiorstwach i jednostkach badawczo-rozwojowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, w charakterze cywilnego wyższego personelu technicznego.

SPECJALNOŚCI

LOGISTYKA I EKOLOGIA PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH

 

 1. Wiedza specjalistyczna: obejmuje budowę i eksploatację urządzeń do transportu i dystrybucji produktów naftowych, podstawy technologii przeróbki ropy naftowej, budowę i eksploatację baz i stacji paliw, kontrolę jakości płynów eksploatacyjnych, ochronę środowiska w gospodarce płynami eksploatacyjnymi, przewóz materiałów niebezpiecznych, problemy odpadów w logistyce, tribologię i tribotechnikę.
 2. Umiejętności specjalistyczne: znajomość metod kontroli jakości magazynowanych i transportowanych i transportowanych paliw, olejów i smarów, organizacji i zarządzania transportem paliw po drodze od producenta poprzez sieć baz i składów paliwowych, magazynów do stacji paliw, znajomość budowy i zasad eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych w logistyce płynów eksploatacyjnych.
 3. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w:
  • firmach zajmujących się transportem i dystrybucją paliw, olejów, smarów i płynów specjalnych;
  • stacjach paliw oraz zakładach transportu paliw;
  • przedsiębiorstwach transportowych przechowujących i użytkujących paliwa, oleje i smary;
  • jednostkach organizacyjnie podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

 

LOGISTYKA W MOTORYZACJI

 

 1. Wiedza specjalistyczna: obejmuje technikę, organizację pracy i zarządzanie w firmach związanych z motoryzacją: produkcyjnych, serwisowych, transportowych, handlowych. Zapewnia wiedzę z zakresu ochrony środowiska w motoryzacji oraz bezpiecznej eksploatacji środków transportowych.
 2. Umiejętności specjalistyczne: w zakresie organizacji i zarządzania logistyką w firmach transportowych i usługowych związanych z motoryzacją, oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i środowiska, eksploatacji środków transportowych.
 3. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w:
  • przedsiębiorstwach transportowych;
  • stacjach serwisowych i naprawczych;
  • przedsiębiorstwach produkcji pojazdów i ich zespołów;
  • sieciach sprzedaży samochodów i ich części;
  • instytucjach zajmujących się organizacją ruchu drogowego;

 

LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW

 

 1. Wiedza specjalistyczna: obejmuje zarządzanie logistyką, systemów i procesów logistycznych, koszty logistyczne, informatyczne wspomaganie zarządzania logistyką, metody sterowania zapasami w systemach logistycznych, eksploatacją urządzeń transportu lotniczego i lądowego, zagospodarowanie odpadów, utrzymanie ruchu maszyn, prawo w logistyce, logistyką usług, centra i sieci logistyczne, infrastrukturą transportową.
 2. Umiejętności specjalistyczne: dotyczące identyfikacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, właściwego zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie, obliczania, analizowania i oceny kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie, posługiwania się odpowiednimi metodami sterowania zapasami w przedsiębiorstwie, zasad organizacji transportu w przedsiębiorstwie, zasad eksploatacji urządzeń transportowych, wykorzystania sieci informatycznych i prawa w działalności logistycznej przedsię
 3. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w:
  • przedsiębiorstwach przemysłowych, dystrybucyjnych i handlowych w charakterze specjalistów ds. logistyki;
  • jednostkach gospodarczych i administracyjnych w charakterze specjalistów ds. logistyki;
  • uczelniach, jednostkach projektowych, badawczo-rozwojowych i doradczych w charakterze projektantów systemów i procesów logistycznych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Udana kariera zawodowa w branży logistycznej jest niezwykle wymagająca. Potrzeba nieraz wielu poświęceń, długich lat nauki, by zdobywać najwyższe i jednocześnie najlepiej płatne stanowiska. Poszerzanie odpowiedzialności za ciągłość zaopatrzenia, ekonomiczną efektywność i zmniejszanie ryzyka związanego ze specyfiką różnorodnych łańcuchów dostaw, łączy się bezpośrednio z rozszerzaniem kompetencji i umiejętności pracownika. Na koniec warto wspomnieć o bardzo smutnych wypadkach zatrzymania się kariery zawodowej polskich logistyków starszego pokolenia. Ich rozwój często napotyka na przeszkodę w postaci braku znajomości języków obcych. Nie mogą oni awansować i wybić się wyżej w hierarchii, ze względu na niemożliwość porozumiewania się w świecie międzynarodowego biznesu. Wnioski? z pewnością możecie wyciągnąć je sami.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Inżynierii Mechanicznej

www.wim.wat.edu.pl

dziekanat.wim@wat.edu.pl

tel. 261 837 100

side image
Wirtualny spacer po Wydziale Inżynierii Mechanicznej
zobacz więcej
side image
Kierunki studiów wojskowych
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów wojskowych
zobacz więcej