Inżynieria materiałowa

Kierunek w ramach studiów cywilnych

Inżynieria Materiałowa jest dziedziną nauki i techniki, wyróżniającą się interdyscyplinarnym charakterem.

 

Inżynieria materiałowa jest nauką o strukturze, własnościach i technologii wytwarzania materiałów. Spośród innych dziedzin nauki inżynierię materiałową wyróżnia interdyscyplinarny charakter, łączy ze sobą fizykę i chemię, mechanikę i elektronikę, biologię i medycynę. Inżynieria materiałowa stanowi podstawę nowoczesnego przemysłu. Jest kierunkiem studiów kształcącym w zakresie świadomego projektowania materiałów w celu nadania im właściwości jakie są potrzebne w danym zastosowaniu. Inżynieria materiałowa jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki. Spowodowane jest to tym, że rozwój cywilizacji technicznej zależy w coraz większym stopniu od rozwoju materiałów. Swój dynamiczny rozwój inżynieria materiałowa zawdzięcza wykorzystywaniu metod komputerowych oraz nowoczesnych technologii informatycznych. Umożliwia, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, zastosowanie szeregu technologii, które pozwalają w chwili obecnej na tworzenie dowolnych materiałów, czyniąc je użytecznymi dla ludzi, jak np. biomateriałów projektowanych i wytwarzanych do bezpośrednich zastosowań w organizmach żywych.

OPIS KIERUNKU

Absolwenci kierunku „inżynieria materiałowa” mogą zdobywać kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:

 

  • materiały konstrukcyjne
  • materiały funkcjonalne,
  • nowe materiały i technologie

 

Specjalność: Materiały konstrukcyjne

 

Obejmuje wiedzę o tworzywach metalowych i niemetalowych stosowanych we współczesnej technice ze szczególnym uwzględnieniem budowy maszyn.

 

Absolwenci są przygotowani do pracy w charakterze technologów oraz koordynatorów prac zespołowych związanych z doborem lub projektowaniem materiałów konstrukcyjnych, nadzorem przebiegu złożonych procesów technologicznych, a także konsultantów materiałowych przy projektowaniu złożonych maszyn i urządzeń oraz ich diagnostyce w kompleksowych warunkach eksploatacji. Ponadto absolwenci tej specjalności są przygotowani do prowadzenia badań materiałowych w laboratoriach przemysłowych oraz naukowo-badawczych.

 

Specjalność: Materiały funkcjonalne

 

Absolwenci zdobywają wiedzę o systemach zobrazowania informacji, materiałach dla optoelektroniki światłowodowej, czy też półprzewodnikowych materiałach fotonicznych. Specjalność materiały funkcjonalne, w oparciu o relacje pomiędzy strukturą, metodą otrzymywania i właściwościami użytkowymi, kształtuje umiejętność projektowania materiałów spełniających określone funkcje dla zastosowań w wielu priorytetowych rozwijających się obszarach światowej gospodarki.

 

Specjalność: Nowe materiały i technologie

 

Absolwenci zdobywają obszerną wiedzę na temat  właściwości i technik otrzymywania nowoczesnych materiałów fotonicznych oraz materiałów konstrukcyjnych i wielofunkcyjnych o ściśle zdefiniowanych właściwościach i zastosowaniach. Rozwój tych materiałów i technologii jest gwarantem dalszego postępu technologicznego i podstawą gwałtownego rozwoju wszystkich innych technologii kształtujących dzisiejszy świat.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent po kierunku Inżynieria materiałowa może być zatrudniony biurach projektowych i doradczych, działach produkcji wytwarzających materiały, zakładach przemysłowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej oraz komputerowego wspomagania w technice.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Nowych Technologii i Chemii

www.wtc.wat.edu.pl

dziekanat.wtc@wat.edu.pl

tel. 261 839 450