Informatyka

Kierunek w ramach studiów cywilnych

Informatyka to dziedzina wiedzy rozwijającą się w nowoczesnym świecie w sposób niezwykle dynamiczny, a zawód informatyka jest jednym z najbardziej poszukiwanych i opłacalnych na rynku pracy. Informatyka to drzwi do zawodu przyszłości, łączącego wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia i przetwarzania oraz przekazu informacji, m.in.: w technice, ekonomii, genetyce.

 

Kierunek przygotowuje inżynierów z zakresu szeroko rozumianych technik komputerowych. Wszechstronne wykształcenie obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny informatyki teoretycznej i praktycznej, wliczając w to systemy komputerowe, bazy danych, sieci komputerowe, grafikę komputerową, inżynierię oprogramowania, sztuczną inteligencję oraz kryptologię.

 

Informatyka ukierunkowana jest na nowoczesne urządzenia oraz tworzenie, przekształcanie i przekazywanie danych za pomocą programów wykorzystujących zawarte w nich informacje do określonych działań. Kierunek ten od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, co z pewnością ma związek z tym, iż absolwenci informatyki nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Dodatkowo przedmioty z podstaw ekonomii, form działalności gospodarczej czy prawa pracy stanowią podstawę ewentualnej działalności gospodarczej absolwentów studiów.

 

Kierunek studiów technicznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie) w nw. specjalnościach:

 

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „informatyka” w zakresie wybranej specjalności i tytuł zawodowy inżyniera (po studiach I stopnia) lub magistra inżyniera (po studiach II stopnia).

OPIS KIERUNKU

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Informatyka” oferuje się możliwość uzyskania jednej z siedmiu specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 

Specjalność: Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

 

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, kierunków rozwoju technologii komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem wirtualizacji systemów IT i przetwarzania w chmurze. Zna zabezpieczenia i metody ochrony informacji w systemach komputerowych i teleinformatycznych oraz systemowe podejście do projektowania zabezpieczeń i zarządzania bezpieczeństwem. Umie projektować systemy zabezpieczeń oraz identyfikować potrzeby użytkownika w tym zakresie. Posiada umiejętność: dokumentowania systemu bezpieczeństwa, analizowania wymagań w przedsięwzięciach audytu, budowy lub modernizacji systemów bezpieczeństwa, planowania i prowadzenia audytu bezpieczeństwa. Wie, jak zapewnić bezpieczeństwo w różnych zakresach przez wskazanie środków i wyznaczenie wymaganych wartości granicznych parametrów. Zna sposoby zapewniania jakości usług outsourcingu i hostingu, egzekwowania zobowiązań. Umie administrować systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi (w tym administrować usługami). Wykazuje znajomość nowoczesnych rozwiązań w zakresie architektury sprzętu i oprogramowania systemów teleinformatycznych. Przedsięwzięciami służącymi ułatwieniu absolwentom startu zawodowego jest możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy oraz CISCO Networking Academy. Programy te między innymi umożliwiają uzyskanie stosownych certyfikatów. Na zajęciach wykorzystywane są również materiały umożliwiające przygotowanie do uzyskania certyfikacji IBM, zwłaszcza w zakresie środowiska Rational.

 

Specjalność: Informatyczne systemy zarządzania

 

Absolwent jest specjalistą z zakresu analizy, projektowania i administracji informatycznych systemów biznesowych. Programuje w językach strukturalnych i obiektowych. Zna formalne metody opisu struktury informacyjnej systemów informatycznych. Posługuje się narzędziami komputerowego wspomagania projektowania CASE. Potrafi projektować bazy danych. Ma szeroką wiedzę na temat zarządzania kosztami i efektywności systemów. Poznaje elementy teorii systemów i zarządzania. Potrafi tworzyć hurtownie danych w specjalizowanych środowiskach projektowych. Poznaje specjalistyczne informatyczne systemy zarządzania takich firm jak: Oracle, IFS, SAS Institute itp. Absolwent zapoznany jest ponadto z metodami symulacji komputerowej, systemami ekspertowymi i sieciami neuronowymi.

 

Internetowe technologie multimedialne

 

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu sieci komputerowych i szeroko rozumianych multimedialnych technik komputerowych. Posiada umiejętność administrowania systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi, zna metody ochrony informacji w systemach komputerowych, mechanizmy zabezpieczeń, metody doboru systemowych składników zabezpieczeń i oceny ich efektywności, umie: programować aplikacje, portale i serwisy internetowe, projektować i programować stacjonarne i mobilne systemy multimedialne. Posiada praktyczną umiejętność cyfrowego przetwarzania i kodowania sygnałów. Zna: nowoczesne rozwiązania w zakresie architektury sprzętu i oprogramowania systemów multimedialnych oraz technologii wytwarzania szeroko rozumianej grafiki komputerowej z metodami i narzędziami wizualizacji oraz tworzenia rzeczywistości wirtualnej. Przedsięwzięciami służącymi ułatwieniu absolwentom startu zawodowego jest możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy oraz CISCO Networking Academy. Programy te między innymi umożliwiają uzyskanie stosownych certyfikatów. Na zajęciach wykorzystywane są również materiały umożliwiające przygotowanie do uzyskania certyfikacji IBM, zwłaszcza w zakresie środowiska Rational.

 

Specjalność: Kryptologia

 

Jest to pierwsza taka specjalność w powojennej historii Polski (została utworzona przez ministra obrony narodowej w 1997 r.). Absolwent to wykwalifikowany specjalista z zakresu zastosowania kryptologii w systemach teleinformatycznych. Absolwenci dysponują wiedzą informatyczną i matematyczną, niezbędną do zapewnienia ochrony danych w systemach teleinformatycznych (m.in. w systemach komputerowego wspomagania kierowania, sieciach komputerowych, sieciach łączności, w dyplomacji państwowej i wojskowej itp.) oraz są przygotowani m.in. do opracowywania systemów służących do utajniania informacji, konstrukcji kluczy kryptograficznych, opracowywania algorytmów służących do realizacji szyfrów strumieniowych i blokowych, a także łamania szyfrów i projektowania systemów kryptograficznych. Są zatrudniani w służbach specjalnych zarówno cywilnych, jak i wojskowych oraz firmach kryptograficznych, bankach i instytucjach finansowych.

 

Specjalność: Mobilne systemy komputerowe

 

Absolwent to informatyk o usystematyzowanej wiedzy w zakresie budowy i działania systemów komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów mobilnych bazujących na mikrokontrolerach i mikroprocesorach o różnych architekturach. Posiada umiejętność programowania z wykorzystaniem różnych środowisk programistycznych, jak również wiedzę w zakresie rozwoju technologii komputerowych i wirtualizacji systemów IT. W ramach specjalności studenci zapoznają się ze współczesnymi możliwościami komunikacji międzykomputerowej oraz technikami zapewniającymi bezpieczeństwo w systemach komputerowych, sieciach teleinformatycznych i sieciach przemysłowych. Przedsięwzięciami służącymi ułatwieniu absolwentom startu zawodowego jest możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy oraz CISCO Networking Academy. Programy te między innymi umożliwiają uzyskanie stosownych certyfikatów. Na zajęciach wykorzystywane są również materiały umożliwiające przygotowanie do uzyskania certyfikacji IBM, zwłaszcza w zakresie środowiska Rational.

 

Specjalność: Sieci teleinformatyczne

 

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu sieci komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci teleinformatycznych. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi urządzeń sieciowych, administrowania systemami operacyjnymi Windows i Linux, projektowania i zarządzania w zakresie sieci bezprzewodowych i VoIP. Ponadto studenci uzyskują umiejętności w zakresie projektowania i implementacji oprogramowania systemów rozproszonych, z zastosowaniem współcześnie stosowanych technologii. Przedsięwzięciami służącymi ułatwieniu absolwentom startu zawodowego jest możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy oraz CISCO Networking Academy. Programy te między innymi umożliwiają uzyskanie stosownych certyfikatów. Na zajęciach wykorzystywane są również materiały umożliwiające przygotowanie do uzyskania certyfikacji IBM, zwłaszcza w zakresie środowiska Rational.

 

Specjalność: Systemy informatyczne

 

Absolwent tej specjalności jest specjalistą z zakresu projektowania nowoczesnych systemów informatycznych. Biegle programuje w językach strukturalnych i obiektowych. Zna mechanizmy synchronizacji oprogramowania współbieżnego. Modeluje struktury danych, a także funkcje i procesy w celu przedstawienia struktury informacyjnej systemów informatycznych. Potrafi projektować relacyjne i obiektowe bazy danych. Zna oprogramowanie sieci komputerowych, systemy operacyjne i systemy rozproszone. Projektuje złożone aplikacje użytkowe dla różnej klasy systemów informatycznych. Zna metody symulacji komputerowej, systemów ekspertowych i sieci neuronowych. Posiada podstawowe wiadomości z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent posiada predyspozycje do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych – w firmach informatycznych oraz organizacjach i firmach wykorzystujących narzędzia i systemy informatyczne – m. in. dzięki wpojonym nawykom ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Należy podkreślić, że jest również przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia – studiach doktoranckich. Dodatkowo absolwenci przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Absolwenci kierunku mogą być zatrudnieni w:

 

  • firmach komputerowych;
  • instytucjach europejskich;
  • instytucjach szczebla centralnego i administracji państwowej;
  • instytucjach samorządowych na szczeblu powiatów i gmin;
  • instytucjach pozarządowych;
  • przedsiębiorstwach działających w rolnictwie i dla rolnictwa (ośrodki doradztwa rolniczego, giełdy towarowe, przetwórstwo żywności, itp.);
  • instytucjach naukowo-badawczych.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Cybernetyki

wcy.wat.edu.pl

dziekanat.wcy@wat.edu.pl

tel. 261 837 150