Budownictwo

Kierunek w ramach studiów cywilnych

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych. Na tym kierunku studenci zdobywają podstawową wiedzę o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Wykształcenie w zakresie podstaw obliczeń konstrukcji umożliwia studentom elastyczne dostosowanie się do szybko zmieniających się wymagań i postępu w zakresie metod projektowania wszelkiego typów konstrukcji. W czasie nauki istotną rolę odgrywa poznanie wymogów obowiązujących w działalności budowlanej w Unii Europejskiej.

 

Studia na kierunku budownictwo zapewniają wykształcenie, które w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne stanowi podstawę do twórczej pracy w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania procesów budowlanych i zarządzania nimi z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej.

 

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Studia drugiego stopnia (magisterskie) kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Studia są prowadzone w dwóch formach jako studia stacjonarne (bezpłatne) i studia niestacjonarne (odpłatne). Najzdolniejsi studenci mają możliwość kształcenia według indywidualnych programów studiów oraz korzystać z wymiany międzynarodowej w ramach programu edukacyjnego SOCRATES.

OPIS KIERUNKU

Studenci kierunku budownictwo mogą zdobywać w WAT kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:

 

  • budownictwo ogólne
  • budownictwo komunikacyjne

 

Absolwent kierunku „budownictwo” na ww. specjalnościach posiada wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności inżynierskie i naukowej w zakresie:

 

  • projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowych;
  • technologii i organizacji procesów budowlanych oraz zarządzania w budownictwie;
  • rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich;
  • pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w wykonawstwie, projektowaniu i służbach nadzoru budowlanego.

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu prawa budowlanego. Jest przygotowany do realizacji uwarunkowań prawnych i społecznych ochrony środowiska naturalnego oraz sposobów zapobiegania jego degradacji wynikającej z przebiegu procesów budowlanych i eksploatacji budowli.

 

Posiada teoretyczne podstawy do ubiegania się – po odpowiedniej praktyce – o uprawnienia wykonawcze kierownika robót, budowy lub inspektora nadzoru budowlanego, a także uprawnienia projektowe.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów na kierunku budownictwo jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, gdzie wykorzystuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne zdobyte w czasie studiów.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

www.wig.wat.edu.pl

dziekanat.wig@wat.edu.pl

tel. 261 839 414