Bezpieczeństwo narodowe

Kierunek w ramach studiów cywilnych

Bezpieczeństwo Narodowe to kierunek będący odpowiedzią na złożoność sytuacji politycznej we współczesnym świecie. To odpowiedź na zapotrzebowanie na wiedzę i praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji.

Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Kształtuje wśród studentów twórczość i innowacyjność myślenia, elastyczność, zdolności adaptacyjne oraz umiejętności samokształcenia i samorozwoju.

Kierunek z obszaru nauk społecznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie). Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” w zakresie wybranej specjalności i tytuł licencjata (po studiach I stopnia) lub magistra (po studiach II stopnia).

OPIS KIERUNKU

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Bezpieczeństwo Narodowe” oferuje się możliwość uzyskania jednej z dwóch specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 

 • Zarządzanie kryzysowe;
 • Bezpieczeństwo informacyjne;
 • Ochrona ludności i infrastruktury.
 • Specjalność „Zarządzanie kryzysowe”


Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: formalno-prawnych i organizacyjnych wymagań funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego; identyfikacji i ewaluacji zagrożeń bezpieczeństwa; zarządzania w instytucjach sektora bezpieczeństwa; optymalizacji procesów decyzyjnych w sytuacjach kryzysowych oraz organizacji pracy z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Specjalność „Bezpieczeństwo informacyjne”

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: sposobów ochrony informacji i ich oceny, projektowania polityki, procedur i instrukcji bezpieczeństwa, dokonywania analizy ryzyka związanego z ochroną informacji. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa informacji. Dostrzega skutki niewłaściwej ochrony informacji i podejmuje działania niedopuszczające do ich powstania. Posiada podstawowe umiejętności i kompetencje w zakresie przetwarzania informacji, a także potrafi dokonywać ich klasyfikacji z uwzględnieniem ochrony informacji niejawnych.

Specjalność „Ochrona ludności i infrastruktury”

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: formalno-prawnych i organizacyjnych wymagań ochrony kluczowych obiektów w państwie, w tym infrastruktury krytycznej; identyfikacji i ewaluacji ryzyka zagrożeń dla ludzi oraz obiektów technicznych; fizycznych, technicznych, osobowych, teleinformatycznych i prawnych metod ochrony; planowania i zapewniania ciągłości działania; zapewniania bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności oraz potęgometrii.

 

Kształcenie na studiach II stopnia odbywa się w ramach trzech specjalności:

 • Analiza danych w bezpieczeństwie;
 • Bezpieczeństwo euroatlantyckie;
 • Zarządzanie systemami reagowania kryzysowego.


Specjalność „Analiza danych w bezpieczeństwie”

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie rozpoznawania, diagnozowania i oceny zagrożeń, a także ich monitorowania. Potrafi analizować podatności, zagrożenia i ryzyko występowania negatywnych zjawisk, w przestrzeni społeczno-ekonomicznej, informacyjnej, technicznej, ekologicznej, politycznej i kulturowej oraz w obiektywny sposób przedstawić ich wpływ na poziom bezpieczeństwa różnych podmiotów. Ponadto posiada umiejętności analizowania danych kryminalistycznych oraz zasobów informacyjnych w bezpieczeństwie.

Specjalność „Bezpieczeństwo euroatlantyckie”

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę z zakresu granic euroatlantyckiego regionu geostrategicznego, a także zna jego wpływ na kwestie bezpieczeństwa. Potrafi zidentyfikować najważniejsze zagrożenia i wyzwania tego regionu w sferze bezpieczeństwa. Rozumie w jaki sposób problemy te są rozwiązywane i potrafi przedstawić własne propozycje radzenia sobie z identyfikowanymi wyzwaniami. Zna najważniejsze instytucje i podejmowane przez nie działania, zaangażowane w utrzymanie bezpieczeństwa w regionie. Potrafi ocenić efektywność działania tych instytucji i posiada umiejętności prognozowania dalszego rozwoju sytuacji w regionie.

Specjalność „Zarządzanie systemami reagowania kryzysowego”

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie funkcjonowania krajowych systemów reagowania kryzysowego na szczeblu województwa, powiatu, gminy, także branżowych systemów reagowania kryzysowego przedsiębiorstw i instytucji oraz międzynarodowych systemów reagowania kryzysowego. W szczególności dysponuje kompetencjami dotyczącymi oceny i ustalania wiodących wyzwań i zagrożeń oraz priorytetów w dziedzinie zarządzania systemami reagowania kryzysowego oraz samodzielnego formułowania propozycji rozwiązywania problemów na podstawie twórczej analizy sytuacji.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent licencjackich i magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe”, o profilu ogólnoakademickim będzie wyróżniał się starannym wykształceniem ogólnym oraz posiadał dobrze ugruntowaną wiedzę z zakresu problematyki związanej z bezpieczeństwem narodowym.

 

Absolwenci kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” przygotowani są do:

 

 • pracy na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej zajmującej się szeroko rozumianym bezpieczeństwem;
 • centrach i biurach zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego gmin, powiatów i województw;
 • komórkach zajmujących się bezpieczeństwem instytucji i przedsiębiorstw;
 • prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa, także z wykorzystaniem narzędzi i metod informatyki.

 

Potencjalne miejsca pracy:  Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
wlo.wat.edu.pl
dziekanat.wlo@wat.edu.pl
tel. 261 837 065