Historia Studium Szkolenia Wojskowego

W pierwszych latach po powstaniu WAT, instruktorzy-wykładowcy szkolenia wojskowego wchodzili w skład Wydziału Liniowego. Od 1967 roku nowy etat akademicki ustalał w strukturze Oddziału Liniowego – Cykle Szkolenia Ogniowego i szkolenia Ogólnowojskowego, który w 1989 roku zostały przemianowane na Zakład Szkolenia Ogniowego i Zakład Szkolenia Ogólnowojskowego. Na przełomie lat 1994-1995 zakłady uzyskały status samodzielnych Zakładów w Pionie Ogólnowojskowym. Lata 1996-2004 to okres przekształcenia Wojskowej Akademii Technicznej w uczelnię wojskowo-cywilną. W tym okresie zaszły duże zmiany polegające na połączeniu obydwu zakładów w jeden funkcjonujący pod nazwą Zakładu Szkolenia Ogólnowojskowego. Zmniejszająca się ilość studentów wojskowych związana z brakiem naborów na studia wojskowe spowodowała rozwiązanie struktur organizacyjnych realizujących szkolenie wojskowe. Jednak po decyzji o naborze na studia wojskowe w 2006 utworzono Nieetatowy Zespół Szkolenia Ogólnowojskowego (na początku w składzie 3-osobowym), którego zadaniem było m. in. opracowanie programów kształcenia wojskowego według znowelizowanych zasad. Zespół przekształcono następnie w Studium Szkolenia Wojskowego. Na stanowisko kierownika zespołu a następnie kierownika studium został wyznaczony płk Bogusław Trzciński.


Obecnie Studium Szkolenia Wojskowego jest etatową jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Oddziału Organizacyjno-Szkoleniowego podległą Prorektorowi ds. wojskowych. Studium Szkolenia Wojskowego powołane zostało w celu prowadzenia działalności dydaktyczno-szkoleniowej z przedmiotów wchodzących w zakres kształcenia ogólnowojskowego i bojowego oraz planowania i koordynowania kształcenia z przedmiotów wchodzących w zakres kształcenia wojskowego, wspólnego dla wszystkich kierunków i specjalności. Głównym celem działalności SSW jest przygotowanie absolwentów WAT do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisku dowódcy plutonu.


Poza prowadzeniem zajęć ze studentami z szeregu przedmiotów wojskowych, studium opracowuje także programy kształcenia wojskowego i szkolenia uzupełniającego dla żołnierzy zawodowych. W strukturach studium funkcjonuje Dział Ewidencji Kształcenia Wojskowego, który jest odpowiednikiem w zakresie funkcji, dziekanatów na wydziałach. Oprócz działalności dydaktyczno-szkoleniowej pracownicy Studium zaangażowani są w działalność sekcji strzeleckiej, oraz organizację imprez o charakterze sportów obronnych. Studium Szkolenia Wojskowego nie tylko bierze udział w zawodach strzeleckich, ale również jest ich organizatorem. W maju każdego roku organizuje Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, a także zawody na szczeblu Garnizonu Warszawa i Wojska Polskiego.