Rekrutacja kandydatów do Szkoły Doktorskiej

Rekrutacja kandydatów do Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej WAT odbywa się w drodze konkursu zgodnie z ustalonymi przez Senat WAT Zasadami rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok akademicki 2022/2023.

 

KANDYDACI

 

O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie naukowej, mogą ubiegać się kandydaci, którzy:

 

 • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo tytuł równorzędny,
 • posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEFR (ang. Common European Framework of Reference for Languages),
 • uzyskają oświadczenie potencjalnego promotora, wybranego z listy potencjalnych promotorów ustalonej przez Radę Dyscypliny Naukowej, wz
 • posiadają osiągnięcia naukowe lub ukończyli kierunek studiów magisterskich lub inne formy kształcenia związane z wybraną dyscypliną naukową.

 

Ponadto, do Szkoły Doktorskiej mogą być również przyjęte osoby, które są beneficjentami programu „Diamentowy Grant” lub w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, osoby będące absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich.

 

Uwaga! 

Z dniem rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej nie może być zatrudniona jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. 

Zakaz nie dotyczy:

 

 • zatrudnienia doktoranta w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • osoby posiadającej stopień doktora.

 

OFERTA KSZTAŁCENIA

 

Na rok akademicki 2022/2023 Szkoła Doktorska WAT prowadzi rekrutację kandydatów na I rok kształcenia w ramach następujących dyscyplin naukowych:

 

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki chemiczne.

 

Limit miejsc do Szkoły Doktorskiej w poszczególnych dyscyplinach naukowych na rok akademicki 2022/2023 zostanie ustalony przez Rektora WAT w terminie do 31 maja 2022 r. 

 

LISTY POTENCJALNYCH PROMOTORÓW

 

Kandydat przed rejestracją w systemie IRK zobowiązany jest do dokonania wyboru potencjalnego promotora i proponowanej tematyki badawczej tylko z listy potencjalnych promotorów oraz uzyskania oświadczenia potencjalnego promotora. 

 

Listy potencjalnych promotorów wraz z proponowanymi zakresami tematycznymi badań w poszczególnych dyscyplinach naukowych prowadzonych w Szkole Doktorskiej WAT na rok akademicki 2022/2023 zostaną ustalone przez Rady Dyscyplin Naukowych w terminie do 31 maja 2022 r. 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

Kandydat przed rejestracją w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) zobowiązany jest do: 

 

 • zapoznania się z zasadami rekrutacji,
 • przygotowania wersji elektronicznych dokumentów, 
 • zapoznania się z instrukcją systemu IRK,
 • dokonania wyboru potencjalnego promotora i proponowanej tematyki badawczej z listy potencjalnych promotorów i uzyskania oświadczenia potencjalnego promotora.

 

Postępowanie rekrutacyjne jest jednakowe dla wszystkich kandydatów niezależnie od wybranej dyscypliny naukowej.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego obejmuje:

 

 • rejestrację kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), wgranie wersji elektronicznej dokumentów – 1-14 sierpnia 2022 r.,
 • postępowanie kwalifikacyjne – 15 sierpnia - 2 września 2022 r., w tym:
  • ocena związku ukończonego przez kandydata kierunku studiów magisterskich, innych form kształcenia oraz osiągnięć naukowych z wybraną przez kandydata dyscypliną naukową oraz przyznanie punktów rankingowych - 15 sierpnia - 2 września 2022 r.,
  • rozmowy kwalifikacyjne – 29 sierpnia – 2 września 2022 r.,
 • ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów – 8 września 2022 r.,
 • wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej kandydatom niezakwalifikowanym do wpisania na listę doktorantów – 12-15 września 2022 r.,
 • złożenie oświadczenia przez kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów– 8-16 września 2022 r.,
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej - 22 września 2022 r.

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

 

Opłata rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej wynosi 200 zł. Kandydat, w terminie do dnia 15.08.2022 r., dokonuje wpłaty na indywidualne konto bankowe wygenerowane dla każdego kandydata przez system IRK (zakładka Płatności). 

 

DOKUMENTY

 

Kandydat, po zalogowaniu się do systemu IRK, uzupełnieniu danych osobowych, adresowych, wybraniu dyscypliny naukowej, wgrywa wersje elektroniczne następujących dokumentów (skany):
 • wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i podpisany wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej,
 • zdjęcie o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w systemie IRK (w przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej zdjęcie będzie wykorzystane do przygotowania legitymacji doktoranta),
 • dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego,
 • suplement do dyplomu studiów magisterskich,
 • podpisane oświadczenie potencjalnego promotora,
 • podpisaną koncepcję rozprawy doktorskiej
 • podpisany kwestionariusz informacyjny wraz z załącznikami,
 • życiorys (CV),
 • podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

W przypadku: 

 

 • beneficjentów programu „Diamentowy Grant - dokument potwierdzający uzyskanie „Diamentowego Grantu”,
 • absolwentów studiów I stopnia lub studentów, który ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich posiadających najwyższej jakości osiągnięcia naukowe - dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata albo zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.

 

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Kandydat, składa dokumenty wymagane w postepowaniu rekrutacyjnym w wersji elektronicznej bezpośrednio w systemie IRK. Wymaganym formatem dokumentów jest format PDF lub JPG bez hasła. W przypadku większego rozmiaru dokumentu lub dokumentów dopuszcza się wgranie wersji spakowanej (zip, 7z) bez hasła – dotyczy to załączników do kwestionariusza informacyjnego. 

 

Uwaga:

Zaleca się wcześniejsze przygotowanie wersji elektronicznych dokumentów, w szczególności skanów: dyplomu ukończenia studiów magisterskich i suplementu, zdjęcia profilowego, koncepcji rozprawy doktorskiej, kwestionariusza i załączników, życiorysu, oświadczenia potencjalnego promotora. 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w wybranej dyscyplinie naukowej podlega ocenie formalnej i merytorycznej. 

O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w wybranej dyscyplinie naukowej, mogą ubiegać się kandydaci spełanijący poniższe wymagania formalne:

 

 • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo tytuł równorzędny,
 • spełniają wymagania w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEFR (ang. Common European Framework of Reference for Languages) – wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 zawiera załącznik  nr 5 do zasad rekrutacji,
 • uzyskają oświadczenie potencjalnego promotora – wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 2 do zasad rekrutacji,
 • wnieśli opłatę rekrutacyjną.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym oceny merytorycznej dokonuje zespół kwalifikacyjny właściwy dla wybranej przez kandydata dyscypliny naukowej poprzez: 

 

 • ocenę związku ukończonego przez kandydata kierunku studiów magisterskich, innych form kształcenia oraz osiągnięć naukowych, z wybraną przez kandydata dyscypliną naukową
  ocena pozytywna/negatywna
 • przyznanie kandydatowi punktów rankingowych za:
  • wynik ukończenia przez kandydata studiów magisterskich 0 - 20 pkt;
  • kwalifikacje i kompetencje kandydata do kształcenia w Szkole Doktorskiej w wybranej dyscyplinie naukowej 0 -  10 pkt;
  • koncepcja rozprawy doktorskiej 0 -  10 pkt;
  • osiągnięcia naukowe kandydata 0  -  30 pkt;
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej 0 -  40 pkt.

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania przez zespoły kwalifikacyjne wynosi 110. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu naliczania punktów rankingowych zawiera załącznik nr 1 do zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej WAT na rok akademicki 2022/2023.

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 

 

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się w formie stacjonarnej w WAT lub w trybie on line z wykorzystaniem platformy komunikacyjnej MS Teams. Rozmowę kwalifikacyjną prowadzi Zespół Kwalifikacyjny właściwy dla wybranej przez kandydata dyscypliny naukowej.

Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części:

1) część pierwsza – prezentacja przez kandydata wstępnej koncepcji rozprawy doktorskiej przygotowanej zgodnie z uzgodnioną z potencjalnym promotorem tematyką badawczą – max. 15 min.,
2) część druga – pytania członków zespołu kwalifikacyjnego mające na celu sprawdzenie umiejętności uzasadnienia/obrony przedstawionej koncepcji rozprawy doktorskiej, prowadzenia dyskusji naukowej i motywacji do pracy badawczej oraz wiedzy ogólnej kandydata w zakresie wybranej dyscypliny naukowej.

 

Prezentacja kandydata powinna obejmować następujące zagadnienia:

 • wstępny temat rozprawy doktorskiej, 
 • uzasadnienie wyboru tematu, wyniki analizy stanu wiedzy w zakresie wybranej problematyki badawczej, przegląd literatury,
 • wstępne zdefiniowanie problemu badawczego (cel, pytania badawcze, hipotezy), 
 • proponowaną metodologię,
 • oczekiwane wyniki,

 

Indywidualny termin (dzień, godzina rozpoczęcia) i forma przeprowadzenia (stacjonarna - miejsce rozmów z kandydatami lub on line – link do spotkania) zostaną ustalone bezpośrednio po zakończeniu rejestracji kandydatów w systemie IRK i przesłane do wiadomości kandydatów na wskazany przez nich adres email do 19.08.2022 r. 

Do udziału w rozmowie on line niezbędne jest połączenie internetowe, kamera i mikrofon oraz przeglądarka internetowa. Nie wymagane jest instalowanie komunikatora MS Teams.

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Kandydat może być rozpatrywany do wpisania na listę doktorantów w ramach limitu miejsc dla dyscypliny naukowej tylko w przypadku:

 • spełnienia wymagań formalnych, 
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej, 
 • uzyskania pozytywnej oceny związku ukończonego kierunku studiów magisterskich, innych form kształcenia oraz osiągnięć naukowych, z wybraną dyscypliną naukową,
 • uzyskania ogółem minimum 55 punktów rankingowych, w tym co najmniej 20 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Niespełnienie powyższych warunków, uniemożliwia wpisanie kandydata na listą rankingową kandydatów nawet w przypadku niewykorzystania limitu miejsc dla dyscypliny naukowej.

O wstępnym wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych w ramach limitu miejsc dla dyscypliny naukowej, decyduje kolejność miejsc na liście rankingowej uszeregowana według malejącej liczby punktów.

 

PRZYJĘCIE I ODMOWA PRZYJĘCIA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

 

Kandydat wstępnie zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów zostaje przyjęty do Szkoły Doktorskiej WAT po dostarczeniu do Dziekanatu Szkoły Doktorskiej w formie papierowej lub przesłaniu w formie elektronicznej (email: szkola.doktorska@wat.edu.pl) nie później niż do 17 września 2022 r. oświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej WAT na rok akademicki 2022/2023. Zaleca się dostarczanie oświadczenia w wersji elektronicznej.

 

Niedostarczenie oświadczenia we wskazanym terminie skutkuje skreśleniem kandydata z listy wstępnie zakwalifikowanych do wpisu na listę doktorantów i wnioskiem komisji rekrutacyjnej do rektora o wydanie decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

 

Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej rektora na wniosek komisji rekrutacyjnej

 

CUDZOZIEMCY

 

Rekrutacja cudzoziemców do Szkoły Doktorskiej odbywa się na tych samych zasadach, jakie obowiązują obywateli polskich z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Cudzoziemcy mogą podejmować kształcenie w Szkole Doktorskiej prowadzone w języku polskim, jeżeli oprócz znajomości języka angielskiego na poziomie B2, wykażą się znajomością języka polskiego tj.:

 • ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego lub
 • ukończyli studia w Polsce na kierunku prowadzonym w języku polskim lub
 • uzyskają w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie kształcenia w języku polskim.

 

KONTAKT

 

Szkoła Doktorska

Wojskowej Akademii Technicznej

im. Jarosława Dąbrowskiego

tel.: 261 837 132; 261 839 332; 261 837 561

email szkola.doktorska@wat.edu.pl

 

 

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 11/WAT/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok akademicki 2022/2023.

 

Załącznik nr 1 - Szczegółowe zasady przyznawania kandydatom punktów rankingowych [PDF

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia potencjalnego promotora [PDF] [DOCX]

Załącznik nr 3 - Wzór koncepcji rozprawy doktorskiej [PDF] [DOCX]

Załącznik nr 4 - Kwestionariusz informacyjny [PDF] [DOCX]

Załącznik nr 5 - Wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 [PDF]

Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna [PDF

Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia osoby wstępnie zakwalifikowanej do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej [PDF] [DOCX]