Program „Doktorat Wdrożeniowy”

 
 
Uwaga: w związku z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2022 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków zmianie uległy wzory składanych dokumentów tj. Wniosek o przystąpienie do VI. edycji programu Doktorat wdrożeniowy i Kwestionariusz informacyjny kandydata (nowe wzory dostępne są w wierszu Dokumenty)
 
 

Informacje ogólne

Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Minister Edukacji i Nauki Komunikatem z dnia 29 kwietnia 2022 r. ustanowił program „Doktorat wdrożeniowy”.

 

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

 

Program składa się z modułów:

 1. „Doktorat wdrożeniowy I”w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2 i 3;
 2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowych w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;
 3. „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

 

Warunkiem udziału kandydata w programie jest:

 • przygotowanie projektu obejmującego prowadzenie działalności naukowej o określonym celu naukowym oraz praktycznym znaczeniu i potencjale naukowym – projekt może być realizowany tylko przez jednego doktoranta.
 • podjęcie przez wnioskodawcę współpracy z podmiotem zainteresowanym wdrożeniem wyników działalności naukowej, która będzie prowadzona w ramach projektu;
 • przyjęcie do Szkoły Doktorskiej WAT zgodnie z zasadami Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej WAT na dany rok akademicki;
 • wyrażenie zgody na udział kandydat w programie i jego zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, w okresie jego kształcenia w szkole doktorskiej w ramach programu;
 • podmiot zatrudniający musi zapewnić doktorantowi opiekuna pomocniczego;
 • każdy uczestnik kształcenia w Szkole Doktorskiej WAT musi posiadać promotora z WAT;

 

Uwagi:

 

Kandydat do programu musi być kandydatem niepełniącym funkcji członka rady nadzorczej ani członka zarządu podmiotu współpracującego, niebędącym właścicielem podmiotu współpracującego, wspólnikiem w spółce cywilnej utworzonej przez podmiot współpracujący ani udziałowcem posiadającym więcej niż 10% udziałów albo udziałów prowadzących do posiadania co najmniej 10% głosów w podmiocie współpracującym ani niewspółpracujących z podmiotem współpracującym na podstawie umowy B2B.

Opiekun pomocniczy nie może pozostawać z kandydatem do programu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie albo być związanym z nią z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli.

 

Szczegółowe informacje o programie zawiera Komunikat Ministra Edukacji i Nauki o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków.

 

Informacja o rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej WAT na rok akademicki 2022/2023 w ramach VI. edycji programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Doktorat wdrożeniowy”

 1. Rekrutacja kandydatów do Szkoły Doktorskiej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” zwana dalej „rekrutacją wdrożeniową” prowadzona jest jako osobne postępowanie konkursowe, poza limitami miejsc określonymi przez rektora na rok akademicki 2022/2023, na podstawie Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej WAT na rok akademicki 2022/2023. 
 2. Udział w rekrutacji wdrożeniowej mogą wziąć tylko osoby spełniające warunki programu „Doktorat wdrożeniowy”, w szczególności będące pracownikami przedsiębiorstw współpracujących z WAT.
 3. Przed etapem wstępnym kandydat zobowiązany jest do dokonania wyboru potencjalnego promotora, odbycia z nim wstępnej rozmowy o możliwości opieki naukowej i tematyce badawczej i uzyskania jego oświadczenia oraz przygotowania wspólnego wniosku o przystąpienie do VI. edycji programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Doktorat Wdrożeniowy”.
 4. Rekrutacja wdrożeniowa prowadzona jest przez komisję rekrutacyjną i zespoły kwalifikacyjne w dwóch etapach:
  1. etap wstępny;
  2. etap końcowy, tylko w przypadku przekazania przez Ministra Edukacji i Nauki (MEiN) informacji o zakwalifikowaniu wniosku WAT do udziału w programie „Doktorat wdrożeniowy”.
 1. Etap wstępny obejmuje:
   1. rejestrację kandydata w systemie IRK, wgranie wersji elektronicznej dokumentów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej (1-15 maja 2022 r.)
    1. poprzez stronę internetową WAT - https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ wybranie zakładki Rekrutacja i w wierszu Internetowa Rejestracja Kandydatów wybranie zakładki zobacz więcej, następnie kafelek Szkoła Doktorska i kafelek REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 2022 - DOKTORAT WDROŻENIOWY
    2. bezpośrednio poprzez adres - https://irk.wat.edu.pl/ lub https://irk.wat.edu.pl/pl/offer/SDR_2022_DW/registration/

     Instrukcja rejestracji kandydatów do Szkoły Doktorskiej WAT na rok akademicki 2022/2023 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) [PDF]

  1. postępowanie kwalifikacyjne (16-20 maja 2022 r.) w zakresie: 
   1. spełniania przez kandydata wymagań formalnych do udziału w programie „Doktorat wdrożeniowy” i kształcenia w Szkole Doktorskiej WAT,
   2. analizę i ocenę zgłoszonego wniosku o przystąpienie do programu,
   3. ocenę związku ukończonego przez kandydata kierunku studiów magisterskich, innych form kształcenia oraz osiągnięć naukowych, z wybraną przez kandydata dyscypliną naukową,
   4. przyznania punktów rankingowych za:
    • wynik ukończenia studiów magisterskich,
    • kwalifikacje i kompetencje do kształcenia w Szkole Doktorskiej, 
    • koncepcję rozprawy doktorskiej,
    • osiągnięcia naukowe;
   5. przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (19-20 maja 2022 r.) i przyznanie punktów rankingowych,
  2. Ustalenie przez Komisję Kwalifikacyjną listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023 w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” albo wydanie kandydatowi decyzji rektora o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023 w ramach tego programu (23-27 maja 2022 r.).
 1. Po zakończeniu etapu wstępnego, dla kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej przygotowywany jest wniosek do Ministra Edukacji i Nauki (MEiN) o zakwalifikowanie WAT (jeden kandydat - jeden wniosek) do udziału w VI. edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” (25-31 maja 2022 r.)
 2. Etap końcowy przeprowadzany jest tylko w przypadku przekazania przez MEiN informacji (do 10 sierpnia 2022 r.) o zakwalifikowaniu wniosku WAT do udziału w programie „Doktorat wdrożeniowy”.
 3. W przypadku przekazania przez MEiN informacji o niezakwalifikowaniu wniosku WAT do udziału w VI. edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” rektor wydaje decyzję o odmowie przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej w ramach tego programu niezależnie od wyników etapu wstępnego.
 4. Etap końcowy dotyczy tylko kandydatów, którzy w etapie wstępnym zostali wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej oraz uzyskali akceptację MEiN i obejmuje:
  1. złożenie przez kandydata dokumentów określonych dla tego etapu (do 9 września 2022 r.),
  2. wpisanie kandydata na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej WAT na rok akademicki 2022/2023 w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” albo wydanie kandydatowi decyzji rektora o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023 w ramach tego programu (do 16 września 2022 r.).
 1. Komisja rekrutacyjna może wezwać kandydata do złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań do udziału w programie.
 2. Uczestnictwo kandydata w rekrutacji wdrożeniowej nie wyklucza jego uczestnictwa w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023.
 
Szczegółowe informacje o rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej WAT w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” na rok akademicki 2022/2023 zawiera Uchwała Komisji Rekrutacyjnej nr 1/SDR/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia harmonogramu, wykazu i wzorów składanych dokumentów oraz wytycznych dotyczących sposobu składania dokumentów i przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej WAT w ramach VI. edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” na rok akademicki 2022/2023.
 

Wzory dokumentów składanych w poszczególnych etapach rekrutacji do programu „Doktorat wdrożeniowy”