Postępowanie doktorskie

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora określa Senat WAT, w szczególności:

 • sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego;
 • zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty;
 • tryb złożenia rozprawy doktorskiej;
 • tryb powoływania oraz zakres czynności komisji, o której mowa w ust. 1;
 • sposób wyznaczania recenzentów;
 • sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym;
 • sposób weryfikacji spełnienia wymagania, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a  i b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku publikacji wieloautorskich.

 

Doktorant może dokonać wstępnego wyboru promotora lub promotorów na podstawie:

 • przygotowanej przez wydziały oferty promotorów i tematów badawczych;
 • własnego tematu badawczego w dyscyplinach prowadzonych przez Szkołę Doktorską i przeprowadzeniu konsultacji.

 

Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez:

 • promotora lub promotorów;
 • promotora i promotora pomocniczego.

 

Promotorem może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony w Akademii jako podstawowym miejscu pracy, deklarujący działalność naukową w dyscyplinach naukowych prowadzonych w Szkole Doktorskiej, aktywny naukowo, posiadający dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat.

 

Promotorem może być także osoba, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli właściwa rada dyscypliny naukowej, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.

 

Promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca stopień doktora i znaczący, bieżący dorobek w dyscyplinie, w ramach, której przygotowywana jest rozprawa doktorska.

 

Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:

 • była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub
 • sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej, przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji.

 

Doktorant, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podjęcia kształcenia na I roku tj. rozpoczęcia roku akademickiego, występuje, poprzez dyrektora, do rady dyscypliny z wnioskiem o wyznaczenie promotora lub promotorów.

 

Kształcenie doktoranta w Szkole Doktorskiej kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Doktorant składa rozprawę w wersji końcowej (papierowej i elektronicznej) do dyrektora Szkoły Doktorskiej  wraz z:

 • pozytywną opinią promotora lub promotorów na jej temat,
 • wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, kierowanym do przewodniczącego właściwej rady dyscypliny naukowej,

 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej, po sprawdzeniu rozprawy przez system antyplagiatowy przekazuje niezwłocznie rozprawę, wniosek doktoranta, opinię promotora oraz wynik oceny antyplagiatowej do przewodniczącego właściwej rady dyscypliny naukowej.

 

Stopień doktora nadaje się osobie, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
 • uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
 • posiada w dorobku co najmniej:
  • jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub
  • jedną monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, albo rozdział w takiej monografii, lub
 • przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;
 • spełniła inne wymagania lub dodatkowe warunki dopuszczenia do obrony określone przez Senat WAT.